<-- На головну
Державний класифікатор відходів ДК 005-96 - скачати

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

 
ЗАТВЕРДЖЕНО і введено в дію
наказом Держстандарту України
від 29 лютого 1996 р. N 89

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

Класифікатор відходів
ДК 005-96

Чинний від 01.10.96 р.
до 01.10.97 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації 
від 30 березня 2000 року N 252,
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 
від 22 січня 2008 року N 18

Додатково див. вказівки 
Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації 
від 26 лютого 1996 року N 89

Класифікатор відходів (далі - КВ) входить до державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації.

Класифікатор відходів забезпечує інформаційне підтримування у вирішенні широкого кола питань державного управління відходами та ресурсовикористанням на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, у галузі екології, захисту життя та здоров'я населення, безпеки праці, ресурсозбереження, структурної перебудови економіки, сертифікації продукції (послуг) та систем якості.

Використання КВ створює нормативну базу для проведення порівнювального аналізу структури та обсягу утворення відходів у межах Європейської статистики усіх видів економічної діяльності, у тому числі Європейської виробничої статистики, статистики агрокомплексу, статистики послуг, а також порівнювального аналізу послуг, пов'язаних з відходами, на міжгалузевому, державному, міждержавному рівнях.

Об'єктами класифікації у КВ є відходи, під якими розуміють будь-які речовини та предмети, утворювані у процесі виробництва та життєдіяльності людини, внаслідок техногенних чи природних катастроф, що не мають свого подальшого призначення за місцем утворення і підлягають видаленню чи переробці з метою забезпечення захисту навколишнього середовища і здоров'я людей або з метою повторного їх залучення у господарську діяльність як матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів, а також послуги, пов'язані з відходами.

До відходів належать:

- залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, тощо, утворені в процесі виробництва продукції або виконання робіт і втратили цілком або частково вихідні споживчі властивості (відходи виробництва);

- розкривні і супутні гірничі породи, що видобуваються у процесі розроблення родовищ корисних копалин;

- залишкові продукти збагачення та інших видів первинної обробки сировини (шлам, пил, відсіви тощо);

- новоутворені речовини та їх суміші, утворені в термічних, хімічних та інших процесах і які не є метою даного виробництва (шлак, зола, кубові залишки, інші тверді та пастоподібні утворення, а також рідини та аерозолі);

- залишкові продукти сільськогосподарського виробництва (у т. ч. тваринництва), лісівництва і лісозаготівель;

- бракована, некондиційна продукція усіх видів економічної діяльності або продукція, що забруднена небезпечними речовинами і не придатна до використання;

- неідентифікована продукція, застосування (експлуатація) або вживання якої може спричинити непередбачені наслідки, у т. ч. мінеральні добрива, отрутохімікати, інші речовини;

- зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні чи відпрацьовані, фізично або морально зношені вироби та матеріали, які втратили свої споживчі властивості (відходи споживання);

- залишки продуктів харчування, побутових речей, пакувальних матеріалів тощо (побутові відходи);

- осади очисних промислових споруд, споруд комунальних та інших служб;

- залишки від медичного та ветеринарного обслуговування, медико-біологічної та хіміко-фармацевтичної промисловості, аптечної справи;

- залишкові продукти усіх інших видів діяльності підприємств, установ, організацій і населення;

- матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається (радіоактивні відходи).

У класифікаторі відходів використовують такі терміни та визначення.

Продукція - результат діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості та призначений для використання споживачем.

Виріб - одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (екземплярах).

Послуга - наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником і споживачем, внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача.

Примітка. Послуга може бути пов'язана з виробництвом та постачанням матеріальної продукції.

Бракована продукція - продукція, передавання якої споживачеві не допускається через наявність дефектів.

Некондиційна продукція - продукція, яка:

а) не відповідає нормативним вимогам або не придатна для застосування за призначенням внаслідок забруднення;

б) не може бути регенерована, відновлена чи використана іншим способом за місцем її виробництва (утворення);

в) підлягає обробленню (переробленню) у спеціалізованих підприємствах або продажу як вторинний матеріальний ресурс (сировина).

Неідентифікована продукція - продукція, яка не має відповідного до нормативних вимог маркування або для якої відсутні технічні специфікації (стандарти, технічні умови) і застосування (споживання, експлуатація) якої може спричинити непередбачені наслідки.

Зіпсована продукція - продукція: 

а) яка втратила свої функціональні та інші властивості, встановлені нормативними вимогами, до закінчення терміну служби (придатності);

б) подальше застосування якої за її прямим призначенням може спричинити непередбачені наслідки.

Відпрацьована продукція - продукція: 

а) яка у процесі експлуатації (споживання) втратила свої функціональні та інші властивості, встановлені нормативними вимогами, після закінчення терміну служби (придатності);

б) яка у процесі експлуатації (споживання) стала неремонтоздатною стосовно відновлення основних функціональних властивостей відповідно до нормативних вимог;

в) подальше застосування якої за її прямим призначенням може спричинити непередбачені наслідки.

Матеріал - первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу.

Примітка. Залежно від того, чи входить маса матеріалу до маси виробу під час виконання технологічного процесу, чи матеріал витрачається під час виконання технологічного процесу додатково до вихідного матеріалу розрізняють основні (сировинні) і допоміжні матеріали.

Напівфабрикат - предмет праці, який підлягає подальшому оброблюванню на підприемстві-споживачі.

Комплектувальний виріб - виріб підприємства, який застосовують як складову частину того, що випускають інші підприємства.

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

(класифікатор доповнено абзацом згідно з наказом Державного
 комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації 
від 30.03.2000 р. N 252)

Небезпечні відходи - відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

(абзац в редакції наказу Державного комітету України по
 стандартизації, метрології та сертифікації від 30.03.2000 р. N 252)

Процес - сукупність послідовних дій для досягнення будь-якого результату.

Фаза - визначений момент у ході розвитку будь-якого процесу.

Структурно класифікатор відходів складається з двох частин: класифікації відходів (частина 1), у т. ч. специфічних відходів, утворюваних у сировинних, видобувних та обробних галузях економіки (розділ А), а також специфічних відходів, утворюваних у сфері надання послуг (розділ Б); класифікації послуг, пов'язаних з відходами (частина 2, розділ В).

Структура коду відходів наведена на рисунку 1.

У КВ прийнято 11-знакову структуру коду відходів, яка складається з чотирьох частин. Код прийнято цифровий з кількістю знаків у абетці десять.

Рисунок 1 - Структура коду відходів

У разі відсутності деталізації класифікаційного угруповання за фазами або елементами процесу, від яких утворився відхід у відповідному розряді коду ставиться цифровий індекс "0". 

Спеціалізовані послуги щодо поводження з відходами мають код вигляду: ХХХ9.

Структура коду послуг, пов'язаних з відходами, наведена на рисунку 2.

У КВ прийнято 8-знакову структуру коду послуг, яка складається з чотирьох частин. Код прийнято цифровий з кількістю знаків у абетці коду десять.

Рисунок 2 - Структуракоду послуг, пов'язаних з відходами

У тексті КВ використовується скорочення "н. в. і. у.", що означає "не введені в інші угруповання".

Рекомендації щодо застосування класифікатора відходів викладено у "Довідково-методичних настановах щодо застосування класифікатора відходів".

ЧАСТИНА 1 КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ

РОЗДІЛ А ВІДХОДИ СИРОВИННИХ, ВИДОБУВНИХ ТА ОБРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

А.1 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МИСЛИВСТВА (група 01)

До групи 01 включено відходи, утворювані під час виробництва продукції сільського господарства та мисливства. Цю діяльність класифіковано у групах 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 КВЕД.

До групи 01 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва зернових культур, продукції овочівництва та садівництва (011);

- відходи вирощування тварин та виробництва продукції тваринництва (012);

- відходи виробництва продукції змішаного господарювання (013);

- відходи від надання послуг у рослинництві та тваринництві (014);

- відходи мисливства, ловіння пасткою, розведення дичини (015);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції сільського господарства та мисливства, які надаються за місцем утворення відходів (0159).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 01, класифіковано таким чином:

- 0122.2, 0123.2, 0150.2 - у 0121.2;

- 0122.1, 0123.1 - у 0121.1;

- 0125.2.6 - у 0121.2.6;

- відходи вхідних компонентів, відходи виробничо-технологічні, відходи кінцевої продукції угруповань 0130, 0141, 0142 подано (класифіковано) у відповідних структурних елементах угруповань 0111, 0112, 0113, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125.

Відходи промивання та очищення під час виробництва продукції угруповань 0112, 0113 класифіковано у 0111.2.6,

Відходи добрив та матеріалів хімічних інших, які не можуть бути використані за призначенням під час виробництва продукції угруповань 0112, 0113, класифіковано у 0111.1.2.

№ з/п

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

1 01  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МИСЛИВСТВА 
2 011  Відходи виробництва зернових культур, продукції овочівництва та садівництва 
3 0111  Відходи виробництва хлібних злаків та сільськогосподарських культур, н. в. і. у. 
4 0111.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва хлібних злаків та сільськогосподарських культур, н. в. і. у. 
5 0111.1.1  Відходи матеріалу посадкового 
6 0111.1.1.01  Насіння злаків хлібних та культур сільськогосподарських, н. в. і. у., зіпсоване (у т. ч. під час оброблення) 
7 0111.1.2  Відходи добрив та матеріалів хімічних інших 
8 0111.1.2.01  Добрива мінеральні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
9 0111.1.2.02  Добрива тваринні та рослинні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
10 0111.1.2.03  Засоби хімічного оброблення насіння та захисту рослин (у т. ч. пестициди, інсектициди, гербіциди,фунгіциди, регулятори росту рослин, дезінфікуючі засоби тощо) зіпсовані, заборонені для вживання, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
11 0111.1.2.04  Сировина та матеріали допоміжні інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
12 0111.1.2.05  Залишки (пил, порошок, грудки) та суміші добрив мінеральних 
13 0111.1.2.06  Залишки (пил, порошок, грудки) та суміші засобів хімічного оброблення рослин 
14 0111.2  Відходи виробничо-технологічні, вирощування злаків хлібних та культур сільськогосподарських, н. в. і. у. 
15 0111.2.6  Відходи промивання та очищення 
16 0111.2.6.01  Відходи промивання та очищення рідкі 
17 0111.2.6.02  Відходи тканин рослинного походження 
18 0111.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
19 0111.2.9.01  Солома колосових 
20 0111.2.9.02  Солома інша 
21 0111.2.9.03  Качани кукурудзи обрушені 
22 0111.2.9.04  Стебла кукурудзи сухі 
23 0111.2.9.05  Соломка макова 
24 0111.3  Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських, н. в. і. у. 
25 0111.3.1  Продукція бракована 
26 0111.3.1.01  Злаки хлібні некондиційні 
27 0111.3.1.02  Картопля некондиційна  
28 0111.3.1.03  Культури бобові некондиційні 
29 0111.3.1.04  Плоди та насіння олійні некондиційні 
  0111.3.1.05  Тютюн та махорка некондиційні 
  0111.3.1.06  Буряк цукровий некондиційний 
  0111.3.1.07  Солома та фураж некондиційні 
  0111.3.1.08  Сировина рослинна (у т. ч. волокна луб'яні), яку використовують у текстильному виробництві, некондиційна 
  0111.3.1.09  Рослини (у т. ч. ефіроолійні), квіти тощо, які використовують головним чином у парфюмерії, фармацевтиці або як інсектицидні, фунгіцидні чи аналогічні засоби, некондиційні 
  0111.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами  
  0111.3.2.01  Злаки хлібні, культури зернові інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0111.3.2.02  Культури сільськогосподарські інші (у т. ч. картопля, бобові, плоди та насіння олійні, тютюн та махорка, буряк цукровий, солома та фураж, рослини для текстильного виробництва, рослини для парфюмерії та фармацевтики тощо), забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0112  Відходи виробництва овочів, продукції садівницької спеціальної та продукції розсадників 
  0112.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва овочів, продукції садівницької спеціальної та продукції розсадників (крім відходів добрив та матеріалів хімічних інших) 
  0112.1.1  Відходи матеріалу посадкового 
  0112.1.1.01  Саджанці зіпсовані (у т. ч. від оброблення перед посадкою та під час посадки), забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0112.1.1.02  Насіння для вирощування овочів, квітів і матеріалу посадкового зіпсоване (у т. ч. під час оброблення), забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0112.1.2  Відходи матеріалів 
  0112.1.2.01  Плівка для покриття теплиць зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0112.1.2.02  Матеріали інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0112.2  Відходи виробничо-технологічні вирощування овочів, продукції садівницької спеціальної та продукції розсадників (крім відходів промивання та очищення) 
  0112.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
  0112.2.9.01  Бадилля овочеве 
  0112.2.9.02  Залишки, які утворилися під час догляду за посадками овочів, квітів, саджанців 
  0112.3  Відходи кінцевої продукції виробництва овочів, продукції садівничої спеціальної та продукції розсадників 
  0112.3.1  Продукція бракована 
  0112.3.1.01  Коренеплоди та бульбоплоди некондиційні 
  0112.3.1.02  Овочі (у т. ч. культури баштанні), н. в. і. у., некондиційні 
  0112.3.1.03  Гриби некондиційні 
  0112.3.1.04  Саджанці та насіння квітів, овочів, культур плодових та ягідних некондиційні 
  0112.3.1.05  Підвої (сіянці) культур насіннєвих, культур плодових та насаджень багатолітніх некондиційні 
  0112.3.1.06  Матеріал садівничий інший некондиційний 
  0112.3.1.07  Квіти зрізані, букети тощо некондиційні 
  0112.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0112.3.2.01  Овочі, продукція садівнича спеціальна та продукція розсадників, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0113  Відходи вирощування плодів, культур ягідних та горіхоплідних, культур для виробництва напоїв та прянощів 
  0113.1  Відходи вхідних компонентів для вирощування плодів, культур ягідних та горіхоплідних, культур для виробництва напоїв та прянощів (крім відходів добрив та матеріалів хімічних інших) 
  0113.1.1  Відходи матеріалу посадкового 
  0113.1.1.01  Чубуки та саджанці культур плодових, ягідних та горіхоплідних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0113.1.1.02  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0113.1.2  Відходи матеріалів 
  0113.1.2.01  Плівка для теплиць зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0113.1.2.02  Матеріали інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0113.2  Відходи виробничо-технологічні вирощування плодів, культур ягідних та горіхоплідних, культур для виробництва напоїв та прянощів (крім відходів промивання та очищення) 
  0113.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
  0113.2.9.01  Залишки обрізання дерев та догляду за посадками 
  0113.3  Відходи кінцевої продукції вирощування плодів, культур ягідних та горіхоплідних, культур для виробництва напоїв та прянощів 
  0113.3.1  Продукція бракована 
  0113.3.1.01  Виноград некондиційний 
  0113.3.1.02  Фрукти, ягоди та горіхи некондиційні 
  0113.3.1.03  Плоди культур для виробництва напоїв некондиційні 
  0113.3.1.04  Прянощі необроблені некондиційні 
  0113.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0113.3.2.01  Плоди культур ягідних та горіхоплідних, культур для виробництва напоїв та прянощів, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  012  Відходи вирощування тварин та виробництва продукції тваринництва 
  0121  Відходи, які утворюються під час вирощування та відгодівлі великої рогатої худоби та виробництва продукції від неї 
  0121.1  Відходи вхідних компонентів для вирощування та відгодівлі великої рогатої худоби та виробництва продукції від неї 
  0121.1.1  Фураж та добавки кормові зіпсовані 
  0121.1.1.01  Фураж зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0121.1.1.02  Добавки кормові (у т. ч. альбумін), які використовуються під час відгодівлі худоби, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0121.1.1.03  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0121.2  Відходи виробничо-технологічні вирощування та відгодівлі великої рогатої худоби та виробництва продукції від неї 
  0121.2.6  Відходи промивання та очищення 
  0121.2.6.01  Відходи промивання та очищення рідкі 
  0121.2.6.02  Відходи тканин тваринного походження 
  0121.2.6.03  Екскременти, сечовина та гній (включно струхлявіле сіно та солома) від худоби 
  0121.3  Відходи кінцевої продукції вирощування та відгодівлі великої рогатої худоби та виробництва продукції від неї 
  0121.3.1  Продукція бракована 
  0121.3.1.01  Тварини здохлі 
  0121.3.1.02  Молоко сире великої рогатої худоби некондиційне 
  0121.3.1.03  Сперма великої рогатої худоби некондиційна 
  0121.3.1.04  Продукція від великої рогатої худоби інша некондиційна 
  0121.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0121.3.2.01  Тварини, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0121.3.2.02  Молоко великої рогатої худоби, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0121.3.2.03  Продукція від великої рогатої худоби інша, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0122  Відходи, які утворюються під час вирощування та відгодівлі овець, кіз, коней, лошаків, мулів та віслюків, одержання продукції від них 
  0122.1  Відходи вхідних компонентів для вирощування та відгодівлі овець, кіз, коней, лошаків, мулів та віслюків, одержання продукції від них 
  0122.2  Відходи виробничо-технологічні вирощування та відгодівлі овець, кіз, коней, лошаків, мулів та віслюків, одержання продукції від них 
  0122.3  Відходи кінцевої продукції вирощування та відгодівлі овець, кіз, коней, лошаків, мулів та віслюків, одержання продукції від них 
  0122.3.1  Продукція бракована 
  0122.3.1.01  Тварини здохлі 
  0122.3.1.02  Вовна овець та кіз некондиційна 
  0122.3.1.03  Волосся коней, лошаків, мулів та віслюків некондиційне 
  0122.3.1.04  Молоко овець, кіз, коней некондиційне 
  0122.3.1.05  Продукція від овець, кіз, коней, лошаків, мулів та віслюків інша некондиційна 
  0122.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0122.3.2.01  Тварини, уражені небезпечними інфекційними захворюваннями або забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0122.3.2.02  Вовна овець, кіз та волосся коней, лошаків, мулів та віслюків, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0122.3.2.03  Молоко овець, кіз, коней, лошаків, мулів та віслюків, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0122.3.2.04  Продукція від овець, кіз, коней, лошаків, мулів та віслюків інша, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0123  Відходи, які утворюються під час вирощування та відгодівлі свиней 
  0123.1  Відходи вхідних компонентів для вирощування та відгодівлі свиней 
  0123.2  Відходи виробничо-технологічні вирощування та відгодівлі свиней 
  0123.3  Відходи кінцевої продукції вирощування та відгодівлі свиней 
  0123.3.1  Продукція бракована 
  0123.3.1.01  Свині здохлі 
  0123.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0123.3.2.01  Свині, уражені небезпечними інфекційними захворюваннями, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0124  Відходи вирощування птиці свійської, відходи яєць 
  0124.1  Відходи вхідних компонентів для вирощування птиці свійської 
  0124.1.1  Відходи кормів 
  0124.1.1.01  Корми для відгодівлі птиці свійської зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0124.1.1.02  Добавки кормові, які використовуються для відгодівлі птиці свійської, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0124.1.1.03  Вхідні компоненти інші некондиційні 
  0124.2  Відходи виробничо-технологічні вирощування птиці свійської 
  0124.2.6  Відходи промивання та очищення 
  0124.2.6.01  Відходи промивання та очищення рідкі 
  0124.2.6.02  Відходи тканин тваринного походження 
  0124.2.6.03  Послід пташиний 
  0124.3  Відходи кінцевої продукції вирощування птиці свійської 
  0124.3.1  Продукція бракована 
  0124.3.1.01  Птиця свійська здохла 
  0124.3.1.02  Птиця свійська некондиційна 
  0124.3.1.03  Яйця у шкаралупі (у т. ч. бій яєць) некондиційні 
  0124.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0124.3.2.01  Птиця свійська, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами
  0124.3.2.02  Яйця, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0125  Відходи вирощування тварин інших, одержання продукції від них 
  0125.1  Відходи вхідних компонентів для вирощування тварин інших 
  0125.1.1  Відходи фуражу та кормів 
  0125.1.1.01  Фураж для ссавців зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0125.1.1.02  Добавки кормові, які використовуються під час відгодівлі тварин, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0125.1.1.03  Підкормка для бджіл зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0125.1.1.04  Корми для шовковичного шовкопряду зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0125.1.1.05  Корми для черв'яка червоного каліфорнійського зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0125.1.1.06  Корми для тварин лабораторних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0125.1.2  Відходи матеріалів 
  0125.1.2.01  Матеріали для виготовлення засобів та обладнання для утримання тварин (вуликів, стелажів, кліток, вольєрів тощо) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0125.2  Відходи виробничо-технологічні вирощування тварин інших, одержання продукції від них 
  0125.2.6  Відходи промивання та очищення 
  0125.2.9  Відходи виробничо-технологічні вирощування тварин та одержання продукції від них інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
  0125.2.9.01  Консерванти відпрацьовані 
  0125.2.9.02  Черепашки слимаків 
  0125.2.9.03  Тушки жаб'ячі 
  0125.3  Відходи кінцевої продукції вирощування тварин інших, одержання продукції від них 
  0125.3.1  Продукція бракована 
  0125.3.1.01  Тварини здохлі 
  0125.3.1.02  Мед та продукція бджільництва інші некондиційні 
  0125.3.1.03  Лапки жаб'ячі та слимаки некондиційні 
  0125.3.1.04  Кокони шовкопрядів некондиційні 
  0125.3.1.05  Віск комах та спермацет некондиційні 
  0125.3.1.06  Біогумус некондиційний 
  0125.3.1.07  Шкури хутрові сирі некондиційні 
  0125.3.1.08  Продукція інша некондиційна 
  0125.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0125.3.2.01  Тварини, уражені небезпечними інфекційними захворюваннями, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0125.3.2.02  Засоби утримання тварин, уражені небезпечними інфекційними захворюваннями, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0125.3.2.03  Продукція від тварин, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0125.3.2.04  Шкури хутрові сирі, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  013  Відходи виробництва продукції змішаного господарювання 
  0130  Відходи виробництва продукції змішаного господарювання 
  0130.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва продукції змішаного господарювання 
  0130.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва продукції змішаного господарювання 
  0130.3  Відходи кінцевої продукції змішаного господарювання 
  014  Відходи від надання послуг у рослинництві та тваринництві 
  0141  Відходи від надання послуг у рослинництві 
  0141.1  Відходи вхідних компонентів від надання послуг у рослинництві 
  0141.2  Відходи виробничо-технологічні від надання послуг у рослинництві 
  0141.3  Відходи кінцевої продукції від надання послуг у рослинництві 
  0142  Відходи від надання послуг у тваринництві (крім ветеринарних) 
  0142.1  Відходи вхідних компонентів від надання послуг у тваринництві (крім ветеринарних) 
  0142.2  Відходи виробничо-технологічні від надання послуг у тваринництві (крім ветеринарних) 
  0142.3  Відходи кінцевої продукції від надання послуг у тваринництві (крім ветеринарних) 
  015  Відходи мисливства, ловіння пасткою, розведення дичини 
  0150  Відходи мисливства, ловіння пасткою, розведення дичини 
  0150.1  Відходи вхідних компонентів мисливства, ловіння пасткою, розведення дичини 
  0150.1.1  Відходи фуражу та кормів 
  0150.1.1.01  Фураж та корми зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0150.1.1.02  Добавки кормові, які використовуються під час розведення дичини, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0150.1.2  Відходи матеріалів 
  0150.1.2.01  Засоби мисливства (порох, набої тощо) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0150.1.2.02  Матеріали для виготовлення засобів та обладнання для утримання тварин (кліток, вольєрів тощо) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
  0150.2  Відходи виробничо-технологічні мисливства, ловіння пасткою, розведення дичини 
  0150.2.6  Відходи промивання та очищення 
  0150.3  Відходи кінцевої продукції мисливства, ловіння пасткою, розведення дичини 
  0150.3.1  Продукція бракована 
  0150.3.1.01  Тварини відстріляні некондиційні 
  0150.3.1.02  Тварини відловлені некондиційні 
  0150.3.1.03  Тварини здохлі під час розведення дичини 
  0150.3.1.04  Шкури тварин некондиційні 
  0150.3.1.05  Приплід тварин хутрових некондиційний 
  0150.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0150.3.2.01  Тварини (живі або відстріляні), уражені небезпечними інфекційними захворюваннями, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0150.3.2.02  Продукція забою тварин хутрових, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
  0159  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції сільського господарства та мисливства, які надаються за місцем утворення відходів 
  0159.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва продукції сільського господарства та мисливства 
  0159.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва продукції сільського господарства та мисливства 

А.2 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛІСОЗАГОТІВЛІ (група 02)

До групи 02 включено відходи, що утворюються під час виробництва продукції лісового господарства та лісозаготівлі. Цю діяльність класифіковано у групі 02.0 КВЕД.

До групи 02 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва продукції лісового господарства та лісозаготівлі (020);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції лісового господарства та лісозаготівлі, які надаються за місцем утворення відходів (0209).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 02, класифіковано таким чином:

- 0201.1.2 - у 0111.1.2.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

02  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛІСОЗАГОТІВЛІ 
020  Відходи виробництва продукції лісового господарства та лісозаготівлі 
0201  Відходи виробництва лісоматеріалів круглих, необроблених, камеді природної, корку природного, продукції лісового господарства іншої 
0201.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва лісоматеріалів круглих, необроблених, камеді природної, корку природного, продукції лісового господарства іншої 
0201.1.1  Відходи матеріалу посадкового 
0201.1.1.01  Насіння культур лісових некондиційне (у т. ч. зіпсоване під час оброблення) 
0201.1.2  Відходи добрив та матеріалів хімічних інших для вирощування та захисту культур лісових 
0201.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва продукції лісового господарства та лісозаготівлі 
0201.2.1  Відходи виробництва лісоматеріалів необроблених 
0201.2.1.01  Обрізки стовбурів та крони дерев 
0201.2.1.02  Обрізки дерев прикореневі 
0201.2.1.03  Сучки, гілки, верхів'я дерев 
0201.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
0201.2.9.01  Залишки робіт щодо догляду за насадженнями лісорозсадників 
0201.3  Відходи кінцевої продукції лісового господарства та лісозаготівлі 
0201.3.1  Продукція бракована 
0201.3.1.01  Лісоматеріали круглі некондиційні 
0201.3.1.02  Деревина на паливо некондиційна 
0201.3.1.03  Камеді природні та екстракти рослинні, бальзами некондиційні 
0201.3.1.04  Корок натуральний некондиційний 
0201.3.1.05  Рослини, трави, мохи та лишайники, які використовуються для орнаментальних робіт, некондиційні 
0201.3.1.06  Матеріали рослинні дикорослі, які використовуються для барвників, некондиційні 
0201.3.1.07  Матеріали рослинні дикорослі, які використовуються як дубильні речовини, некондиційні 
0201.3.1.08  Матеріали рослинні дикорослі, які використовуються головним чином для плетіння, некондиційні 
0201.3.1.09  Матеріали рослинні дикорослі, які використовуються головним чином для набивання, некондиційні 
0201.3.1.10  Матеріали рослинні дикорослі інші некондиційні 
0201.3.1.11  Насіння дерев та чагарників для лісонасаджень некондиційне 
0201.3.1.12  Сіянці дерев та чагарників для лісонасаджень некондиційні 
0201.3.1.13  Саджанці дерев та чагарників для лісонасаджень некондиційні 
0201.3.1.14  Саджанці живцеві дерев та чагарників для лісонасаджень некондиційні 
0201.3.1.15  Продукція лісохімічна некондиційна 
0201.3.1.16  Продукція лісового господарства харчова некондиційна 
0201.3.1.17  Ялинки новорічні некондиційні 
0201.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
0201.3.2.01  Лісоматеріали круглі, необроблені, камеді природні, корок природний, продукція лісозаготівлі інша, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
0201.3.2.02  Продукція лісового господарства інша, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
0209  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції лісового господарства, які надаються за місцем утворення відходів 
0209.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва продукції лісового господарства 
0209.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва продукції лісового господарства 

А.3 ВІДХОДИ ДОБУВАННЯ РИБИ ТА ПРОДУКТІВ РИБАЛЬСТВА ІНШИХ (група 05)

До групи 05 включено відходи, що утворюються від добування риби та продуктів рибальства інших. Цю діяльність класифіковано у групі 05.0 КВЕД.

До групи 05 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи добування риби та продуктів рибальства інших (050);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами добування риби та продуктів рибальства інших, які надаються за місцем утворення відходів (0509).

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

05  ВІДХОДИ ДОБУВАННЯ РИБИ ТА ПРОДУКТІВ РИБАЛЬСТВА ІНШИХ 
050  Відходи добування риби та продуктів рибальства інших 
0500  Відходи добування риби та продуктів рибальства інших 
0500.1  Відходи вхідних компонентів добування риби та продуктів рибальства інших 
0500.1.1  Відходи сировини та кормів 
0500.1.1.01  Сіль зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
0500.1.1.02  Речовини консервуючі інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
0500.1.1.03  Корми для відгодівлі риби зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
0500.2  Відходи виробничо-технологічні добування риби та продуктів рибальства інших 
0500.2.6  Відходи промивання та очищення 
0500.2.6.01  Відходи промивання та очищення рідкі 
0500.2.6.02  Відходи тканин тваринного походження 
0500.2.6.03  Відходи очищення вод стічних тверді 
0500.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
0500.3  Відходи кінцевої продукції добування риби та продуктів рибальства інших 
0500.3.1  Продукція бракована 
0500.3.1.01  Конфіскати вилову риби 
0500.3.1.02  Риба жива некондиційна 
0500.3.1.03  Риба свіжа та морожена некондиційна 
0500.3.1.04  Ракоподібні, устриці, безхребетні водяні інші некондиційні 
0500.3.1.05  Продукція водяна інша некондиційна 
0500.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
0500.3.2.01  Продукція добування риби, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
0509  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами добування риби та продуктів рибальства інших, які надаються за місцем утворення відходів 
0509.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами добування риби та продуктів рибальства інших 
0509.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами добування риби та продуктів рибальства інших 

А.4 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ КАМ'ЯНОГО, ЛІГНІТУ (ВУГІЛЛЯ БУРОГО), ТОРФУ (група 10)

До групи 10 включено відходи, що утворюються під час видобування вугілля кам'яного, лігніту (вугілля бурого), торфу. Цю діяльність класифіковано у групах 10.1, 10.2, 10.3 КВЕД. 

До групи 10 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи видобування вугілля кам'яного (101);

- відходи видобування лігніту (вугілля бурого) (102);

- відходи видобування торфу (103);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування вугілля, лігніту, торфу, які надаються за місцем утворення відходів (1039).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 10, класифіковано таким чином:

- 1020.1 - у 1010.1.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

10  ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ КАМ'ЯНОГО, ЛІГНІТУ (ВУГІЛЛЯ БУРОГО), ТОРФУ 
101  Відходи видобування вугілля кам'яного 
1010  Відходи видобування вугілля кам'яного 
1010.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування та збагачення вугілля 
1010.1.9  Відходи вхідних компонентів 
1010.1.9.01  Вибухівка зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1010.1.9.02  Відходи та залишки кріплення дерев'яного 
1010.1.9.03  Відходи та залишки вхідних компонентів інших 
1010.2  Відходи виробничо-технологічні видобування та оброблення вугілля кам'яного 
1010.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1010.2.9.01  Шлам та "хвости" з фабрик збагачувальних 
1010.2.9.02  Залишки брикетування палива твердого, виробленого з вугілля 
1010.2.9.03  Відходи збагачення вугілля, переробленого на збагачувальних та брикетних фабриках 
1010.2.9.04  Відходи концентрату вугілля кам'яного для коксування пилові та порошкоподібні 
1010.2.9.05  Відходи (породи гірські, земля), які утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі будівництва шахт, розрізів, видобування вугілля відкритим способом 
1010.2.9.06  Вода відкачана мінералізована 
1010.3  Відходи кінцевої продукції видобування вугілля 
1010.3.1  Продукція бракована
1010.3.1.01  Вугілля кам'яне, видобуте в шахтах, некондиційне 
1010.3.1.02  Вугілля кам'яне, видобуте у розрізах, некондиційне 
1010.3.1.03  Вугілля кам'яне, видобуте відкритим способом, некондиційне 
1010.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1010.3.2.01  Вугілля кам'яне, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
102  Відходи видобування лігніту (вугілля бурого) 
1020  Відходи видобування лігніту (вугілля бурого) 
1020.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування та збагачення лігніту (вугілля бурого) 
1020.2  Відходи виробничо-технологічні видобування та оброблення лігніту (вугілля бурого) 
1020.2.1  Залишки брикетування 
1020.2.1.01  Залишки брикетів з лігніту (вугілля бурого) пилові та порошкоподібні 
1020.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1020.2.9.01  Відходи (породи гірські, земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі будівництва шахт, розрізів, видобування лігніту (вугілля бурого) відкритим способом 
1020.2.9.02  Вода відкачана мінералізована 
1020.3  Відходи кінцевої продукції видобування лігніту (вугілля бурого) 
1020.3.1  Продукція бракована 
1020.3.1.01  Лігніт (вугілля буре), видобутий у шахтах, некондиційний 
1020.3.1.02  Лігніт (вугілля буре), видобутий у розрізах, некондиційний 
1020.3.1.03  Лігніт (вугілля буре), видобутий відкритим способом, некондиційний 
1020.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1020.3.2.01  Лігніт (вугілля буре), забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
103  Відходи добування торфу 
1030  Відходи добування торфу 
1030.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування торфу 
1030.2  Відходи виробничо-технологічні видобування та перероблення торфу 
1030.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1030.2.9.01  Відходи (земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі видобування торфу 
1030.2.9.02  Відходи торфу пилові та порошкоподібні 
1030.3  Відходи кінцевої продукції видобування торфу 
1030.3.1  Продукція бракована 
1030.3.1.01  Торф паливний фрезерний некондиційний 
1030.3.1.02  Торф паливний кусковий некондиційний 
1030.3.1.03  Торф для сільського господарства некондиційний 
1030.3.1.04  Торф для промислового перероблення некондиційний 
1030.3.1.05  Торф у брикетах некондиційний 
1030.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1030.3.2.01  Торф, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1039  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування вугілля, лігніту, торфу, які надаються за місцем утворення відходів 
1039.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами видобування вугілля, лігніту, торфу 
1039.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами видобування вугілля, лігніту, торфу

 

А.5 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ СИРОЇ ТА ГАЗУ ПРИРОДНОГО; ВІДХОДИ, ЯКІ УТВОРИЛИСЯ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ ЩОДО ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ (КРІМ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ПОСЛУГ) (група 11)

До групи 11 включено відходи, що утворюються під час видобування нафти сирої та газу природного, а також від надання послуг щодо видобування нафти та газу (крім розвідувальних послуг). Цю діяльність класифіковано у групах 11.1, 11.2 КВЕД.

До групи 11 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи видобування нафти сирої та газу (111);

- відходи від надання послуг, пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних послуг) (112);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування нафти сирої та газу природного, сланців бітумних та піску бітумінозного, які надаються за місцем утворення відходів (1129).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 11, класифіковано таким чином:

- відходи вхідних компонентів, відходи виробничо-технологічні, відходи кінцевої продукції угруповання 1120 подано (класифіковано) у відповідних структурних елементах угруповання 1110.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

11  ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ СИРОЇ ТА ГАЗУ ПРИРОДНОГО; ВІДХОДИ, ЯКІ УТВОРИЛИСЯ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ ЩОДО ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ (КРІМ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ПОСЛУГ) 
111  Відходи видобування нафти сирої та газу 
1110  Відходи видобування нафти сирої та газу 
1110.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування нафти сирої та газу 
1110.1.1  Відходи хімічних речовин 
1110.1.1.01  Залишки карбоксиметилцелюлози 
1110.1.1.02  Залишки баритів 
1110.1.1.03  Залишки сульфід-спиртової барди 
1110.1.1.04  Залишки лужних речовин 
1110.1.1.05  Залишки кислот 
1110.1.1.06  Залишки хімічних речовин (у т. ч. поверхнево-активних речовин, детергентів тощо) інших 
1110.1.2  Відходи матеріалів допоміжних 
1110.1.2.01  Залишки розчину глинистого 
1110.1.2.02  Цемент (пил, порошок, грудки) зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1110.1.2.03  Розчин цементний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1110.2  Відходи виробничо-технологічні видобування та первинного оброблення нафти сирої та газу 
1110.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1110.2.9.01  Шлам буровий та відходи, які містять прісну воду 
1110.2.9.02  Шлам буровий та відходи, які містять хлориди 
1110.2.9.03  Шлам буровий та відходи, які містять барити 
1110.2.9.04  Шлам буровий та відходи, які містять ртуть 
1110.2.9.05  Шлам буровий та відходи, які містять сірку 
1110.2.9.06  Нафтошлам механічної очистки вод стічних 
1110.2.9.07  Відходи лужні очищення світлих нафтопродуктів 
1110.2.9.08  Відходи, які утворюються під час здійснення буріння свердловин для видобування нафти та газу  
1110.2.9.09  Гази супутні, у т. ч. газ сірчистий 
1110.2.9.10  Залишки парафіну 
1110.2.9.11  Залишки процесу очищення газу природного 
1110.2.9.12  Залишки скраплювання та регазифікації газу природного для транспортування 
1110.2.9.13  Відходи, які утворюються під час монтажу та демонтажу бурового обладнання, яке застосовують під час видобування нафти та газу 
1110.2.9.14  Залишки (пил, порошок) сланців бітумних або керогенних 
1110.2.9.15  Шлам буровий та відходи буріння сланців інші 
1110.2.9.16  Залишки та суміші піску бітумінозного 
1110.3  Відходи кінцевої продукції видобування нафти сирої та газу природного 
1110.3.1  Продукція бракована 
1110.3.1.01  Відходи нафтових масел та масел, видобутих з мінералів бітумних 
1110.3.1.02  Нафта некондиційна 
1110.3.1.03  Нафта, видобута на нафтопромислах, некондиційна 
1110.3.1.04  Нафта, зневоднена та знесолена на газопереробних заводах, некондиційна 
1110.3.1.05  Нафта, стабілізована на газопереробних заводах, некондиційна 
1110.3.1.06  Нафтопродукти, видобуті з цистерн під час їх пропарки 
1110.3.1.07  Газ природний газових та газоконденсатних родовищ некондиційний 
1110.3.1.08  Конденсат газовий некондиційний 
1110.3.1.09  Гелій некондиційний 
1110.3.1.10  Суміші газові (на основі гелію) некондиційні 
1110.3.1.11  Відходи газу природного (горючого) нафтових родовищ (газ супутний) 
1110.3.1.12  Фракція бутан-бутиленова відпрацьована 
1110.3.1.13  Сланці бітумні або керогенні некондиційні 
1110.3.1.14  Пісок бітумінозний та суміші на його основі некондиційні 
1110.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
110.3.2.01  Нафта сира, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
110.3.2.02  Газ природний та суміші газів, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
110.3.2.03  Гелій та суміші газів на основі гелію, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
110.3.2.04  Сланці бітумні або керогенні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
110.3.2.05  Пісок бітумінозний, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
112  Відходи від надання послуг, пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних послуг) 
1120  Відходи від надання послуг, пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних послуг) 
1120.1  Відходи вхідних компонентів від надання послуг, пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних послуг) 
1120.2  Відходи виробничо-технологічні від надання послуг, пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних послуг) 
1120.3  Відходи кінцевої продукції від надання послуг, пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних послуг) 
1129  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування нафти сирої та газу природного, сланців бітумних та піску бітумінозного, які надаються за місцем утворення відходів 
1129.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами видобування нафти сирої та газу природного, сланців бітумних та піску бітумінозного 
1129.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами видобування нафти сирої та газу природного, сланців бітумних та піску бітумінозного 

А.6 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ РУД УРАНОВИХ І ТОРІЄВИХ (група 12)

До групи 12 включено відходи, що утворюються під час видобування та збагачення руд уранових і торієвих. Цю діяльність класифіковано у групі 12.0 КВЕД.

До групи 12 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи видобування руд уранових і торієвих (120);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування та збагачення руд уранових і торієвих, які надаються за місцем утворення відходів (1209).

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

12  ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ РУД УРАНОВИХ І ТОРІЄВИХ 
120  Відходи видобування та збагачення руд уранових і торієвих 
1200  Відходи видобування та збагачення руд уранових і торієвих 
1200.1  Відходи вхідних компонентів від видобування та збагачення руд уранових і торієвих (у т. ч. забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами) 
1200.1.9  Відходи вхідних компонентів, н. в. і. у. 
1200.1.9.01  Вибухівка зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням (у т. ч. забруднена радіонуклідами) 
1200.1.9.02  Відходи та залишки кріплення дерев'яного (у т. ч. забруднені радіонуклідами) 
1200.1.9.03  Відходи та залишки вхідних компонентів інших (у т. ч. забруднених радіонуклідами) 
1200.2  Відходи виробничо-технологічні видобування руд уранових і торієвих 
1200.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1200.2.9.01  Залишки розроблення руд уранових та торієвих 
1200.2.9.02  Залишки збагачення (у т. ч. шлам та "хвости") і брикетування руд уранових і торієвих 
1200.2.9.03  Залишки (пил, порошок) виробництва концентратів руд уранових і торієвих 
1200.2.9.04  Відходи (породи гірські, земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі будівництва шахт, розрізів для видобування руд уранових і торієвих 
1200.2.9.05  Вода відкачана мінералізована з шахт, у яких видобувають руди уранові, і торієві 
1200.3  Відходи кінцевої продукції видобування та збагачення руд уранових і торієвих 
1200.3.1  Продукція бракована 
1200.3.1.01  Руди уранові і торієві, концентрати некондиційні 
1200.3.1.02  Відходи руд уранових і торієвих інші 
1209  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування та збагачення руд уранових і торієвих, які надаються за місцем утворення відходів 
1209.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами видобування та збагачення руд уранових і торієвих 
1209.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами видобування та збагачення руд уранових і торієвих 

А.7 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ РУД МЕТАЛЕВИХ (група 13)

До групи 13 включено відходи, що утворюються під час видобування руд металевих. Цю діяльність класифіковано у групах 13.1, 13.2 КВЕД. 
До групи 13 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи видобування руд залізних (131);

- відходи видобування руд металів кольорових (крім руд уранових і торієвих) (132);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування руд металевих, які надаються за місцем утворення відходів (1329).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 13, класифіковано таким чином:

- 1310.1 - у 1010.1;

- відходи вибухівки та кріплення дерев'яного, які використовуються під час видобування руд металевих (132), класифіковано в угрупованні 1010.1.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

13  ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ РУД МЕТАЛЕВИХ 
131  Відходи видобування руд залізних 
1310  Відходи видобування руд залізних 
1310.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування руд залізних 
1310.2  Відходи виробничо-технологічні видобування руд залізних 
1310.2.3  Відходи фізико-хімічного оброблення під час збагачення та агломерації руд залізних 
1310.2.3.01  Шлам та "хвости" збагачення руд залізних 
1310.2.3.02  Залишки (пил, порошок тощо) виробництва кульок залізорудних, залізофлюсу, заліза губчастого 
1310.2.3.03  Залишки (пил, порошок тощо) виробництва концентратів залізорудних 
1310.2.3.04  Залишки (пил, порошок тощо) виробництва агломерату залізорудного 
1310.2.3.05  Залишки, які утворилися під час відпалу піритів залізних 
1310.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1310.2.9.01  Відходи розроблення кар'єром руди залізної 
1310.2.9.02  Вода відкачана мінералізована 
1310.3  Відходи кінцевої продукції видобування руди залізної 
1310.3.1  Продукція бракована 
1310.3.1.01  Агломерат залізорудний доменний некондиційний 
1310.3.1.02  Агломерат залізорудний марганцевистий некондиційний 
1310.3.1.03  Агломерат залізорудний ванадієвий некондиційний 
1310.3.1.04  Агломерат залізорудний бокситовий некондиційний 
1310.3.1.05  Агломерат залізорудний мартенівський некондиційний 
1310.3.1.06  Кульки залізорудні некондиційні 
1310.3.1.07  Залізо губчасте некондиційне 
1310.3.1.08  Кульки металізовані некондиційні 
1310.3.1.09  Залізофлюси некондиційні 
1310.3.1.10  Відходи руд залізних інші 
1310.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1310.3.2.01  Руди залізні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
132  Відходи видобування руд металів кольорових (крім руд уранових і торієвих) 
1320  Відходи видобування руд металів кольорових (крім руд уранових і торієвих) 
1320.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування руд металів кольорових (крім вибухівки та кріплення дерев'яного) 
1320.1.2  Відходи матеріалів допоміжних 
1320.1.2.01  Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів мідних, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1320.1.2.02  Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів нікелевих, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1320.1.2.03  Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів алюмінієвих, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1320.1.2.04  Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів благородних металів, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1320.1.2.05  Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів свинцю, цинку та олова, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1320.1.2.06  Матеріали допоміжні та хімікати, призначені для видобування руд і концентратів металів кольорових інших, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1320.2  Відходи виробничо-технологічні видобування руд і концентратів металів кольорових 
1320.2.3  Відходи фізико-хімічного оброблення руд металів кольорових 
1320.2.3.01  Відходи фізико-хімічного перероблення руд мідних 
1320.2.3.02  Залишки збагачення руд і сировини кадмію 
1320.2.3.03  Шлаки перероблення сировини для нікелевого виробництва 
1320.2.3.04  Залишки перероблення руд золотовмісних 
1320.2.3.05  Залишки перероблення руд вісмутових 
1320.2.3.06  Залишки перероблення руд платинової групи 
1320.2.3.07  Залишки свинцевовмісні 
1320.2.3.08  Залишки збагачення руди цинкової 
1320.2.3.09  Залишки збагачення руди олововмісної 
1320.2.3.10  Шлаки олововмісні 
1320.2.3.11  Шлаки титанові 
1320.2.3.12  Шлаки олов'яно-танталові 
1320.2.3.13  Залишки видобування руди марганцевої 
1320.2.3.14  Пил, який утворюється під час видобування та збагачення руди металів кольорових (у т. ч. руд магнію, титану, ванадію, свинцю та цинку, що містять сурму та миш'як) 
1320.2.6  Відходи промивання та очищення 
1320.2.6.01  Води промивні, що використовувались під час збагачення руд металів кольорових 
1320.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1320.2.9.01  Залишки видобування руд і концентратів мідних 
1320.2.9.02  Залишки збагачення руд і концентратів мідних 
1320.2.9.03  Залишки видобування руд і концентратів нікелевих 
1320.2.9.04  Залишки видобування бокситів 
1320.2.9.05  Залишки видобування руд золотовмісних 
1320.2.9.06  Залишки видобування руд і концентратів благородних металів інших 
1320.2.9.07  Залишки видобування руд і концентратів металів платинової групи 
1320.2.9.08  Залишки видобування руд і концентратів свинцю, цинку та олова 
1320.2.9.09  Залишки видобування руди марганцевої 
1320.2.9.10  Залишки видобування сировини і сполук танталу 
1320.2.9.11  Залишки видобування кобальтовмісних руд та сполук 
1320.2.9.12  Залишки видобування сировини і сполук хрому (у т. ч. шестивалентного) 
1320.2.9.13  Залишки видобування сировини і сполук вольфраму 
1320.2.9.14  Залишки видобування сировини і сполук цезію 
1320.2.9.15  Залишки видобування сировини і сполук барію 
1320.2.9.16  Залишки видобування сировини і сполук стронцію 
1320.2.9.17  Залишки видобування сировини і сполук металів рідкісноземельних ітрієвої групи 
1320.2.9.18  Залишки видобування сировини і сполук скандію та металів рідкісноземельних церієвої групи 
1320.2.9.19  Залишки видобування сировини і сполук магнію 
1320.2.9.20  Залишки видобування сировини і сполук молібдену 
1320.2.9.21  Залишки видобування сировини і сполук рубідію 
1320.2.9.22  Залишки видобування сировини і сполук сурми 
1320.2.9.23  Залишки видобування сировини і сполук ртуті 
1320.2.9.24  Залишки видобування сировини і сполук металів кольорових інших 
1320.2.9.25  Залишки видобування руд і концентратів металів лужних, лужноземельних та рідкісноземельних 
1320.2.9.26  Шлам та "хвости" збагачення руд металів кольорових 
1320.2.9.27  Вода відкачана мінералізована 
1320.3  Відходи кінцевої продукції видобування руд металів кольорових 
1320.3.1  Продукція бракована 
1320.3.1.01  Руди та концентрати мідні некондиційні 
1320.3.1.02  Руди та концентрати нікелеві некондиційні 
1320.3.1.03  Руди та концентрати алюмінієві некондиційні 
1320.3.1.04  Руди та концентрати золотовмісні некондиційні 
1320.3.1.05  Руди та концентрати благородних металів інших некондиційні 
1320.3.1.06  Руди та концентрати металів платинової групи некондиційні 
1320.3.1.07  Руди та концентрати вісмуту, кадмію некондиційні 
1320.3.1.08  Руди та концентрати свинцю некондиційні 
1320.3.1.09  Руди та концентрати цинку некондиційні 
1320.3.1.10  Руди та концентрати олова некондиційні 
1320.3.1.11  Руди та сировина кобальту некондиційні 
1320.3.1.12  Сировина хрому (у т. ч. шестивалентного) некондиційна 
1320.3.1.13  Сировина та сполуки вольфраму некондиційні 
1320.3.1.14  Руди та концентрати металів лужних та лужноземельних некондиційні 
1320.3.1.15  Сировина та сполуки рубідію некондиційні 
1320.3.1.16  Сировина та сполуки цезію некондиційні 
1320.3.1.17  Сировина та сполуки барію некондиційні 
1320.3.1.18  Сировина та сполуки стронцію некондиційні 
1320.3.1.19  Сировина та сполуки рідкісноземельних металів ітрієвої групи некондиційні 
1320.3.1.20  Руди скандію та рідкісноземельних металів церієвої групи некондиційні 
1320.3.1.21  Руди та сполуки магнію некондиційні 
1320.3.1.22  Сировина сурм'яна некондиційна 
1320.3.1.23  Руди та концентрати молібдену некондиційні 
1320.3.1.24  Руди та концентрати цирконові некондиційні 
1320.3.1.25  Сировина та сполуки ртуті некондиційні 
1320.3.1.26  Руди та концентрати марганцеві некондиційні 
1320.3.1.27  Руди та концентрати танталу некондиційні
1320.3.1.28  Руди та концентрати металів кольорових інших некондиційні 
1320.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1320.3.2.01  Руди та концентрати мідні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1320.3.2.02  Руди та концентрати нікелеві, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1320.3.2.03  Руди та концентрати металів благородних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1320.3.2.04  Руди та концентрати алюмінієві, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1320.3.2.05  Руди та концентрати свинцю, цинку, олова, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1320.3.2.06  Сировина та сполуки ртуті, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1320.3.2.07  Руди марганцеві, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1320.3.2.08  Сполуки танталу, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1320.3.2.09  Руди та концентрати металів кольорових інших, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1329  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами видобування руд металевих, які надаються за місцем утворення відходів 
1329.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами видобування руд металевих 
1329.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами видобування руд металевих 

А.8 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ІНШИХ (група 14)

До групи 14 включено відходи, що утворюються під час видобування продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої. Цю діяльність класифіковано у групах 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 КВЕД.

До групи 14 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи видобування каменю для будівництва (141);

- відходи видобування піску та глини (142);

- відходи видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив (143);

- відходи видобування солі (144);

- відходи виробництва продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої, н. в. і. у. (145);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої, які надаються за місцем утворення відходів (1459).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 14, класифіковано таким чином:

- 1411.1, 1412.1, 1413.1, 1421.1, 1422.1, 1430.1, 1440.1 - у 1010.1;

- відходи вибухівки та дерев'яного кріплення, які використовуються під час видобування продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої, н. в. і. у. (145), класифіковано в угрупованні 1010.1.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

14  ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ІНШИХ 
141  Відходи видобування каменю для будівництва 
1411  Відходи добування каменю для будівництва 
1411.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування каменю для будівництва 
1411.2  Відходи виробничо-технологічні під час видобування каменю для будівництва 
1411.2.1  Відходи механічного оброблення під час видобування каменю для пам'ятників та будівництва 
1411.2.1.01  Залишки (пил, крихти, уламки) розроблення граніту в кар'єрах 
1411.2.1.02  Залишки (пил, крихти, уламки) рубання та різання граніту 
1411.2.1.03  Залишки (пил, крихти, уламки) рубання та різання вапнякового каменю для будівництва 
1411.2.1.04  Залишки (пил, крихти, уламки) розроблення мармуру в кар'єрах 
1411.2.1.05  Залишки (пил, крихти, уламки) рубання та різання мармуру 
1411.2.1.06  Залишки (пил, крихти, уламки) рубання та різання гіпсу 
1411.2.1.07  Залишки (пил, крихти, уламки) розроблення пісковика в кар'єрах 
1411.2.1.08  Залишки (пил, крихти, уламки) рубання та різання пісковика 
1411.2.1.09  Залишки (пил, крихти, уламки) рубання та різання каменів для будівництва інших 
1411.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи комбінованих процесів 
1411.2.9.01  Відходи (породи гірські, земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт від видобування каменю для будівництва 
1411.3  Відходи кінцевої продукції видобування каменю для будівництва 
1411.3.1  Продукція бракована 
1411.3.1.01  Плити з мармуру некондиційні 
1411.3.1.02  Плити з мармуру та вапняку іншого некондиційні 
1411.3.1.03  Плити з мармуру необробленого некондиційні 
1411.3.1.04  Плити з граніту некондиційні 
1411.3.1.05  Плити з граніту необробленого некондиційні 
1411.3.1.06  Плити з пісковика некондиційні 
1411.3.1.07  Глиби з пісковика необробленого некондиційні 
1411.3.1.08  Камінь для пам'ятників або будівництва інший некондиційний 
1411.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1411.3.2.01  Мармур, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1411.3.2.02  Пісковик, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1411.3.2.03  Граніт, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1411.3.2.04  Базальт, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1411.3.2.05  Камінь для пам'ятників або будівництва інший, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1412  Відходи видобування вапняку, гіпсу та крейди 
1412.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування вапняку, гіпсу та крейди 
1412.2  Відходи виробничо-технологічні під час видобування вапняку, гіпсу та крейди 
1412.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи комбінованих процесів 
1412.2.9.01  Залишки (пил, крихти, уламки) видобування вапняку в кар'єрах 
1412.2.9.02  Залишки (пил, крихти, уламки) видобування крейди та доломіту в кар'єрах 
1412.2.9.03  Залишки (пил, крихти, уламки) видобування гіпсу в кар'єрах 
1412.2.9.04  Залишки (пил, крихти, уламки) видобування у кар'єрах матеріалів в'яжучих місцевих інших 
1412.2.9.05  Відходи (гірські породи, земля), що утворюються від проведення розкривних робіт під час видобування вапняку, крейди та гіпсу 
1412.2.9.06  Вода відкачана мінералізована 
1412.3  Відходи кінцевої продукції видобування вапняку, крейди та гіпсу 
1412.3.1  Продукція бракована 
1412.3.1.01  Вапняк некондиційний 
1412.3.1.02  Гіпс некондиційній 
1412.3.1.03  Крейда некондиційна 
1412.3.1.04  Доломіт некондиційний 
1412.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1412.3.2.01  Вапняк, гіпс та крейда, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1413  Відходи видобування сланцю шиферного 
1413.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування сланцю шиферного 
1413.2  Відходи виробничо-технологічні під час видобування сланцю шиферного 
1413.2.1  Відходи механічного оброблення сланцю шиферного 
1413.2.1.01  Залишки (пил, крихти, уламки) від рубання та різання сланцю шиферного 
1413.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1413.2.9.01  Залишки (пил, крихти, уламки) розроблення сланцю шиферного у кар'єрах 
1413.2.9.02  Відходи (гірські породи, земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт від видобування сланцю шиферного 
1413.3  Відходи кінцевої продукції видобування сланцю шиферного 
1413.3.1  Продукція бракована 
1413.3.1.01  Сланець шиферний некондиційний 
1413.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1413.3.2.01  Сланець шиферний, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
142  Відходи видобування піску та глини 
1421  Відходи видобування гравію та піску 
1421.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування гравію та піску 
1421.2  Відходи виробничо-технологічні видобування гравію та піску 
1421.2.6  Відходи промивання та очищення 
1421.2.6.01  Залишки промивання піску природного будівельного 
1421.2.6.02  Залишки промивання гравію 
1421.2.6.03  Залишки промивання крихти мармурової 
1421.2.6.04  Залишки промивання щебеню та піску з відходів промислових 
1421.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1421.2.9.01  Залишки розроблення піску природного будівельного у кар'єрах 
1421.2.9.02  Залишки розроблення гравію у кар'єрах 
1421.2.9.03  Залишки виробничо-технологічні видобування гравію та піску інші 
1421.2.9.04  Залишки видобування гальки, каменю брукового та кременю 
1421.2.9.05  Залишки виробництва щебеню та піску з шлаку металургійного 
1421.2.9.06  Залишки виробництва макадаму дросового 
1421.3  Відходи кінцевої продукції виробництва гравію та піску 
1421.3.1  Продукція бракована 
1421.3.1.01  Гравій митий некондиційний 
1421.3.1.02  Галька, гравій, щебінь та камінь бутовий некондиційні 
1421.3.1.03  Пісок природний будівельний немитий некондиційний 
1421.3.1.04  Пісок природний будівельний митий некондиційний 
1421.3.1.05  Пісок штучний з шлаків вулканічних некондиційний 
1421.3.1.06  Пісок штучний з пемзи некондиційний 
1421.3.1.07  Гравій та пісок інші некондиційні 
1421.3.1.08  Щебінь та пісок з промислових відходів некондиційні 
1421.3.1.09  Макадам дросовий некондиційний 
1421.3.1.10  Камінь бутовий некондиційний 
1421.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1421.3.2.01  Гравій та пісок, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1422  Відходи видобування глини та каоліну 
1422.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування глини та каоліну 
1422.2  Відходи виробничо-технологічні під час видобування глини та каоліну 
1422.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1422.2.9.01  Залишки видобування андалузиту в кар'єрах 
1422.2.9.02  Залишки видобування кіаніту та силіманіту в кар'єрах 
1422.2.9.03  Залишки видобування муліту, глин шамотних чи динасових у кар'єрах 
1422.2.9.04  Залишки видобування бентоніту або глин фулерових у кар'єрах 
1422.3  Відходи кінцевої продукції видобування глини та каоліну 
1422.3.1  Продукція бракована 
1422.3.1.01  Каолін неперероблений некондиційний 
1422.3.1.02  Каолін кальцинований некондиційний 
1422.3.1.03  Глини каолінові інші некондиційні 
1422.3.1.04  Глини вогнетривкі некондиційні 
1422.3.1.05  Глини шамотні чи динасові некондиційні 
1422.3.1.06  Андалузит некондиційний 
1422.3.1.07  Бентоніт, землі знебарвлюючі та фулерові некондиційні 
1422.3.1.08  Кіаніт некондиційний 
1422.3.1.09  Силіманіт некондиційний 
1422.3.1.10  Муліт некондиційний 
1422.3.1.11  Глини легкоплавкі некондиційні 
1422.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1422.3.2.01  Глини та каолін, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
143  Відходи видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив 
1430  Відходи видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив 
1430.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив 
1430.2  Відходи виробничо-технологічні видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив 
1430.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1430.2.9.01  Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) видобування фосфатів 
1430.2.9.02  Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) видобування піритів та сірки 
1430.2.9.03  Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) видобування сульфатів та карбонатів натрію 
1430.2.9.04  Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) видобування сульфатів та карбонатів барію 
1430.2.9.05  Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) видобування мінералів інших 
1430.3  Відходи кінцевої продукції видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив 
1430.3.1  Продукція бракована 
1430.3.1.01  Фосфати кальцію природні, фосфати алюмінієво-кальцієві та крейда фосфатна некондиційні 
1430.3.1.02  Карналіт, сильвініт та солі калійні природні неперероблені інші некондиційні 
1430.3.1.03  Пірити залізні невипалені некондиційні 
1430.3.1.04  Сірка неперероблена або неочищена некондиційна 
1430.3.1.05  Сульфати барію (барити) природні некондиційні 
1430.3.1.06  Карбонати барію природні некондиційні 
1430.3.1.07  Кріоліт, цеоліт природні некондиційні 
1430.3.1.08  Борати природні та їх концентрати некондиційні 
1430.3.1.09  Кислота борна природна некондиційна 
1430.3.1.10  Сульфати магнію природні некондиційні 
1430.3.1.11  Пігменти природні некондиційні 
1430.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1430.3.2.01  Фосфати природні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1430.3.2.02  Пірити залізні невипалені, сірка необроблена (неочищена), забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1430.3.2.03  Сульфати та карбонати барію, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1430.3.2.04  Кріоліт та цеоліт природні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1430.3.2.05  Борати природні та кислота борна природна, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1430.3.2.06  Пігменти природні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
144  Відходи видобування солі 
1440  Відходи видобування солі 
1440.1  Відходи вхідних компонентів під час видобування солі (крім вибухівки, кріплення дерев'яного) 
1440.1.1  Відходи сировини 
1440.1.1.01  Вода морська забруднена 
1440.2  Відходи виробничо-технологічні видобування солі 
1440.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1440.2.9.01  Залишки (пил, порошок, крихти дрібні) видобування солі та хлориду натрію чистого 
1450.2.9.26  Відходи пилові та порошкоподібні стеатиту природного і тальку 
1450.2.9.27  Відходи пилові та порошкоподібні нефеліну лейситового та спеніту нефелінового 
1450.2.9.28  Відходи пилові та порошкоподібні вермикуліту 
1450.2.9.29  Відходи пилові та порошкоподібні перліту 
1450.2.9.30  Відходи пилові та порошкоподібні мінералів інших 
1450.2.9.31  Вода відкачана мінералізована 
1450.2.9.32  Відходи (породи гірські, земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі створення шахт (копалень) та кар'єрів 
1450.3  Відходи кінцевої продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої 
1450.3.1  Продукція бракована 
1450.3.1.01  Асфальт природний, асфальтиди та породи асфальтові некондиційні 
1450.3.1.02  Алмази несортові, алмази непромислові необроблені або просто розрізані, розколоті або грубо оброблені некондиційні 
1450.3.1.03  Алмази промислові необроблені або просто розрізані або грубо оброблені некондиційні 
1450.3.1.04  Камені дорогоцінні та напівдорогоцінні (крім алмазів) необроблені, тільки розпиляні або грубо оброблені некондиційні 
1450.3.1.05  Рубіни некондиційні 
1450.3.1.06  Ізумруди некондиційні 
1450.3.1.07  Камені дорогоцінні та напівдорогоцінні інші, абразиви природні некондиційні 
1450.3.1.08  Кварц та кварцити некондиційні 
1450.3.1.09  Графіт некондиційний 
1450.3.1.10  Магнезит некондиційний 
1450.3.1.11  Магнезія та оксиди магнію інші некондиційні 
1450.3.1.12  Азбест некондиційний 
1450.3.1.13  Слюда некондиційна 
1450.3.1.14  Стеатит і тальк некондиційні 
1450.3.1.15  Шпат польовий некондиційний 
1450.3.1.16  Нефелін лейситовий та спеніт нефеліновий некондиційні 
1450.3.1.17  Вермикуліт некондиційний 
1450.3.1.18  Мінерали інші, н. в. і. у. некондиційні 
1450.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.01  Бітум та асфальт, асфальтиди та породи асфальтові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.02  Камені дорогоцінні і напівдорогоцінні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.03  Алмази несортові непромислові, необроблені або просто розрізані, розколоті або грубо оброблені, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.04  Алмази промислові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.05  Графіт, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.06  Солі та оксиди магнію природні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.07  Азбест, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.08  Слюда, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.09  Стеатит і тальк, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.10  Шпат польовий, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.11  Нефелін лейситовий та спеніт нефеліновий, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.12  Вермикуліт, перліт, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1450.3.2.13  Мінерали інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1459  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої, які надаються за місцем утворення відходів 
1459.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої 
1459.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва продукції шахт (копалень) та кар'єрів іншої 

А.9 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧОВИХ ТА НАПОЇВ (група 15)

До групи 15 включено відходи, що утворюються під час виробництва продуктів харчових та напоїв. Цю діяльність класифіковано у групах 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 КВЕД.

До групи 15 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва м'яса та м'ясопродуктів (151);

- відходи перероблення та консервування риби та продуктів рибних (152);

- відходи перероблення та консервування фруктів та овочів (153);

- відходи виробництва олії та жирів тваринних та рослинних (154);

- відходи виробництва продуктів молочних та морозива (155);

- відходи виробництва продукції борошномельної промисловості, виробництва крохмалю та крохмалепродуктів (156);

- відходи виробництва кормів готових для тварин (157);

- відходи виробництва продуктів харчових інших (158);

- відходи виробництва напоїв (159);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продуктів харчових та напоїв, які надаються за місцем утворення відходів (1599).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 15, класифіковано таким чином:

- 1512.2.6, 1513.2.6, 1520.2.6 - у 1511.2.6;

- 1532.2.6, 1533.2.6 - у 1531.2.6;

- 1533.1.1- у 1532.1.1;

- 1533.2.9 - у 1532.2.9;

- 1582.1.1 - у 1581.1.1;

- 1582.2 - у 1581.2.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

15  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧОВИХ ТА НАПОЇВ 
151  Відходи виробництва м'яса та м'ясопродуктів 
1511  Відходи виробництва м'яса свіжого та консервованого (крім птиці свійської) 
1511.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва м'яса свіжого та консервованого 
1511.1.1  Відходи сировини 
1511.1.1.01  Сіль зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1511.1.1.02  Речовини мийні для очищення, консервувальні або знешкоджувальні інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1511.1.1.03  Спеції, ароматизатори, наповнювачі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1511.1.1.04  Туші тварин зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1511.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва м'яса свіжого та консервованого 
1511.2.6  Відходи промивання та очищення 
1511.2.6.01  Відходи тканин тваринного походження 
1511.2.6.02  Відходи промивання та очищення рідкі 
1511.2.6.03  Фракція білково-жирова вод стічних 
1511.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1511.2.9.01  Конфіскати ветеринарні 
1511.2.9.02  Туші та органи худоби від вимушеного забою 
1511.2.9.03  Вим'я дрібної рогатої худоби 
1511.2.9.04  Органи худоби внутрішні 
1511.2.9.05  Міхури жовчні 
1511.2.9.06  Органи статеві 
1511.2.9.07  Шлунки телячі та свинячі сирі 
1511.2.9.08  Кишки, не придатні для ковбасних виробів 
1511.2.9.09  Залози ендокринні, які не використовуються для виробництва медичних препаратів 
1511.2.9.10  Ембріони без шкір 
1511.2.9.11  Тавра зрізані 
1511.2.9.12  Обрізки нехарчові 
1511.2.9.13  Кість від обвалки туш та голів худоби 
1511.2.9.14  Тирса м'ясо-кісткова 
1511.2.9.15  Хвости худоби 
1511.2.9.16  Кість для виробництва желатину 
1511.2.9.17  Кість для виробництва клею 
1511.2.9.18  Кість харчова 
1511.2.9.19  Кість для виробництва прикрас 
1511.2.9.20  Кість інша 
1511.2.9.21  Роги худоби 
1511.2.9.22  Копита худоби 
1511.2.9.23  Волосся худоби 
1511.2.9.24  Щетина худоби 
1511.2.9.25  Кров худоби великої та дрібної рогатої, коней та свиней неїстівна 
1511.2.9.26  Жовч худоби великої рогатої 
1511.2.9.27  Жовч свиняча 
1511.2.9.28  Відходи технологічні, які утворюються від одержання вовни та сировини шкіряної 
1511.2.9.29  Відходи технологічні, які утворюються від пресування вовни 
1511.2.9.30  Відходи технологічні, які утворюються від одержання сировини шкіряної 
1511.2.9.31  Відходи технологічні, які утворюються від одержання жиру тварин 
1511.2.9.32  Напівфабрикати власного виробництва м'яса свіжого та консервованого або залишки незакінченого виробництва м'яса свіжого та консервованого, не придатні для використання за призначенням 
1511.3  Відходи кінцевої продукції виробництва м'яса свіжого та консервованого 
1511.3.1  Продукція бракована 
1511.3.1.01  М'ясо волове свіже, охолоджене або заморожене некондиційне 
1511.3.1.02  М'ясо свиняче свіже, охолоджене або заморожене некондиційне 
1511.3.1.03  М'ясо овече свіже, охолоджене або заморожене некондиційне 
1511.3.1.04  М'ясо козяче свіже, охолоджене або заморожене некондиційне 
1511.3.1.05  М'ясо коней, віслюків, мулів, лошаків свіже, охолоджене або заморожене некондиційне 
1511.3.1.06  Продукти виробництва м'яса побічні їстівні перероблені, некондиційні 
1511.3.1.07  Вовна некондиційна 
1511.3.1.08  Сировина шкіряна та шкури великої рогатої худоби та подібних тварин некондиційні 
1511.3.1.09  Сировина шкіряна та шкури свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів, лошаків і тварин інших некондиційні 
1511.3.1.10  Жири великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів, лошаків і тварин інших некондиційні 
1511.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1511.3.2.01  М'ясо тварин свіже, охолоджене або заморожене, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1511.3.2.02  Продукти виробництва м'яса побічні їстівні перероблені, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1511.3.2.03  Сировина шкіряна та шкури тварин, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1511.3.2.04  Жири тваринні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами  
1512  Відходи виробництва м'яса свіжого та консервованого птиці свійської та кролів 
1512.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва м'яса свіжого та консервованого птиці свійської та кролів 
1512.1.1  Відходи сировини 
1512.1.1.01  Сіль зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1512.1.1.02  Спеції, які використовуються під час перероблення м'яса птиці свійської та кролів, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1512.1.1.03  Тушки птиці свійської та кролів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1512.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва м'яса свіжого та консервованого птиці свійської та кролів 
1512.2.6  Відходи промивання та очищення 
1512.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1512.2.9.01  Кров птиці свійської 
1512.2.9.02  Голови птиці свійської 
1512.2.9.03  Ноги птиці свійської 
1512.2.9.04  Кишки птиці свійської 
1512.2.9.05  Воло, трахеї птиці свійської 
1512.2.9.06  Легені, нирки птиці свійської 
1512.2.9.07  Кров кролів 
1512.2.9.08  Голови кролів 
1512.2.9.09  Лапи кролів 
1512.2.9.10  Кишки кролів 
1512.2.9.11  Шлунки кролів 
1512.2.9.12  Відходи технологічні перероблення пір'я птиці свійської 
1512.2.9.13  Напівфабрикати власного виробництва м'яса свіжого та консервованого птиці свійської та кролів або залишки незакінченого виробництва м'яса свіжого та консервованого птиці свійської та кролів, не придатні для використання за призначенням 
1512.3  Відходи кінцевої продукції виробництва м'яса свіжого та консервованого птиці свійської та кролів 
1512.3.1  Продукція бракована 
1512.3.1.01  Конфіскати ветеринарні 
1512.3.1.02  Жир-сирець пташиний некондиційний 
1512.3.1.03  М'ясо та потрухи їстівні птиці свійської заморожені, охолоджені або свіжі некондиційні 
1512.3.1.04  М'ясо кроляче заморожене, охолоджене або свіже некондиційне 
1512.3.1.05  М'ясо птиці свійської та кролів перероблене некондиційне 
1512.3.1.06  Продукти побічні перероблення м'яса птиці свійської та м'яса кролів (борошно, мучка, гранули м'ясні тощо) некондиційні 
1512.3.1.07  Пір'я некондиційне 
1512.3.1.08  Пух некондиційний 
1512.3.1.09  Підкрилок некондиційний 
1512.3.1.10  Шкірки птиці свійської з пір'ям некондиційні 
1512.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1512.3.2.01  Тушки птиці свійської та кролів, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1512.3.2.02  Потрухи птиці свійської та кролів, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1512.3.2.03  М'ясо птиці свійської та кролів перероблене, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1512.3.2.04  Продукти побічні перероблення м'яса птиці свійської та кролів (борошно, мучка, гранули тощо), забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1512.3.2.05  Пір'я та пух, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1513  Відходи виробництва виробів з м'яса тварин та птиці свійської 
1513.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів з м'яса тварин та птиці свійської 
1513.1.1  Відходи сировини 
1513.1.1.01  Сіль зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1513.1.1.02  Оцет зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1513.1.1.03  Спеції зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1513.1.1.04  Консерванти інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1513.1.1.05  М'ясо тварин та птиці свійської зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1513.1.1.06  Сировина м'ясна інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1513.1.1.07  Додатки харчові, у т. ч. наповнювачі, ароматизатори, які використовуються під час виготовлення ковбас та консервування м'яса, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1513.1.1.08  Оболонки для ковбас зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1513.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів з м'яса тварин та м'яса птиць 
1513.2.6  Відходи промивання та очищення 
1513.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1513.2.9.01  Шматки м'яса зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1513.2.9.02  Відходи технологічні виробництва мучки та борошна з м'яса харчового, перероблення субпродуктів м'ясних 
1513.2.9.03  Напівфабрикати власного виробництва виробів з м'яса тварин та птиці свійської або залишки незакінченого виробництва виробів з м'яса тварин та птиці свійської, не придатні для використання за призначенням 
1513.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів з м'яса тварин та птиці свійської 
1513.3.1  Продукція бракована 
1513.3.1.01  М'ясо та субпродукти м'ясні харчові солені, сушені чи копчені некондиційні 
1513.3.1.02  Вироби ковбасні некондиційні 
1513.3.1.03  Вироби з м'яса птиці свійської та продуктів побічних інші, некондиційні 
1513.3.1.04  Вироби з м'яса тварин (крім м'яса птиці свійської), виключаючи окістя та лопатки, готові або консервовані, страви готові, заготовки тощо, некондиційні 
1513.3.1.05  Борошно, мучка та гранули м'ясні, не призначені для споживання людиною, некондиційні 
1513.3.1.06  Корми тваринні сухі некондиційні 
1513.3.1.07  Продукція перероблення та консервування м'яса інша некондиційна 
1513.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1513.3.2.01  Продукція перероблення та консервування м'яса, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1513.3.2.02  Продукція перероблення м'яса, призначена для відгодівлі тварин, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
152  Відходи перероблення та консервування риби та продуктів рибних 
1520  Відходи перероблення та консервування риби та продуктів рибних 
1520.1  Відходи вхідних компонентів для перероблення та консервування риби та продуктів рибних 
1520.1.1  Відходи сировини 
1520.1.1.01  Сіль зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1520.1.1.02  Оцет зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1520.1.1.03  Спеції, які використовуються під час перероблення та консервування риби та продуктів рибних, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1520.1.1.04  Риба та продукти рибні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1520.1.1.05  Риба та продукти рибні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1520.1.1.06  Сировина та допоміжні матеріали інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1520.2  Відходи виробничо-технологічні перероблення та консервування риби та продуктів рибних 
1520.2.6  Відходи промивання та очищення 
1520.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1520.2.9.01  Голови риб промислових 
1520.2.9.02  Приголовки риб промислових 
1520.2.9.03  Нарости риб промислових 
1520.2.9.04  Плавці риб промислових 
1520.2.9.05  Печінка риб промислових 
1520.2.9.06  Нутрощі риб промислових 
1520.2.9.07  Конфіскаги перероблення 
1520.2.9.08  Шкіра риб'яча 
1520.2.9.09  Напівфабрикати власного виробництва продукції для перероблення та консервування риби та продуктів рибних або залишки незакінченого виробництва продукції перероблення та консервування риби та продуктів рибних, не придатні для використання за призначенням 
1520.3  Відходи кінцевої продукції перероблення та консервування риби та продуктів рибних 
1520.3.1  Продукція бракована 
1520.3.1.01  Риба сушена, солена чи у розсолі, копчена некондиційна 
1520.3.1.02  Філе, печінка, ікра риби некондиційні 
1520.3.1.03  Борошно рибне їстівне (харчове) некондиційне 
1520.3.1.04  Риба консервована некондиційна 
1520.3.1.05  Ракоподібні, молюски та водяні безхребетні інші заморожені, сушені, солені чи у розсолі некондиційні 
1520.3.1.06  Борошно, мучка та гранули з риби, ракоподібних, молюсків та водяних безхребетних інших, неїстівні некондиційні 
1520.3.1.07  Продукція перероблення риби та продуктів моря інших некондиційна 
1520.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1520.3.2.01  Риба та продукти моря перероблені чи консервовані, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
153  Відходи перероблення та консервування фруктів та овочів 
1531  Відходи перероблення та консервування картоплі 
1531.1  Відходи вхідних компонентів для перероблення та консервування картоплі 
1531.1.1  Відходи сировини 
1531.1.1.01  Картопля зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1531.1.1.02  Картопля, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1531.1.1.03  Речовини консервуючі (у т. ч. сіль, наповнювачі, барвники) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1531.1.1.04  Спеції зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1531.2  Відходи виробничо-технологічні перероблення та консервування картоплі 
1531.2.6  Відходи промивання та очищення 
1531.2.6.01  Води промивні та стічні 
1531.2.6.02  Відходи тканин рослинного походження 
1531.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1531.2.9.01  Мезга картопляна 
1531.2.9.02  Сік картопляний 
1531.2.9.03  Лушпиння картопляне 
1531.3  Відходи кінцевої продукції перероблення та консервування картоплі 
1531.3.1  Продукція бракована 
1531.3.1.01  Картопля заморожена некондиційна 
1531.3.1.02  Картопля консервована некондиційна 
1531.3.1.03  Консерви з картоплі некондиційні 
1531.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1531.3.2.01  Картопля перероблена або консервована, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1532  Відходи виробництва соків фруктових та овочевих 
1532.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва соків фруктових та овочевих 
1532.1.1  Відходи сировини 
1532.1.1.01  Фрукти зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1532.1.1.02  Овочі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1532.1.1.03  Цукор, консерванти та барвники зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1532.1.1.04  Спирт етиловий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1532.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва соків фруктових та овочевих 
1532.2.6  Відходи промивання та очищення 
1532.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1532.2.9.01  Кісточки плодові 
1532.2.9.02  Вичавки плодові та ягідні 
1532.2.9.03  Вичавки овочеві 
1532.2.9.04  Насіння та шкірка томатів 
1532.2.9.05  Плодоніжки овочеві 
1532.2.9.06  Обрізки та очистки овочеві 
1532.2.9.07  Напівфабрикати власного виробництва соків фруктових та овочевих або залишки незакінченого виробництва соків фруктових та овочевих, не придатні для використання за призначенням 
1532.3  Відходи кінцевої продукції виробництва соків фруктових та овочевих 
1532.3.1  Продукція бракована 
1532.3.1.01  Соки фруктові та овочеві консервовані хімічними консервантами, зброжені та зброжено-спиртовані некондиційні 
1532.3.1.02  Соки фруктові та овочеві неконсервовані некондиційні 
1532.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1532.3.2.01  Соки фруктові та овочеві, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1533  Відходи перероблення та консервування фруктів та овочів, н. в. і. у. 
1533.1  Відходи вхідних компонентів для перероблення та консервування фруктів та овочів, н. в. і. у. 
1533.1.1  Відходи сировини 
1533.2  Відходи виробничо-технологічні перероблення та консервування фруктів та овочів 
1533.2.6  Відходи промивання та очищення 
1533.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1533.3  Відходи кінцевої продукції перероблення та консервування фруктів та овочів 
1533.3.1  Продукція бракована 
1533.3.1.01  Овочі заморожені некондиційні 
1533.3.1.02  Заготовки овочеві швидкозаморожені некондиційні 
1533.3.1.03  Овочі та гриби некондиційні 
1533.3.1.04  Овочі консервовані некондиційні 
1533.3.1.05  Фрукти та горіхи перероблені та консервовані некондиційні 
1533.3.1.06  Джеми, желе фруктові, пюре та пасти некондиційні 
1533.3.1.07  Горіхи, арахіс смажені, солені або перероблені некондиційні 
1533.3.1.08  Фрукти сушені некондиційні 
1533.3.1.09  Кісточки та ядра абрикосів, персиків або слив некондиційні 
1533.3.1.10  Вичавки плодові та ягідні некондиційні 
1533.3.1.11  Вичавки овочеві некондиційні 
1533.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1533.3.2.01  Фрукти перероблені або консервовані, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1533.3.2.02  Овочі перероблені або консервовані, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
154  Відходи виробництва олії та жирів тваринних та рослинних 
1541  Відходи виробництва олії та жирів тваринних та рослинних неочищених 
1541.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва олії та жирів тваринних та рослинних неочищених 
1541.1.1  Відходи сировини 
1541.1.1.01  Сировина рослинна для виробництва олії та жирів рослинних зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1541.1.1.02  Сировина тваринна для виробництва жирів тваринних зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1541.1.1.03  Сировина та речовини допоміжні, які використовуються під час виробництва олії, жирів тваринних та рослинних неочищених, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1541.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва олії, жирів тваринних та рослинних, неочищених 
1541.2.6  Відходи промивання та очищення 
1541.2.6.01  Відходи промивання та очищення рідкі 
1541.2.6.02  Відходи тканин рослинного походження 
1541.2.6.03  Відходи тканин тваринного походження 
1541.2.6.04  Фракція білково-жирова вод стічних 
1541.2.6.05  Відходи промивання та очищення, знімання луски та шкірки рідкі 
1541.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1541.2.9.01  Оболонки сировини рослинної 
1541.2.9.02  Лушпиння соняшникове 
1541.2.9.03  Лушпиння насіння бавовника 
1541.2.9.04  Шкаралупа горіхів та кісточок плодових 
1541.2.9.05  Відходи очищення насіння для виготовлення олії 
541.2.9.06  Макуха та залишки тверді інші від перероблення сировини рослинної 
1541.2.9.07  Шкварки 
1541.2.9.08  Напівфабрикати власного виробництва олії та жирів тваринних та рослинних неочищених або залишки незакінченого виробництва олії, жирів тваринних та рослинних неочищених, не придатні для використання за призначенням 
1541.3  Відходи кінцевої продукції виробництва олії та жирів тваринних та рослинних неочищених 
1541.3.1  Продукція бракована 
1541.3.1.01  Масла технічні тваринного походження некондиційні 
1541.3.1.02  Жири технічні тваринного походження некондиційні 
1541.3.1.03  Жири з риби або морських ссавців некондиційні 
1541.3.1.04  Жири тваринні топлені некондиційні 
1541.3.1.05  Жири тваринні сирі некондиційні 
1541.3.1.06  Олія та жири рослинні некондиційні 
1541.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1541.3.2.01  Олія та жири рослинні неочищені, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1541.3.2.02  Жири тваринні неочищені, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1542  Відходи виробництва олії та жирів очищених 
1542.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва олії та жирів очищених 
1542.1.1  Відходи сировини 
1542.1.1.01  Олія та жири рослинні неочищені, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1542.1.1.02  Жири тваринні неочищені, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1542.1.1.03  Добавки харчові та барвники зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1542.1.2  Відходи матеріалів 
1542.1.2.01  Глини відбілювальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1542.1.2.02  Порошки фільтрувальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1542.1.2.03  Каталізатори, які містять нікель, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1542.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва олії та жирів очищених 
1542.2.6  Відходи промивання та очищення 
1542.2.6.01  Фракції білково-жирові вод стічних 
1542.2.6.02  Фузи масел світлих 
1542.2.6.03  Фузи масел темних 
1542.2.6.04  Гудрони 
1542.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1542.2.9.01  Залишки технологічні рафінації олії та жирів 
1542.2.9.02  Глини відбілювальні жирні та порошки фільтрувальні для кормових цілей 
1542.2.9.03  Залишки первинного очищення олії та жирів 
1542.2.9.04  Залишки виробництва гідрогенізаційного 
1542.2.9.05  Каталізатори відпрацьовані, які містять нікель 
1542.2.9.06  Напівфабрикати власного виробництва олії, жирів тваринних та рослинних очищених або залишки незакінченого виробництва олії, жирів тваринних та рослинних очищених, не придатні для використання за призначенням 
1542.3  Відходи кінцевої продукції виробництва олії та жирів очищених 
1542.3.1  Продукція бракована 
1542.3.1.01  Олія рафінована некондиційна 
1542.3.1.02  Олія та жири тваринні, їх фракції, гідрогенізовані некондиційні 
1542.3.1.03  Олія ефірна парової перегонки некондиційна 
1542.3.1.04  Віск рослинний, некондиційний 
1542.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1542.3.2.01  Олія та жири очищені, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1543  Відходи виробництва маргарину та жирів харчових подібних 
1543.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва маргарину та жирів харчових подібних 
1543.1.1  Відходи сировини 
1543.1.1.01  Олія зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1543.1.1.02  Жири тваринні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1543.1.1.03  Добавки смакові або наповнювачі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1543.1.1.04  Барвники харчові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1543.1.1.05  Добавки, які використовуються для виробництва маргарину та жирів харчових подібних, інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1543.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва маргарину та жирів харчових подібних 
1543.2.6  Відходи промивання та очищення 
1543.2.6.01  Відходи очищення вод стічних 
1543.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1543.2.9.01  Напівфабрикати власного виробництва маргарину та жирів харчових подібних або залишки незакінченого виробництва маргарину та жирів харчових подібних, не придатні для використання за призначенням 
1543.3  Відходи кінцевої продукції виробництва маргарину та жирів харчових подібних 
1543.3.1  Продукція бракована 
1543.3.1.01  Маргарин та пасти із зниженим та низьким вмістом жирів (менше 80 % жирів) некондиційні 
1543.3.1.02  Маргарин та пасти з вмістом жирів більше 80 % некондиційні 
1543.3.1.03  Суміші жирів рослинних і тваринних некондиційні 
1543.3.1.04  Жири та олії харчові інші, включаючи рідкий маргарин некондиційні 
1543.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1543.3.2.01  Маргарин та жири харчові подібні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
155  Відходи виробництва продуктів молочних та морозива 
1551  Відходи виробництва продуктів молочних 
1551.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва продуктів молочних 
1551.1.1  Відходи сировини 
1551.1.1.01  Молоко та основні матеріали інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1551.1.1.02  Ферменти молочні та закваска зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1551.1.1.03  Кава зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1551.1.1.04  Какао зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1551.1.1.05  Цукор зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1551.1.1.06  Добавки фруктові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1551.1.1.07  Добавки харчові інші (у т. ч. барвники, ароматизатори, наповнювачі) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1551.1.1.08  Молоко та основні матеріали інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1551.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва продуктів молочних 
1551.2.6  Відходи промивання та очищення 
1551.2.6.01  Відходи рідкі очищення вод стічних 
1551.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1551.2.9.01  Маслянка 
1551.2.9.02  Сироватка 
1551.3  Відходи кінцевої продукції виробництва продуктів молочних 
1551.3.1  Продукція бракована 
1551.3.1.01  Молоко рідке оброблене некондиційне 
1551.3.1.02  Молоко, зібране з пакетів, що протікають 
1551.3.1.03  Вершки некондиційні 
1551.3.1.04  Молоко та вершки у твердих формах некондиційні 
1551.3.1.05  Масло вершкове некондиційне 
1551.3.1.06  Сир сичужний (твердий) некондиційний 
1551.3.1.07  Сир кисломолочний некондиційний 
1551.3.1.08  Молоко згущене некондиційне 
1551.3.1.09  Какао та кава з молоком згущеним та цукром некондиційні 
1551.3.1.10  Продукти молочні ферментовані некондиційні 
1551.3.1.11  Сметана некондиційна  
1551.3.1.12  Продукція кисломолочна нежирна некондиційна 
1551.3.1.13  Казеїн некондиційний 
1551.3.1.14  Білок молочний некондиційний 
1551.3.1.15  Лактоза та патока лактозна некондиційні 
1551.3.1.16  Сироватка згущена некондиційна 
1551.3.1.17  Молоко відновлене некондиційне 
1551.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1551.3.2.01  Продукти молочні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1552  Відходи виробництва морозива та продуктів заморожених подібних інших 
1552.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва морозива та продуктів заморожених подібних інших 
1552.1.1  Відходи сировини 
1552.1.1.01  Молоко та основні матеріали інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1552.1.1.02  Цукор зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1552.1.1.03  Добавки смакові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1552.1.1.04  Добавки харчові інші (у т. ч. барвники, ароматизатори, наповнювачі) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1552.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва морозива та продуктів заморожених подібних інших 
1552.2.6  Відходи промивання та очищення 
1552.2.6.01  Відходи рідкі очищення вод стічних 
1552.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1552.2.9.01  Залишки очищення виробничо-технологічного обладнання 
1552.3  Відходи кінцевої продукції виробництва морозива та продуктів заморожених подібних інших 
1552.3.1  Продукція бракована 
1552.3.1.01  Морозиво некондиційне 
1552.3.1.02  Продукція подібна інша некондиційна 
1552.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1552.3.2.01  Морозиво та продукція подібна інша, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
156  Відходи виробництва продукції борошномельної промисловості, виробництва крохмалю та крохмалепродуктів 
1561  Відходи виробництва продукції борошномельної промисловості 
1561.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва продукції борошномельної промисловості 
1561.1.1  Відходи сировини 
1561.1.1.01  Рис необрушений зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1561.1.1.02  Пшениця зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1561.1.1.03  Жито зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1561.1.1.04  Кукурудза зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1561.1.1.05  Ячмінь зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1561.1.1.06  Овес зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1561.1.1.07  Горох зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1561.1.1.08  Соя зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1561.1.1.09  Просо зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1561.1.1.10  Сировина для виробництва борошна та круп інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1561.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва продукції борошномельної промисловості, виробництва крохмалю та крохмалепродуктів 
1561.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1561.2.9.01  Висівки та залишки зернових інші 
1561.2.9.02  Пил оббивальний 
1561.2.9.03  Змітки борошняні 
1561.2.9.04  Залишки зернові від очищення зерна 
1561.2.9.05  Напівфабрикати власного виробництва продукції борошномельної промисловості або залишки незакінченого виробництва продукції борошномельної промисловості, не придатні для використання за призначенням 
1561.3  Відходи кінцевої продукції борошномельної промисловості 
1561.3.1  Продукція бракована 
1561.3.1.01  Рис обрушений некондиційний 
1561.3.1.02  Борошно пшеничне некондиційне 
1561.3.1.03  Борошно інших зернових культур некондиційне 
1561.3.1.04  Борошно овочеве некондиційне 
1561.3.1.05  Крупи, крупка, гранули з пшениці некондиційні 
1561.3.1.06  Борошно кормове (вівсяне, ячмінне) некондиційне 
1561.3.1.07  Продукти побічні борошномельної промисловості (у т. ч. зародок харчовий, мучка кормова тощо) некондиційні 
1561.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1561.3.2.01  Продукція борошномельної промисловості, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1562  Відходи виробництва крохмалю та крохмалепродуктів 
1562.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва крохмалю та крохмалепродуктів 
1562.1.1  Відходи сировини 
1562.1.1.01  Кукурудза зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1562.1.1.02  Картопля зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1562.1.1.03  Сировина для виробництва крохмалю інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1562.1.2  Відходи матеріалів 
1562.1.2.01  Речовини хімічні, які використовуються під час виробництва крохмалю та крохмалепродуктів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1562.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва крохмалю та крохмалепродуктів 
1562.2.6  Відходи промивання та очищення 
1562.2.6.01  Відходи промивання та очищення сировини для виробництва крохмалю та крохмалепродуктів 
1562.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1562.2.9.01  Відходи очищення картоплі 
1562.2.9.02  Залишки зернові від очищення зерна 
1562.2.9.03  Пил оббивальний 
1562.2.9.04  Сік картопляний 
1562.2.9.05  Зародок кукурудзяний 
1562.2.9.06  Напівфабрикати власного виробництва крохмалю та крохмалепродуктів або залишки незакінченого виробництва крохмалю та крохмалепродуктів, не придатні для використання за призначенням 
1562.3  Відходи кінцевої продукції виробництва крохмалю та крохмалепродуктів 
1562.3.1  Продукція бракована 
1562.3.1.01  Крупка крохмальна некондиційна 
1562.3.1.02  Крохмаль сухий некондиційний 
1562.3.1.03  Декстрин некондиційний 
1562.3.1.04  Сироп некондиційний 
1562.3.1.05  Патока некондиційна 
1562.3.1.06  Глюкоза некондиційна 
1562.3.1.07  Глюкоза медична некондиційна 
1562.3.1.08  Фруктоза некондиційна 
1562.3.1.09  Цукор інший (крім лактози, цукру з буряку та цукрової тростини) некондиційний 
1562.3.1.10  Тапіока (саго) та її замінники, виготовлені з крохмалю, некондиційні 
1562.3.1.11  Залишки виробництва крохмалю (екстракти, зародки злакових, гідроли, глютени, гідролізати білкові) некондиційні 
1562.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1562.3.2.01  Крохмаль та крохмалепродукти, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
157  Відходи виробництва кормів, готових для тварин 
1571  Відходи виробництва кормів, готових для сільськогосподарських тварин 
1571.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва кормів, готових для сільськогосподарських тварин 
1571.1.1  Відходи сировини 
1571.1.1.01  Сировина кукурудзяна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.1.02  Сировина рослинна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.1.03  Сировина рослин бобових зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.1.04  Сировина рослин бульбових та коренеплодних зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.1.05  Сировина тваринна (м'ясо та побічні продукти перероблення м'яса, не придатні для споживання людиною) зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.1.06  Добавки мінеральні для тваринних кормів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.1.07  Люцерна і трави інші (у т. ч. просо) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.1.08  Сировина для виробництва кормів інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.2  Відходи матеріалів 
1571.1.2.01  Штами-продуценти концентратів білково-вітамінних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.2.02  Штами-продуценти білка кормового зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.2.03  Штами-продуценти дріжджів кормових зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.2.04  Штами-продуценти добавок харчових зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.2.05  Штами-продуценти антибіотиків зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.1.2.06  Штами-продуценти інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1571.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва кормів для сільськогосподарських тварин 
1571.2.6  Відходи промивання та очищення 
1571.2.6.01  Відходи промивання та очищення рідкі 
1571.2.6.02  Відходи промивання та очищення тверді 
1571.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1571.2.9.01  Відходи пилові кормів готових для тварин 
1571.3  Відходи кінцевої продукції виробництва кормів готових для сільськогосподарських тварин 
1571.3.1  Продукція бракована 
1571.3.1.01  Корми рослинні некондиційні 
1571.3.1.02  Мезга картопляна (сира, пресована, суха) некондиційна 
1571.3.1.03  Продукція борошномельно-круп'яної промисловості на корм тваринам некондиційна 
1571.3.1.04  Білок кормовий некондиційний 
1571.3.1.05  Антибіотики немедичного призначення та вітаміни кормові некондиційні 
1571.3.1.06  Препарати ферментні некондиційні 
1571.3.1.07  Комбікорми для тварин травоїдних некондиційні 
1571.3.1.08  Суміші для годівлі тварин інші некондиційні 
1571.3.1.09  Борошно та гранули з люцерни й трав інших некондиційні 
1571.3.1.10  Комбікорми для риб некондиційні 
1571.3.1.11  Комбікорми для птахів некондиційні 
1571.3.1.12  Комбікорми для звірів хутрових некондиційні 
1571.3.1.13  Концентрати білково-вітамінні некондиційні 
1571.3.1.14  Дріжджі кормові некондиційні 
1571.3.1.15  Продукція біотехнології інша некондиційна 
1571.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1571.3.2.01  Корми готові для сільськогосподарських тварин, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1572  Відходи виробництва кормів готових для свійських тварин 
1572.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва кормів готових для свійських тварин 
1572.1.1  Відходи сировини 
1572.1.1.01  Сировина тваринна для виробництва кормів готових для свійських тварин зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1572.1.1.02  Добавки (мінеральні, вітамінні тощо) для виробництва кормів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1572.1.1.03  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1572.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва кормів готових для свійських тварин 
1572.2.6  Відходи промивання та очищення 
1572.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1572.3  Відходи кінцевої продукції виробництва кормів готових для свійських тварин 
1572.3.1  Продукція бракована 
1572.3.1.01  Корми для собак некондиційні 
1572.3.1.02  Корми для котів некондиційні 
1572.3.1.03  Корми для свійських тварин інших (крім котів та собак) некондиційні 
1572.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1572.3.2.01  Корми для свійських тварин, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
158  Відходи виробництва продуктів харчових інших 
1581  Відходи виробництва хліба, виробів кондитерських і тортів свіжих 
1581.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва хліба, виробів кондитерських і тортів свіжих 
1581.1.1  Відходи сировини 
1581.1.1.01  Сировина основна (у т. ч. зміт борошна) зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.02  Сировина додаткова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.03  Дріжджі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.04  Напівфабрикати оздоблювальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.05  Яйця зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.06  Цукор (у т. ч. зміт) зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.07  Вироби з фруктів (фрукти зацукровані, джеми тощо) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.08  Какао, шоколад зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.09  Барвники, добавки, консерванти, наповнювачі та есенції зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.10  Жири зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.11  Горіхи, мигдаль зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.12  Оцет зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.13  Спирт та напої спиртні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.1.1.14  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва хліба, виробів кондитерських та тортів свіжих 
1581.2.6  Відходи промивання та очищення 
1581.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1581.2.9.01  Суміш живильна (бовтанка борошняна) зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1581.2.9.02  Залишки заварки 
1581.2.9.03  Залишки опари 
1581.2.9.04  Залишки напівфабрикатів оздоблювальних 
1581.2.9.05  Залишки мастила яєчного 
1581.2.9.06  Крихта хлібна та сухарна 
1581.2.9.07  Обрізки виробів хлібобулочних 
1581.3  Відходи кінцевої продукції виробництва хліба, виробів кондитерських і тортів свіжих 
1581.3.1  Продукція бракована 
1581.3.1.01  Хліб та вироби хлібобулочні некондиційні 
1581.3.1.02  Вироби кондитерські та торти свіжі некондиційні 
1581.3.1.03  Вироби здобні та бубличні некондиційні 
1581.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1581.3.2.01  Вироби хлібобулочні та кондитерські, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1582  Відходи виробництва сухарів і печива, виробів кондитерських і тортів з консервантами 
1582.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва сухарів і печива, виробів кондитерських і тортів з консервантами 
1582.1.1  Відходи сировини 
1582.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва сухарів і печива, виробів кондитерських і тортів з консервантами 
1582.3  Відходи кінцевої продукції виробництва сухарів і печива, виробів кондитерських і тортів з консервантами 
1582.3.1  Продукція бракована 
1582.3.1.01  Вироби сухарні, некондиційні 
1582.3.1.02  Хлібці хрусткі, некондиційні 
1582.3.1.03  Пряники та подібна продукція (кекси, баби, рулети тощо) некондиційні 
1582.3.1.04  Печиво, вафлі та листки вафельні некондиційні 
1582.3.1.05  Хлібопродукти інші (маца, хліб для причастя тощо), некондиційні 
1582.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1582.3.2.01  Сухарі та печиво, вироби кондитерські та торти з консервантами, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1583  Відходи виробництва цукру 
1583.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва цукру 
1583.1.1  Відходи сировини 
1583.1.1.01  Буряк цукровий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1583.1.1.02  Карбонат кальцію, який не відповідає технічним умовам 
1583.1.1.03  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1583.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва цукру 
1583.2.6  Відходи промивання та очищення 
1583.2.6.01  Стоки регенераційні 
1583.2.6.02  Осади фільтраційні 
1583.2.6.03  Земля, яка залишається після промивання та очищення буряку 
1583.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1583.2.9.01  Жом  
1583.2.9.02  Зміт цукру  
1583.2.9.03  Дефекат 
1583.3  Відходи кінцевої продукції виробництва цукру 
1583.3.1  Продукція бракована 
1583.3.1.01  Цукор-сирець некондиційний 
1583.3.1.02  Цукор очищений та сахароза некондиційні 
1583.3.1.03  Цукор з ароматизаторами чи барвниками некондиційний 
1583.3.1.04  Меляса некондиційна 
1583.3.1.05  Кислоти харчові некондиційні 
1583.3.1.06  Продукція виробництва цукру інша некондиційна 
1583.3.2  Продукція виробництва цукру, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1583.3.2.01  Цукор та продукція виробництва цукру інша, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1584  Відходи виробництва какао, шоколаду та виробів цукристих кондитерських 
1584.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва какао, шоколаду та виробів цукристих кондитерських 
1584.1.1  Відходи сировини 
1584.1.1.01  Боби какао зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1584.1.1.02  Цукор (у т. ч. зміт) зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1584.1.1.03  Соя зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1584.1.1.04  Барвники харчові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1584.1.1.05  Добавки харчові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1584.1.1.06  фрукти та вироби з фруктів (джеми, повидла тощо) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1584.1.1.07  Горіхи зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1584.1.1.08  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1584.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва какао, шоколаду та виробів цукристих кондитерських 
1584.2.6  Відходи промивання та очищення 
1584.2.6.01  Відходи рідкі очищення вод стічних 
1584.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1584.2.9.01  Шкаралупа, шкірка, плівка та залишки перероблення какао та сої інші 
1584.2.9.02  Відходи процесу екстрагування розчинником 
1584.2.9.03  Залишки оброблення фруктів та горіхів 
1584.3  Відходи кінцевої продукції виробництва какао, шоколаду та виробів цукристих кондитерських 
1584.3.1  Продукція бракована 
1584.3.1.01  Какао та вироби з какао некондиційні 
1584.3.1.02  Шоколад та вироби цукристі кондитерські некондиційні 
1584.3.1.03  Вироби цукристі кондитерські (у т. ч. шоколад білий) без какао некондиційні 
1584.3.1.04  Шоколад соєвий некондиційний 
1584.3.1.05  Солодощі східні некондиційні 
1584.3.1.06  Фрукти, горіхи, фруктові шкірки та частини рослин інші, які зберігаються у цукрі, некондиційні 
1584.3.1.07  Продукція бракована інша 
1584.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1584.3.2.01  Какао, шоколад та вироби цукристі кондитерські, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1585  Відходи виробництва макаронів, локшини, кускусу та виробів борошняних аналогічних 
1585.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва макаронів, локшини, кускусу та виробів борошняних аналогічних 
1585.1.1  Відходи сировини 
1585.1.1.01  Борошно (у т. ч. зміт) зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1585. 1.1.02  Яйця зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1585.1.1.03  Жири зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1585.1.1.04  Добавки харчові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1585.1.1.05  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1585.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва макаронів, локшини, кускусу та виробів борошняних аналогічних 
1585.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1585.2.9.01  Шматочки тіста 
1585.3  Відходи кінцевої продукції виробництва макаронів, локшини, кускусу та виробів борошняних аналогічних 
1585.3.1  Продукція бракована 
1585.3.1.01  Вироби макаронні без начинки некондиційні 
1585.3.1.02  Напівфабрикати тіста макаронного некондиційні 
1585.3.1.03  Вироби макаронні з начинкою, некондиційні 
1585.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1585.3.2.01  Вироби макаронні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1586  Відходи виробництва кави та чаю 
1586.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва кави та чаю 
1586.1.1  Відходи сировини 
1586.1.1.01  Зерна кави зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1586.1.1.02  Лист чайний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1586.1.1.03  Матеріал облицювальний чайної сировини зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1586.1.1.04  Сировина лао-ча зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1586.1.1.05  Сировина для виробництва чаю зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1586.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва кави та чаю 
1586.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1586.2.9.01  Шкаралупа, шкірка, плівка та залишки перероблення кави інші 
1586.2.9.02  Відсівки чаю 
1586.2.9.03  Потерть чаю 
1586.2.9.04  Пластинки чаю 
1586.2.9.05  Черешки чаю 
1586.2.9.06  Волоски чаю 
1586.3  Відходи кінцевої продукції виробництва кави та чаю 
1586.3.1  Продукція бракована 
1586.3.1.01  Кава несмажена некондиційна 
1586.3.1.02  Кава смажена некондиційна 
1586.3.1.03  Кава натуральна мелена некондиційна 
1586.3.1.04  Кава натуральна розчинна некондиційна 
1586.3.1.05  Цикорій смажений та замінники кави інші (у т. ч. екстракти та есенції) некондиційні
1586.3.1.06  Чай чорний, чай зелений некондиційні 
1586.3.1.07  Екстракти, есенції, концентрати та напівфабрикати чаю некондиційні 
1586.3.1.08  Чай фруктовий некондиційний 
1586.3.1.09  Настої трав'яні некондиційні 
1586.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1586.3.2.01  Кава та чай, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1587  Відходи виробництва добавок та приправ смакових 
1587.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва добавок та приправ смакових 
1587.1.1  Відходи сировини 
1537.1.1.01  Сировина для виробництва оцту з фруктів зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.1.1.02  Кислота оцтова лісохімічна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.1.1.03  Томати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.1.1.04  Олія зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.1.1.05  Сировина для виробництва спецій зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.1.1.06  Сіль зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.1.1.07  Цукор зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.1.1.08  Сировина для виробництва приправ смакових інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.1.1.09  Гірчиця в зернах зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.1.1.10  Яйця зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.1.1.11  Соя зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1587.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва добавок та приправ смакових 
1587.2.6  Відходи промивання та очищення 
1587.2.6.01  Відходи промивання та очищення рідкі 
1587.2.6.02  Відходи тканин рослинного походження 
1587.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1587.2.9.01  Шкаралупа, шкірка, плівка та залишки перероблення сировини рослинної інші 
1587.2.9.02  Залишки виготовлення оцту фруктового 
1587.3  Відходи кінцевої продукції виробництва добавок та приправ смакових 
1587.3.1  Продукція бракована 
1587.3.1.01  Оцет та замінники оцту з кислоти оцтової некондиційні 
1587.3.1.02  Соуси кулінарні некондиційні 
1587.3.1.03  Порошок та борошно гірчичні некондиційні 
1587.3.1.04  Спеції оброблені некондиційні 
1587.3.1.05  Добавки та приправи смакові інші некондиційні 
1587.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1587.3.2.01  Добавки та приправи смакові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1588  Відходи виробництва продуктів харчування гомогенізованих та дієтичних 
1588.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва продуктів харчування гомогенізованих та дієтичних 
1588.1.1  Відходи сировини 
1588.1.1.01  Молоко зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1588.1.1.02  Фрукти та овочі для виробництва соків та консервів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1588.1.1.03  Борошно зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1588.1.1.04  М'ясо зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1588.1.1.05  Добавки смакові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1588.1.1.06  Цукор зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1588.1.1.07  Сіль зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1588.1.1.08  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1588.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва продуктів харчування гомогенізованих та дієтичних 
1588.2.6  Відходи промивання та очищення 
1588.2.6.01  Відходи промивання та очищення рідкі 
1588.2.6.02  Відходи тканин рослинного походження 
1588.2.6.03  Відходи тканин тваринного походження 
1588.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1588.2.9.01  Вичавки фруктів 
15882.9.02  Вичавки овочів 
1588.2.9.03  Залишки перероблення фруктів та овочів 
1588.2.9.04  Залишки перероблення м'яса 
1588.3  Відходи кінцевої продукції виробництва продуктів харчування гомогенізованих та дієтичних 
1588.3.1  Продукція бракована 
1588.3.1.01  Консерви та соки для дитячого харчування некондиційні 
1588.3.1.02  Продукти молочні харчові для малят некондиційні 
1588.3.1.03  Продукти гомогенізовані з м'яса, м'ясних потрухів та крові некондиційні 
1588.3.1.04  Продукти гомогенізовані з овочів або фруктів некондиційні 
1588.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1588.3.2.01  Продукти харчування гомогенізовані та дієтичні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1589  Відходи виробництва продуктів харчування інших 
1589.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва продуктів харчування інших 
1589.1.1  Відходи сировини 
1589.1.1.01  М'ясо зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.1.1.02  Овочі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.1.1.03  Спеції зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.1.1.04  Яйця зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.1.1.05  Сировина для виробництва дріжджів зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.1.1.06  Сировина для виробництва порошків для печива зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.1.1.07  Борошно зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.1.1.08  Сіль зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.1.1.09  Ячмінь зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.1.1.10  Цукор зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.1.1.11  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1589.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва продуктів харчування інших 
1589.2.6  Відходи промивання та очищення 
1589.2.6.01  Відходи промивання та очищення рідкі 
1539.2.6.02  Відходи тканин рослинного походження 
1589.2.6.03  Відходи тканин тваринного походження 
1589.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1589.2.9.01  Залишки оброблення овочів 
1589.2.9.02  Залишки оброблення м'яса 
1589.3  Відходи кінцевої продукції виробництва продуктів харчування інших 
1589.3.1  Продукція бракована 
1589.3.1.01  Страви перші обідні некондиційні 
1589.3.1.02  Вироби яєчні, у т. ч. альбумін, некондиційні 
1589.3.1.03  Дріжджі некондиційні 
1589.3.1.04  Порошки для печива готові некондиційні 
1589.3.1.05  Продукти харчування інші некондиційні 
1589.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1589.3.2.01  Продукти харчування інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
159  Відходи виробництва напоїв 
1590  Відходи виробництва напоїв 
1590.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва напоїв 
1590.1.1  Відходи сировини 
1590.1.1.01  Виноград зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1590.1.1.02  Зерно зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1590.1.1.03  Картопля зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1590.1.1.04  Фрукти та ягоди зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1590.1.1.05  Дріжджі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1590.1.1.06  Цукор зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1590.1.1.07  Есенції, добавки смакові та ароматизатори зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1590.1.1.08  Сіль жовта кров'яна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1590.1.1.09  Сировина та речовини допоміжні інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1590.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва напоїв 
1590.2.6  Відходи промивання та очищення 
1590.2.6.01  Відходи процесів промивання, очищення та механічного диспергування сировинних матеріалів 
1590.2.6.02  Відходи рідкі очищення вод стічних 
1590.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1590.2.9.01  Вичавки виноградні 
1590.2.9.02  Барда зерно-картопляна 
1590.2.9.03  Барда мелясна 
1590.2.9.04  Барда зернова 
1590.2.9.05  Барда винна 
1590.2.9.06  Камінь винний 
1590.2.9.07  Відходи дистиляції спиртів 
1590.2.9.08  Сусло 
1590.2.9.09  Містель 
1590.2.9.10  Мезга виноградна 
1590.2.9.11  Вичавки виноградні та фруктові 
1590.2.9.12  Виноматеріал оброблений 
1590.2.9.13  Осад 
1590.2.9.14  Кас 
1590.2.9.15  Осад дріжджовий 
1590.2.9.16  Дробина пивна 
1590.2.9.17  Насіння виноградне 
1590.2.9.18  Дріжджі пивні 
1590.2.9.19  Відстій білковий 
1590.2.9.20  Дробина хмелю 
1590.2.9.21  Дріжджі відпрацьовані 
1590.2.9.22  М'якуш плодів цитрусових 
1590.2.9.23  Цедра відпрацьована 
1590.2.9.24  Гуща квасу 
1590.2.9.25  Глютен 
1590.2.9.26  Напівфабрикати власного виробництва напоїв або залишки незакінченого виробництва напоїв, не придатні для використання за призначенням 
1590.3  Продукція бракована 
1590.3.1.01  Напої спиртні некондиційні 
1590.3.1.02  Вина некондиційні 
1590.3.1.03  Спирт етиловий некондиційний 
1590.3.1.04  Пиво некондиційне 
1590.3.1.05  Вода мінеральна некондиційна 
1590.3.1.06  Напої безалкогольні некондиційні 
1590.3.1.07  Нектари (сиропи) некондиційні 
1590.3.1.08  Напої інші некондиційні 
1590.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1590.3.2.01  Напої, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1599  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції харчової та напоїв, які надаються за місцем утворення відходів 
1599.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва продукції харчової та напоїв 
1599.2  Послуги щодо доводження з небезпечними відходами виробництва продукції харчової та напоїв 

А.10 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ ТЮТЮНОВИХ (група 16)

До групи 16 включено відходи, що утворюються під час виробництва виробів тютюнових. Цю діяльність класифіковано у групі 16.0 КВЕД.

До групи 16 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва виробів тютюнових (160);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів тютюнових, які надаються за місцем утворення відходів (1609).

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

16  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ ТЮТЮНОВИХ 
160  Відходи виробництва виробів тютюнових 
1600  Відходи виробництва виробів тютюнових 
1600.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів тютюнових 
1600.1.1  Відходи сировини 
1600.1.1.01  Сировина тютюнова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1600.1.1.02  Сировина для махорки зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1600.1.1.03  Папір цигарковий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1600.1.1.04  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1600.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів тютюнових 
1600.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1600.2.9.01  Дріб'язок тютюновий 
1600.2.9.02  Жилка тютюнова 
1600.2.9.03  Пил тютюновий 
1600.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів тютюнових 
1600.3.1  Продукція бракована 
1600.3.1.01  Тютюн для люльок некондиційний 
1600.3.1.02  Махорка некондиційна 
1600.3.1.03  Сигари, цигарки, сигарети некондиційні 
1600.3.1.04  Тютюн відпрацьований, екстракти та есенції, тютюни гомогенізовані чи відновлені інші некондиційні 
1600.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1600.3.2.01  Вироби тютюнові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1609  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів тютюнових, які надаються за місцем утворення відходів 
1609.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва виробів тютюнових 
1609.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва виробів тютюнових 

А.11 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЮ (група 17)

До групи 17 включено відходи, що утворюються під час виробництва текстилю. Цю діяльність класифіковано у групах 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7 КВЕД.

До групи 17 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва пряжі та ниток (171);

- відходи виробництва полотен текстильних (172);

- відходи від надання послуг з кінцевого оброблення текстилю (173);

- відходи виробництва виробів текстильних готових, крім одягу (174);

- відходи виробництва текстилю іншого (175);

- відходи виробництва полотен трикотажних чи в'язаних (176);

- відходи виробництва виробів трикотажних чи в'язаних (177);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва текстилю, які надаються за місцем утворення відходів (1779).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 17, класифіковано таким чином:

- відходи вхідних компонентів, відходи виробничо-технологічні, відходи кінцевої продукції угруповання 1730 класифіковано у відповідних структурних елементах угруповань 1710, 1720;

- відходи відбілювачів, барвників, розчинників угруповань 1753.1, 1770.1 класифіковано у 1710.1.2.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

17  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЮ 
171  Відходи виробництва пряжі та ниток 
1710  Відходи виробництва пряжі та ниток 
1710.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва пряжі та ниток 
1710.1.1  Відходи сировини 
1710.1.1.01  Кокони, не придатні для розмотування 
1710.1.1.02  Шовк зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.1.03  Бавовна-сирець зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.1.04  Волокна лляні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.1.05  Коноплеволокна зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.1.06  Волокна кенафу зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.1.07  Відходи вовни та волосу тварин тонкого або грубого (мертвий волос тощо) 
1710.1.1.08  Залишки волокон штучних 
1710.1.1.09  Залишки волокон хімічних 
1710.1.1.10  Залишки волокон штапельних 
1710.1.1.11  Залишки волокон синтетичних 
1710.1.1.12  Залишки волокон металізованих 
1710.1.1.13  Волокна інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.2  Відходи матеріалів 
1710.1.2.01  Матеріали для вибілювання пряжі та ниток зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.2.02  Матеріали для фарбування пряжі та ниток зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.2.03  Розчинники галогеновані та їх суміші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.2.04  Суміші розчинників чи речовини органічні, які не містять розчинників галогенованих, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.2.05  Барвники зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.1.2.06  Матеріали інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1710.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва пряжі та ниток 
1710.2.6  Відходи промивання та очищення 
1710.2.6.01  Шлам чи відходи тверді, які містять розчинники галогеновані 
1710.2.6.02  Шлам чи відходи тверді, які містять розчинники інші 
1710.2.6.03  Шлам та відходи промивання інші 
1710.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1710.2.9.01  Сміття велике та дрібне, домішки рослинні 
1710.2.9.02  Відходи кокономотального виробництва 
1710.2.9.03  Рвань та пряжа плутана шовкова 
1710.2.9.04  Запас розволокнений вовни та пуху 
1710.2.9.05  Рвань та пряжа плутана вовняні 
1710.2.9.06  Вовна м'ята - відходи підприємств хутрової промисловості 
1710.2.9.07  Пачоси бавовни кардні 
1710.2.9.08  Пачоси бавовни гребінні 
1710.2.9.09  Горішок та пух від вати 
1710.2.9.10  Рвань та пряжа плутана бавовняні 
1710.2.9.11  Відходи технологічні виробництва пряжі та ниток бавовняні інші 
1710.2.9.12  Залишки органічні продуктів природних (жир, віск тощо) 
1710.2.9.13  Рвань пряжі джутової 
1710.2.9.14  Рвань пряжі з кенафу 
1710.2.9.15  Відходи витрушування конопляно-джутові 
1710.2.9.16  Рвань джута хімічного 
1710.2.9.17  Рвань та пряжа плутана з волокна штучного чи штапельного 
1710.2.9.18  Кінець заправний джута хімічного 
1710.2.9.19  Обсип, грудки тощо волокна хімічного 
1710.2.9.20  Пасма волокон з вовни овечої, козячої тощо непрофарбовані чи провисні 
1710.2.9.21  Пасма волокон хімічних непрофарбовані чи провисні 
1710.2.9.22  Пасма волокон синтетичних непрофарбовані чи провисні 
1710.2.9.23  Пасма волокон штапельних непрофарбовані чи провисні 
1710.2.9.24  Напливи та дефекти ниток синтетичних інші 
1710.2.9.25  Пасма волокон непрофарбовані та порушення фасонного ефекту ниток фасонних та текстурованих 
1710.2.9.26  Волокна непрофарбовані, нитки (пряжа) засмічені із відмінністю відтінків з шерсті 
1710.2.9.27  Волокна непрофарбовані, нитки (пряжа) засмічені із відмінністю відтінків з волокон штапельних 
1710.2.9.28  Волокна непрофарбовані, нитки (пряжа) засмічені із відмінністю відтінків з волокон хімічних 
1710.2.9.29  Волокна непрофарбовані, нитки (пряжа) засмічені із відмінністю відтінків з волокон синтетичних 
1710.2.9.30  Волокна непрофарбовані, нитки (пряжа) засмічені із відмінністю відтінків з волокон інших 
1710.2.9.31  Відходи ниток швацьких з волокон та ниток елементарних штучних та синтетичних 
1710.3  Відходи кінцевої продукції виробництва пряжі та ниток 
1710.3.1  Продукція бракована 
1710.3.1.01  Пряжа бавовняна некондиційна 
1710.3.1.02  Нитки швацькі бавовняні некондиційні 
1710.3.1.03  Пряжа шовкова некондиційна 
1710.3.1.04  Нитки швацькі шовкові некондиційні 
1710.3.1.05  Пряжа вовняна некондиційна 
1710.3.1.06  Волокно текстильне штучне штапельне некондиційне 
1710.3.1.07  Пряжа хімічна некондиційна 
1710.3.1.08  Пряжа штучна чи синтетична некондиційна 
1710.3.1.09  Пряжа та нитки штучні чи з волокон штапельних некондиційні 
1710.3.1.10  Волокно текстильне з волокон луб'яних некондиційне 
1710.3.1.11  Волокно лляне некондиційне 
1710.3.1.12  Льон тіпаний чи чесаний некондиційний 
1710.3.1.13  Пряжа джутова некондиційна 
1710.3.1.14  Пряжа з волокон рослинних інших некондиційна 
1710.3.1.15  Пряжа з волокон текстильних змішаних некондиційна 
1710.3.1.16  Волокно базальтове некондиційне 
1710.3.1.17  Волокно шлакове некондиційне 
1710.3.1.18  Шпагат паперовий некондиційний 
1710.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.01  Пряжа та нитки бавовнові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.02  Пряжа та нитки шовкові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.03  Пряжа та нитки з вовни овечої, козячої тощо, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.04  Пряжа та нитки з волокон хімічних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.05  Пряжа та нитки з волокон синтетичних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.06  Пряжа та нитки з волокон штучних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.07  Пряжа та нитки з волокон штапельних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.08  Пряжа та нитки лляні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.09  Пряжа та нитки з джуту та волокон луб'яних інших, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.10  Волокно базальтове, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.11  Волокно шлакове, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.12  Пряжа та нитки з волокон комплексних та біокомпонентних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.13  Пряжа та нитки з волокон елементарних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1710.3.2.14  Пряжа та нитки фасонного кручення, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
172  Відходи виробництва полотен текстильних 
1720  Відходи виробництва полотен текстильних 
1720.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва полотен текстильних 
1720.1.1  Відходи сировини 
1720.1.1.01  Нитки та пряжа бавовняні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1720.1.1.02  Нитки та пряжа лляні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1720.1.1.03  Нитки та пряжа з волокон синтетичних з бавовною зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1720.1.1.04  Нитки та пряжа з волокон хімічних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1720.1.1.05  Нитки та пряжа інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1720.1.1.06  Сировина текстильна інша, призначена для виготовлення полотен текстильних, зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1720.1.2  Відходи матеріалів 
1720.1.2.01  Матеріали, які використовуються для вибілювання пряжі та виробів текстильних, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1720.1.2.02  Матеріали, які використовуються під час фарбування пряжі та виробів текстильних (у т. ч. барвники органічні), зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1720.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва полотен текстильних 
1720.2.3  Відходи фізико-хімічного оброблення 
1720.2.3.01  Відходи галогеновані процесів апретування та кінцевого оброблення 
1720.2.3.02  Відходи негалогеновані процесів апретування та кінцевого оброблення 
1720.2.6  Відходи промивання та очищення 
1720.2.6.01  Відходи промивання та очищення галогеновані 
1720.2.6.02  Відходи промивання та очищення негалогеновані 
1720.2.6.03  Відходи промивання та очищення інші 
1720.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1720.2.9.01  Залишки пряжі та ниток шовкових 
1720.2.9.02  Залишки пряжі та ниток бавовняних 
1720.2.9.03  Залишки пряжі та ниток лляних 
1720.2.9.04  Залишки пряжі та ниток вовняних 
1720.2.9.05  Залишки пряжі та ниток з волокон штучних 
1720.2.9.06  Залишки пряжі та ниток з волокон штапельних 
1720.2.9.07  Залишки пряжі та ниток з волокон синтетичних 
1720.2.9.08  Залишки пряжі та ниток з волокон хімічних 
1720.2.9.09  Залишки пряжі з коноплі та джуту 
1720.2.9.10  Залишки пряжі та ниток інших 
1720.2.9.11  Обрізки тканин бавовняних 
1720.2.9.12  Обрізки тканин з волокон синтетичних, змішаних з бавовною 
1720.2.9.13  Обрізки тканин з волокон синтетичних, змішаних з вовною 
1720.2.9.14  Залишки кислоти теогліколевої 
1720.2.9.15  Залишки, які містять нітроаніліни 
1720.2.9.16  Викиди підприємств текстильної промисловості 
1720.3  Відходи кінцевої продукції виробництва полотен текстильних 
1720.3.1  Продукція бракована 
1720.3.1.01  Тканини з шовку некондиційні 
1720.3.1.02  Тканини лляні некондиційні 
1720.3.1.03  Тканини з волокон конопляно-джутових некондиційні 
1720.3.1.04  Тканини з вовни кардної некондиційні 
1720.3.1.05  Тканини з вовни гребінної некондиційні 
1720.3.1.06  Тканини бавовняні некондиційні 
1720.3.1.07  Тканини з волокон натуральних, крім бавовняних, некондиційні 
1720.3.1.08  Тканини з волокон штучних некондиційні 
1720.3.1.09  Тканини з волокон синтетичних некондиційні 
1720.3.1.10  Тканини з волокон синтетичних штапельних некондиційні 
1720.3.1.11  Тканини з волокон синтетичних, змішаних з бавовною, некондиційні 
1720.3.1.12  Тканини з волокон синтетичних штапельних, змішаних з кардною вовною, некондиційні 
1720.3.1.13  Тканини з волокон синтетичних, змішаних з гребінною вовною, некондиційні 
1720.3.1.14  Тканини з волокон хімічних некондиційні 
1720.3.1.15  Тканини з ниток штучних комплексних некондиційні 
1720.3.1.16  Тканини ворсисті та тканини для рушників некондиційні 
1720.3.1.17  Тканини з волокон інших некондиційні 
1720.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1720.3.2.01  Тканини шовкові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1720.3.2.02  Тканини вовняні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1720.3.2.03  Тканини лляні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1720.3.2.04  Тканини з волокон натуральних, крім бавовняних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1720.3.2.05  Тканини бавовняні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1720.3.2.06  Тканини з волокон штучних (синтетичних, хімічних тощо), забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1720.3.2.07  Тканини з волокон інших, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
173  Відходи від надання послуг з кінцевого оброблення текстилю 
1730  Відходи від надання послуг з кінцевого оброблення текстилю 
1730.1  Відходи вхідних компонентів від надання послуг з кінцевого оброблення текстилю 
1730.2  Відходи виробничо-технологічні від надання послуг з кінцевого оброблення текстилю 
1730.3  Відходи кінцевої продукції від надання послуг з кінцевого оброблення текстилю 
174  Відходи виробництва виробів текстильних готових, крім одягу 
1740  Відходи виробництва виробів текстильних готових, крім одягу 
1740.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів текстильних, готових, крім одягу 
1740.1.1  Відходи сировини 
1740.1.1.01  Нитки бавовняні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.02  Нитки лляні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.03  Нитки з волокон синтетичних з бавовною, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.04  Нитки з волокон синтетичних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.05  Нитки з волокон хімічних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.06  Нитки інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.07  Сировина текстильна бавовняна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.08  Сировина текстильна лляна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.09  Сировина текстильна з пряжі синтетичної зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.10  Сировина текстильна з пряжі хімічної зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.11  Сировина текстильна шовкова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.1.1.12   Сировина текстильна інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1740.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів текстильних готових, крім одягу 
1740.2.1  Відходи розкрою матеріалів 
1740.2.1.01  Обрізки тканин вовняних 
1740.2.1.02  Обрізки тканин шовкових 
1740.2.1.03  Обрізки тканин лляних 
1740.2.1.04  Обрізки тканин бавовняних 
1740.2.1.05  Обрізки тканин з суміші волокон синтетичних з бавовною 
1740.2.1.06  Обрізки тканин з волокон хімічних 
1740.2.1.07  Обрізки тканин та виробів з волокон конопляно-джутових 
1740.2.1.08  Обрізки тканин з волокон інших 
1740.2.1.09  Обрізки полотен трикотажних 
1740.2.1.10  Обрізки ковдр 
1740.2.1.11  Обрізки матеріалів для фіранок, штор тощо 
1740.2.1.12  Обрізки полотен нетканих бавовняних 
1740.2.1.13  Обрізки полотен нетканих з суміші бавовни з волокнами синтетичними 
1740.2.1.14  Обрізки полотен нетканих 
1740.2.1.15  Обрізки полотен нетканих з суміші вовни з волокнами синтетичними 
1740.2.1.16  Обрізки полотен ворсистих та махрових 
1740.2.1.17  Обрізки гобеленів, пледів тощо тканих 
1740.2.1.18  Обрізки дрібні 
1740.2.1.19  Клапоть тканини шовкової 
1740.2.1.20  Клапоть тканини лляної 
1740.2.1.21  Клапоть тканини вовняної 
1740.2.1.22  Клапоть тканини бавовняної 
1740.2.1.23  Клапоть тканини конопляно-джутової 
1740.2.1.24  Обрізки та шматки шпагату 
1740.2.1.25  Обрізки виробів тканих з бавовни 
1740.2.1.26  Клапоть мірний тканин з волокон синтетичних з бавовною 
1740.2.1.27  Обрізки джута бавовняного 
1740.2.1.28  Обрізки виробів тканих з ниток хімічних та штапельних 
1740.2.1.29  Клапоть мірний тканин з ниток хімічних та штапельних 
1740.2.1.30  Обрізки джута з ниток хімічних та штапельних 
1740.2.1.31  Обрізки тканини ворсистої та тканини для рушників 
1740.2.1.32  Відходи виробів тканих інші 
1740.2.1.33  Ганчір'я виробів та тканин з бавовни 
1740.2.1.34  Ганчір'я виробів та тканин з суміші бавовни з волокнами іншими 
1740.2.1.35  Ганчір'я виробів та тканин з суміші льону з волокнами іншими 
1740.2.1.36  Ганчір'я виробів та тканин з вовни з волокнами іншими 
1740.2.1.37  Ганчір'я трикотажних виробів 
1740.2.1.38  Ганчір'я технічних виробів 
1740.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів текстильних готових, крім одягу 
1740.3.1  Продукція бракована 
1740.3.1.01  Ковдри та пледи, крім електроковдр, некондиційні 
1740.3.1.02  Білизна (постільна, столова, туалетна та кухонна) некондиційна 
1740.3.1.03  Фіранки, штори тощо некондиційні 
1740.3.1.04  Сумки та мішки для пакування товарів некондиційні 
1740.3.1.05  Вітрила для суден, тенти, мішки спальні, парашути некондиційні 
1740.3.1.06  Вироби текстильні готові інші некондиційні 
1740.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1740.3.2.01  Вироби текстильні з волокон натуральних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1740.3.2.02  Вироби текстильні з волокон штучних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1740.3.2.03  Вироби текстильні з волокон синтетичних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1740.3.2.04  Вироби текстильні з суміші волокна штучного з бавовною, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1740.3.2.05  Вироби текстильні з волокон інших, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
175  Відходи виробництва текстилю іншого 
1751  Відходи виробництва килимів та килимків 
1751.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва килимів та килимків 
1751.1.1  Відходи сировини 
1751.1.1.01  Пряжа лляна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1751.1.1.02  Пряжа бавовняна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1751.1.1.03  Пряжа штучна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1751.1.1.04  Пряжа вовняна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1751.1.1.05  Повсть зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1751.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва килимів та килимків 
1751.2.1  Відходи механооброблення 
1751.2.1.01  Обрізки килимів з вовни 
1751.2.1.02  Обрізки килимів з вовни і волокон штучних 
1751.2.1.03  Обрізки килимів з вовни та волокон натуральних інших 
1751.2.1.04  Обрізки килимів з волокон натуральних інших 
1751.2.1.05  Обрізки килимів з повсті 
1751.3  Відходи кінцевої продукції виробництва килимів та килимків 
1751.3.1  Продукція бракована 
1751.3.1.01  Килими та покриття текстильні вузолкові інші некондиційні 
1751.3.1.02  Килими та покриття текстильні тафтингові інші некондиційні 
1751.3.1.03  Килими та покриття текстильні з повсті інші некондиційні 
1751.3.1.04  Килими та покриття текстильні нестьобані та нефлоковані інші некондиційні 
1751.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1751.3.2.01  Килими та покриття текстильні інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1752  Відходи виробництва виробів такелажних, канатів, шпагату та сіток 
1752.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів такелажних, канатів, шпагату та сіток 
1752.1.1  Відходи сировини 
1752.1.1.01  Пряжа джутова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1752.1.1.02  Пряжа з волокон рослинних інших зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1752.1.1.03  Пряжа з волокон текстильних змішаних зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1752.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів такелажних, канатів, шпагату та сіток 
1752.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1752.2.9.01  Обрізки та шматки шпагату 
1752.2.9.02  Обрізки шнура бавовняного 
1752.2.9.03  Обрізки шнура з волокон текстильних змішаних (у т. ч. неприродних) 
1752.2.9.04  Обрізки та залишки ниток, пряжі тощо для виробництва тросів, джутів, канатів, шпагату 
1752.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів такелажних, канатів, шпагату та сіток 
1752.3.1  Продукція бракована 
1752.3.1.01  Шпагат, вироби мотузкові, канати і троси з джута некондиційні 
1752.3.1.02  Шпагат, вироби мотузкові, канати і троси з волокон луб'яних текстильних інших некондиційні 
1752.3.1.03  Шпагат, вироби мотузкові, канати і троси з волокон хімічних некондиційні 
1752.3.1.04  Шпагат, вироби мотузкові, канати і троси з волокон синтетичних некондиційні 
1752.3.1.05  Шпагат, вироби мотузкові, канати і троси з поліамідів, волокон штучних інших некондиційні 
1752.3.1.06  Сітки некондиційні 
1752.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1752.3.2.01  Шпагат, вироби мотузкові, канати і троси, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1752.3.2.02  Сітки, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1753  Відходи виробництва матеріалів нетканих 
1753.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва матеріалів нетканих, крім відбілювачів, барвників, розчинників 
1753.1.1  Відходи сировини 
1753.1.1.01  Ганчір'я та сировина інша для виробництва матеріалів нетканих зіпсована, забруднена або неідентифікована, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1753.1.1.02  Плівка з матеріалів синтетичних зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1753.1.1.03  Плівка чи оболонка на основі полімерів зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1753.1.1.04  Плівка чи оболонка на основі матеріалів інших зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1753.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва матеріалів нетканих 
1753.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1753.2.9.01  Обрізки та залишки ганчір'я, плівок, оболонок 
1753.3  Відходи кінцевої продукції виробництва матеріалів нетканих 
1753.3.1  Продукція бракована 
1753.3.1.01  Матеріали неткані з покриттям некондиційні 
1753.3.1.02  Матеріали неткані без покриття некондиційні 
1753.3.1.03  Матеріали неткані з оболонкою на поліамідній основі некондиційні 
1753.3.1.04  Матеріали неткані з оболонкою чи покриттям іншим некондиційні 
1753.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1753.3.2.01  Матеріали неткані без покриття, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1753.3.2.02  Матеріали неткані з покриттям, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1754  Відходи виробництва текстилю іншого, н. в. і. у. 
1754.1  Відходи вхідних компонентів виробництва текстилю іншого, н. в. і. у. 
1754.1.1  Відходи сировини 
1754.1.1.01  Сировина бавовняна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.1.02  Сировина вовняна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.1.03  Волокна хімічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.1.04  Сировина лляна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.1.05  Сировина для виробництва оббивної повсті з плівковим покриттям зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2  Відходи матеріалів 
1754.1.2.01  Матеріали допоміжні для виробництва вати та виробів з неї зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.02  Матеріали допоміжні для виробництва нитки гумової та джгута зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.03  Матеріали допоміжні для виробництва пряжі металізованої зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.04  Матеріали допоміжні для виробництва полотна тканого з нитки металевої та полотна тканого з пряжі металізованої зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.05  Матеріали допоміжні для виробництва пряжі позументної і тасьми зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.06  Матеріали допоміжні для виробництва тканини кордної для шин зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.07  Матеріали допоміжні для виробництва полотна текстильного просоченого з покриттям зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.08  Матеріали допоміжні для виробництва виробів текстильних та предметів технічного призначення зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.09  Матеріали, які використовують під час вибілювання пряжі та ниток, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.10  Матеріали, які використовують для фарбування пряжі та ниток, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.11  Розчинники та суміші розчинників органічні галогеновані зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.12  Розчинники та суміші розчинників органічні, негалогеновані, зіпсовані або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.13  Барвники зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.1.2.14  Матеріали інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1754.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва текстилю іншого, н. в. і. у. 
1754.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1754.2.9.01  Кінці пряжі лляної 
1754.2.9.02  Кінці пряжі бавовняної 
1754.2.9.03  Кінці пряжі штучної 
1754.2.9.04  Кінці пряжі вовняної 
1754.2.9.05  Відходи підготовчої та чесальної дільниць 
1754.2.9.06  Відходи технологічні виробництва тюлю, мережива, тасьми, стрічок, оздоблення та вишивки 
1754.2.9.07  Відходи технологічні виробництва повсті оббивної з плівковим покриттям 
1754.2.9.08  Відходи технологічні виробництва нитки гумової та джута 
1754.2.9.09  Відходи технологічні виробництва пряжі металізованої 
1754.2.9.10  Відходи технологічні виробництва полотна тканого з нитки металевої та полотна тканого з пряжі металізованої 
1754.2.9.11  Відходи технологічні виробництва пряжі позументної та тасьми 
1754.2.9.12  Відходи технологічні виробництва тканини кордної для шин 
1754.2.9.13  Відходи технологічні виробництва полотна текстильного просоченого з покриттям 
1754.2.9.14  Відходи технологічні виробництва виробів текстильних та предметів технічного призначення 
1754.3  Відходи кінцевої продукції виробництва текстилю іншого, н. в. і. у. 
1754.3.1  Продукція бракована 
1754.3.1.01  Тюль, мережива, тасьма, стрічки, оздоблення та вишивки некондиційні 
1754.3.1.02  Повсть оббивна з плівковим покриттям некондиційна 
1754.3.1.03  Вата та вироби з неї некондиційні 
1754.3.1.04  Нитки гумові та джут некондиційні 
1754.3.1.05  Пряжа металізована некондиційна 
1754.3.1.06  Полотна ткані з нитки металевої та полотна ткані з пряжі металізованої некондиційні 
1754.3.1.07  Пряжа позументна і тасьма некондиційні 
1754.3.1.08  Тканина кордна для шин некондиційна 
1754.3.1.09  Полотна текстильні просочені з покриттям некондиційні 
1754.3.1.10  Вироби текстильні та предмети технічного призначення некондиційні 
1754.3.1.11  Вироби текстильні стьобані некондиційні 
1754.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1754.3.2.01  Тюль, мережива, тасьма, стрічки, оздоблення та вишивки, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1754.3.2.02  Повсть з покриттям плівковим, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1754.3.2.03  Вата та вироби з неї, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1754.3.2.04  Нитка гумова та джут, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1754.3.2.05  Пряжа металізована та позументна, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1754.3.2.06  Тканина кордна для шин, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1754.3.2.07  Полотна текстильні просочені з покриттям, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1754.3.2.08  Вироби текстильні та предмети технічного призначення, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
176  Відходи виробництва полотен трикотажних чи в'язаних 
1760  Відходи виробництва полотен трикотажних чи в'язаних 
1760.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва полотен трикотажних чи в'язаних 
1760.1.1  Відходи сировини 
1760.1.1.01  Нитки та пряжа бавовняні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1760.1.1.02  Нитки та пряжа лляні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1760.1.1.03  Нитки та пряжа з волокон синтетичних з бавовною зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1760.1.1.04  Нитки та пряжа з волокон синтетичних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1760.1.1.05  Нитки та пряжа з волокон хімічних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1760.1.1.06  Нитки та пряжа інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1760.1.1.07  Матеріали текстильні інші, призначені для виробництва полотен трикотажних чи в'язаних, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1760.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва полотен трикотажних чи в'язаних 
1760.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1760.2.9.01  Зрив вовняний 
1760.2.9.02  Зрив напіввовняний 
1760.2.9.03  Зрив бавовняний 
1760.2.9.04  Зрив синтетичний 
1760.2.9.05  Залишки тканини ворсової та плюшевої 
1760.2.9.06  Залишки хутра трикотажного штучного 
1760.2.9.07  Відходи полотен трикотажних чи в'язаних інші 
1760.3  Відходи кінцевої продукції виробництва полотен трикотажних чи в'язаних 
1760.3.1  Продукція бракована 
1760.3.1.01  Полотна трикотажні ворсові та махрові некондиційні 
1760.3.1.02  Хутра штучні трикотажні некондиційні 
1760.3.1.03  Полотна трикотажні інші некондиційні 
1760.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1760.3.2.01  Полотна трикотажні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1760.3.2.02  Хутра штучні трикотажні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
177  Відходи виробництва виробів трикотажних чи в'язаних 
1770  Відходи виробництва виробів трикотажних чи в'язаних 
1770.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів трикотажних чи в'язаних, крім відбілювачів та барвників 
1770.1.1  Відходи сировини 
1770.1.1.01  Пряжа вовняна для виробництва виробів панчішно-шкарпеткових тощо зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.02  Пряжа бавовняна для виробництва виробів панчішно-шкарпеткових тощо зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.03  Пряжа з волокон синтетичних для виробництва виробів панчішно-шкарпеткових тощо зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.04  Пряжа з вовни і волокон синтетичних для виробництва виробів панчішно-шкарпеткових тощо зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.05  Пряжа з бавовни і волокон синтетичних для виробництва виробів панчішно-шкарпеткових тощо зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.06  Полотна трикотажні з бавовни зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.07  Полотна трикотажні з вовни зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.08  Полотна трикотажні з волокон хімічних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.09  Полотна трикотажні з волокон синтетичних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.10  Полотна трикотажні з вовни та волокон синтетичних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.11  Полотна трикотажні з бавовни та волокон синтетичних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.1.1.12  Полотна трикотажні інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1770.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів трикотажних чи в'язаних 
1770.2.1  Відходи механооброблення 
1770.2.1.01  Обрізки полотен трикотажних 
1770.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1770.2.9.01  Зрив панчішний 
1770.2.9.02  Зрив вовняний 
1770.2.9.03  Зрив бавовняний 
1770.2.9.04  Зрив синтетичний 
1770.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів трикотажних чи в'язаних 
1770.3.1  Продукція бракована 
1770.3.1.01  Вироби панчішно-шкарпеткові некондиційні 
1770.3.1.02  Жакети, пуловери, кардигани тощо некондиційні 
1770.3.1.03  Вироби трикотажні чи в'язані інші некондиційні 
1770.3.2  Вироби трикотажні чи в'язані, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1770.3.2.01  Вироби панчішно-шкарпеткові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1770.3.2.02  Жакети, пуловери, кардигани тощо, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1770.3.2.03  Вироби трикотажні чи в'язані інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1779  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва текстилю, які надаються за місцем утворення відходів 
1779.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва текстилю 
1779.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва текстилю 

А.12 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ОДЯГУ, ХУТРА (група 18)

До групи 18 включено відходи, що утворюються під час виробництва одягу, хутра. Цю діяльність класифіковано у групах 18.1, 18.2, 18.3 КВЕД.

До групи 18 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва одягу шкіряного (181);

- відходи виробництва одягу іншого та деталей оздоблення одягу (182);

- відходи виробництва хутра та виробів з хутра (183);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва одягу, хутра, які надаються за місцем утворення відходів (1839).

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

18  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ОДЯГУ, ХУТРА 
181  Відходи виробництва одягу шкіряного 
1810  Відходи виробництва одягу шкіряного 
1810.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва одягу шкіряного 
1810.1.2  Відходи матеріалів 
1810.1.2.01  Шкіра для виробництва одягу шкіряного зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1810.1.2.02  Замша для виробництва одягу шкіряного зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1810.1.2.03  Тканини з волокон натуральних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1810.1.2.04  Тканини з волокон штучних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1810.1.2.05  Фурнітура для виробництва одягу шкіряного зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1810.1.2.06  Нитки швацькі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1810.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва одягу шкіряного 
1810.2.1  Відходи механооброблення 
1810.2.1.01  Обрізки шкіри 
1810.2.1.02  Обрізки тканин вовняних 
1810.2.1.03  Обрізки тканин бавовняних 
1810.2.1.04  Обрізки тканин з волокон натуральних інших 
1810.2.1.05  Обрізки тканин з суміші вовни та волокон штучних 
1810.2.1.06  Обрізки тканин з суміші вовни та волокон синтетичних 
1810.2.1.07  Обрізки тканин з суміші бавовни та волокон штучних 
1810.2.1.08  Обрізки тканин з волокон штучних 
1810.2.1.09  Обрізки тканин з волокон синтетичних 
1810.2.1.10  Обрізки тканин з волокон інших 
1810.3  Відходи кінцевої продукції виробництва одягу шкіряного 
1810.3.1  Продукція бракована 
1810.3.1.01  Пальта та піджаки шкіряні некондиційні 
1810.3.1.02  Одяг комплектний шкіряний некондиційний 
1810.3.1.03  Блейзери, куртки, штани шкіряні тощо некондиційні 
1810.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1810.3.2.01  Одяг шкіряний, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
182  Відходи виробництва одягу іншого та деталей оздоблення одягу 
1820  Відходи виробництва одягу іншого та деталей оздоблення одягу 
1820.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва одягу іншого та деталей оздоблення одягу 
1820.1.2  Відходи матеріалів 
1820.1.2.01  Шкіра зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.02  Фурнітура для виробництва одягу та білизни зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.03  Фетр зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.04  Розчини для апретування виробів негалогеновані зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.05  Розчини для апретування виробів галогеновані зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.06  Тканини з суміші вовни з волокнами іншими камвольні та суконні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.07  Тканини з суміші вовни з волокнами іншими тонкі та напівтонкі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.08  Полотна трикотажні з суміші вовни з волокнами іншими зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.09  Матеріали неткані зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.10  Тканини з суміші бавовни з волокнами іншими зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.11  Тканини шовкові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.12  Тканини лляні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.13  Тканини натуральні інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.14  Тканини з суміші льону та волокон синтетичних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.15  Тканини інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.16  Полотна трикотажні з суміші бавовни та волокон інших зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.17  Повсть зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.18  Тканини штучні та синтетичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.19  Нитки швацькі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.20  Хутро зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.1.2.21  Болванки для виробництва уборів головних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1820.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва одягу іншого та деталей оздоблення одягу 
1820.2.1  Відходи механооброблення 
1820.2.1.01  Обрізки тканин камвольних та суконних з суміші вовни та волокон штучних та синтетичних 
1820.2.1.02  Обрізки тканин тонких та напівтонких з суміші вовни та волокон штучних 
1820.2.1.03  Обрізки тканин з суміші бавовни та волокон штучних та синтетичних 
1820.2.1.04  Обрізки тканин спеціальних з суміші бавовни та волокон штучних 
1820.2.1.05  Обрізки тканин камвольних та суконних з волокон штучних 
1820.2.1.06  Обрізки тканин тонких та напівтонких з волокон штучних 
1820.2.1.07  Обрізки тканин з волокон інших 
1820.2.1.08  Клапоть полотна трикотажного вовняного 
1820.2.1.09  Клапоть полотна трикотажного напіввовняного 
1820.2.1.10  Клапоть полотна трикотажного бавовняного 
1820.2.1.11  Клапоть полотна трикотажного штучного 
1820.2.1.12  Клапоть полотна трикотажного синтетичного 
1820.2.1.13  Обрізки матеріалів нетканих з суміші вовни та волокон штучних 
1820.2.1.14  Обрізки матеріалів нетканих з бавовни 
1820.2.1.15  Обрізки матеріалів нетканих з суміші бавовни та волокон штучних 
1820.2.1.16  Обрізки матеріалів нетканих з волокон штучних 
1820.2.1.17  Обрізки тканин з волокон штучних 
1820.2.1.18  Обрізки фетру, повсті тощо 
1820.2.1.19  Обрізки шкіри 
1820.2.1.20  Обрізки хутра 
1820.3  Відходи кінцевої продукції виробництва одягу та деталей оздоблення одягу 
1820.3.1  Продукція бракована 
1820.3.1.01  Одяг робочий або спеціальний некондиційний 
1820.3.1.02  Одяг робочий з волокон хімічних некондиційний 
1820.3.1.03  Одяг робочий бавовняний некондиційний 
1820.3.1.04  Одяг робочий інший некондиційний 
1820.3.1.05  Одяг форменний некондиційний 
1820.3.1.06  Одяг трикотажний або в'язаний вовняний та напіввовняний некондиційний 
1820.3.1.07  Одяг трикотажний або в'язаний з волокон хімічних некондиційний 
1820.3.1.08  Одяг трикотажний або в'язаний бавовняний некондиційний 
1820.3.1.09  Одяг інший некондиційний 
1820.3.1.10  Білизна бавовняна некондиційна 
1820.3.1.11  Білизна з суміші бавовни та волокон хімічних або штучних некондиційна 
1820.3.1.12  Білизна вовняна некондиційна 
1820.3.1.13  Білизна з суміші вовни та волокон хімічних або штучних некондиційна 
1820.3.1.14  Білизна з волокон хімічних або штучних некондиційна 
1820.3.1.15  Білизна з волокон інших некондиційна 
1820.3.1.16  Деталі оздоблення одягу некондиційні 
1820.3.1.17  Капелюхи та убори головні інші некондиційні 
1820.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1820.3.2.01  Одяг робочий чи спеціальний, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1820.3.2.02  Одяг верхній, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1820.3.2.03  Білизна, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1820.3.2.04  Деталі одягу, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1820.3.2.05  Капелюхи та убори головні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
183  Відходи виробництва хутра та виробів з хутра 
1830  Відходи виробництва хутра та виробів з хутра 
1830.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва хутра та виробів з хутра 
1830.1.1  Відходи сировини 
1830.1.1.01  Шкурки хутряні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1830.1.1.02  Шкурки хутряні погано знежирені, морожені, жмакані, прілі тощо 
1830.1.1.03  Шкурки хутряні з дірками, залисинами, плямами тощо 
1830.1.1.04  Сировина хутрова натуральна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1830.1.1.05  Сировина для виробництва хутра штучного зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1830.1.2  Відходи матеріалів 
1830.1.2.01  Розчини дубильні для вичинки шкурок хутряних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1830.1.2.02  Розчини інші для вичинки шкурок хутряних зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1830.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва хутра, виробів з хутра 
1830.2.1  Відходи механооброблення 
1830.2.1.01  Клапоть кушнірський 
1830.2.1.02  Клапоть підніжний 
1830.2.1.03  Клапоть шкурок, які не мають волосяного покриву 
1830.2.1.04  Клапоть ваговий хутра штучного 
1830.2.1.05  Міздря сировини хутрової 
1830.2.1.06  Підметини та пух хутра штучного 
1830.2.1.07  Залишки полотна каркасного хутра штучного 
1830.2.1.08  Обрізки хутра натурального 
1830.2.1.09  Обрізки хутра штучного 
1830.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи комбінованих процесів 
1830.2.9.01  Викиди, які містять n-бензохінон 
1830.2.9.02  Викиди фабрик з виробництва хутра інші 
1830.3  Відходи кінцевої продукції виробництва хутра та виробів з хутра 
1830.3.1  Продукція бракована 
1830.3.1.01  Хутро натуральне некондиційне 
1830.3.1.02  Хутро штучне некондиційне 
1830.3.1.03  Капелюхи та убори головні з хутра або шкіри некондиційні 
1830.3.1.04  Предмети одягу та аксесуари з хутра некондиційні 
1830.3.1.05  Предмети одягу та аксесуари з хутра штучного некондиційні 
1830.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1830.3.2.01  Шкурки хутряні дублені та вичинені, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1830.3.2.02  Хутро штучне, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1830.3.2.03  Капелюхи та убори головні з хутра, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1830.3.2.04  Предмети одягу та аксесуари з хутра, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1830.3.2.05  Предмети одягу та аксесуари з хутра штучного, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1839  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва одягу, хутра, які надаються за місцем утворення відходів 
1839.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва одягу, хутра 
1839.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва одягу, хутра 

А.13 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ ТА ВИРОБІВ ШКІРЯНИХ (група 19)

До групи 19 включено відходи, що утворюються під час виробництва шкіри та виробів шкіряних. Цю діяльність класифіковано у групах 19.1, 19.2, 19.3 КВЕД.

До групи 19 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва шкіри (191);

- відходи виробництва саквояжів, чемоданів, сумок ручних та виробів аналогічних; виробів лимарних та сідельних, упряжі, взуття (192);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва шкіри та виробів шкіряних, які надаються за місцем утворення відходів (1929).

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

19  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ ТА ВИРОБІВ ШКІРЯНИХ 
191  Відходи виробництва шкіри 
1910  Відходи виробництва шкіри 
1910.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва шкіри 
1910.1.1  Відходи сировини 
1910.1.1.01  Шкури тварин зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1910.1.2  Відходи матеріалів 
1910.1.2.01  Розчин дубильний, який містить хром, зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1910.1.2.02  Розчин дубильний, який не містить хрому, зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1910.1.2.03  Фарби покривні (у т. ч. осад) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1910.1.2.04  Матеріали інші, які використовуються для виробництва шкіри, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1910.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва шкіри 
1910.2.6  Відходи промивання та очищення 
1910.2.6.01  Шлами, які містять хром 
1910.2.6.02  Шлами, які не містять хрому 
1910.2.6.03  Розчини для знежирення шкіри відпрацьовані або зіпсовані 
1910.2.6.04  Речовини жирові з споруд очисних шкірзаводів 
1910.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
1910.2.9.01  Край від контурування шкур тварин 
1910.2.9.02  Стружка сировинна 
1910.2.9.03  Залишки зрізу міздряного 
1910.2.9.04  Залишки процесу зоління 
1910.2.9.05  Залишки процесу знежирення, які містять розчинники без рідкої фази 
1910.2.9.06  Залишки шкіри вичиненої (стружка, обрізь, пил від процесу лущіння), які містять хром 
1910.2.9.07  Сіль відпрацьована 
1910.2.9.08  Спилок-відход 
1910.2.9.09  Шкварки від витоплювання сала 
1910.2.9.10  Шкварки від варіння клею міздряного 
1910.2.9.11  Викиди, які містять гексаметилендіізоціанат 
1910.2.9.12  Викиди, які утворюються під час виробництва шкіри, інші 
1910.3  Відходи кінцевої продукції виробництва шкіри 
1910.3.1  Продукція бракована 
1910.3.1.01  Замша (у т. ч. замша комбінована) некондиційна 
1910.3.1.02  Шкіра лакована некондиційна 
1910.3.1.03  Шкіра металізована некондиційна 
1910.3.1.04  Шкіра для одягу некондиційна 
1910.3.1.05  Шкіра для взуття некондиційна 
1910.3.1.06  Шкіра іншого призначення некондиційна 
1910.3.1.07  Шкіра воляча повнотекстурна для підошв некондиційна 
1910.3.1.08  Шкіра воляча повнотекстурна інша некондиційна 
1910.3.1.09  Шкіра воляча з розщепленою текстурою некондиційна 
1910.3.1.10  Шкіра кінська повнотекстурна та з розщепленою текстурою некондиційна 
1910.3.1.11  Шкіра кінська інша, підготовлена після дублення некондиційна 
1910.3.1.12  Шкіра з шкур овець некондиційна 
1910.3.1.13  Шкіра з шкур овець чи ягнят без вовни некондиційна 
1910.3.1.14  Шкіра з шкур овець чи ягнят лише дублена некондиційна 
1910.3.1.15  Шкіра з шкур овець чи ягнят без вовни пергаментного оброблення некондиційна 
1910.3.1.16  Шкіра з шкур кіз чи козенят без вовни лише дублена некондиційна 
1910.3.1.17  Шкіра з шкур кіз чи козенят без вовни пергаментного оброблення некондиційна 
1910.3.1.18  Шкіра свиняча лише дублена некондиційна 
1910.3.1.19  Шкіра свиняча інша некондиційна 
1910.3.1.20  Шкіра з шкур тварин інших без вовни та волосся некондиційна 
1910.3.1.21  Шкіра з шкур тварин інших без додаткової підготовки некондиційна 
1910.3.1.22  Шкіра з шкур тварин інших підготовлена некондиційна 
1910.3.1.23  Замінник шкіри з основою шкіряною некондиційний 
1910.3.1.24  Шкіра композиційна з основою шкіряною, плитами тощо некондиційна 
1910.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1910.3.2.01  Шкіра та її замінники, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
192  Відходи виробництва саквояжів, чемоданів, сумок ручних та виробів аналогічних; виробів лимарних, сідельних, упряжі, взуття 
1920  Відходи виробництва саквояжів, чемоданів, сумок ручних та виробів аналогічних; виробів лимарних, сідельних, упряжі, взуття 
1920.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва саквояжів, чемоданів, сумок ручних та виробів аналогічних; виробів лимарних, сідельних, упряжі, взуття 
1920.1.2  Відходи матеріалів 
1920.1.2.01  Шкіра тварин зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1920.1.2.02  Шкіра штучна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1920.1.2.03  Деревина для виробництва деталей виробів зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1920.1.2.04  Пластмаси для виготовлення деталей виробів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1920.1.3  Відходи виробів комплектувальних 
1920.1.3.01  Фурнітура металева зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1920.1.3.02  Фурнітура пластмасова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1920.1.3.03  Вироби комплектувальні інші, які використовуються під час виробництва саквояжів, чемоданів, сумок ручних та виробів аналогічних; виробів лимарних, сідельних, упряжі, взуття зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
1920.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва саквояжів, чемоданів, сумок ручних та виробів аналогічних; виробів лимарних, сідельних, упряжі, взуття 
1920.2 1  Відходи механооброблення 
1920.2.1.01  Клапоть шкіри для низу взуття, шкіри лимарно-сідельної та технічної (ваговий та мірний) 
1920.2.1.02  Обрізки шкір юхтових 
1920.2.1.03  Пил шкіряний 
1920.2.1.04  Порошок шкіряний 
1920.2.1.05  Борошно шкіряне 
1920.2.1.06  Обрізки хромовані спилкові 
1920.2.1.07  Обрізки хромові 
1920.2.1.08  Обрізки шкір тварин інші 
1920.2.1.09  Обрізки шкір штучних 
1920.2.1.10  Залишки деревини для виробництва деталей виробів 
1920.2.1.11  Залишки пластмаси для виробництва деталей виробів 
1920.2.1.12  Напівфабрикати власного виробництва саквояжів, чемоданів, сумок ручних та виробів аналогічних; виробів лимарних, сідельних, упряжі, взуття або їх залишки, не придатні для використання за призначенням 
1920.3  Відходи кінцевої продукції виробництва саквояжів, чемоданів, сумок ручних та виробів аналогічних; виробів лимарних, сідельних, упряжі, взуття 
1920.3.1  Продукція бракована 
1920.3.1.01  Вироби лимарні та сідельні для будь-яких тварин з будь-якого матеріалу некондиційні 
1920.3.1.02  Вироби дорожні, сумки ручні та вироби аналогічні з будь-якого матеріалу некондиційні 
1920.3.1.03  Ремінці, стрічки, браслети для годинників, їх частини некондиційні 
1920.3.1.04  Вироби з шкіри натуральної чи штучної інші (у т. ч. вироби, які використовуються у машинах чи механічних пристроях) некондиційні 
1920.3.1.05  Взуття водонепроникне з передками та підошвами з гуми або пластиків некондиційне 
1920.3.1.06  Взуття з верхом шкіряним некондиційне 
1920.3.1.07  Взуття з верхом текстильним, крім взуття спортивного, некондиційне 
1920.3.1.08  Взуття спортивне некондиційне 
1920.3.1.09  Взуття захисне та взуття інше, н. в. і. у. некондиційне 
1920.3.1.10  Деталі взуття некондиційні 
1920.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1920.3.2.01  Саквояжі, чемодани, сумки ручні та вироби аналогічні; вироби лимарні, сідельні, упряж, взуття, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
1929  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва шкіри та виробів шкіряних, які надаються за місцем утворення відходів 
1929.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва шкіри та виробів шкіряних 
1929.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва шкіри та виробів шкіряних 

 

А.14 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВИНИ І ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ТА КОРКУ, ВИРОБІВ З СОЛОМИ ТА МАТЕРІАЛІВ ІНШИХ (група 20)

До групи 20 включено відходи, що утворюються під час виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших. Цю діяльність класифіковано у групах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 36.1 КВЕД.

До групи 20 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших (200);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших, які надаються за місцем утворення відходів (2009).

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

20  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ТА КОРКУ, ВИРОБІВ З СОЛОМИ ТА МАТЕРІАЛІВ ІНШИХ 
200  Відходи виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших 
2000  Відходи виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших 
2000.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших 
2000.1.2  Відходи матеріалів 
2000.1.2.01  Лісоматеріали круглі необроблені зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.02  Лісоматеріали для лущення зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.03  Пиловочник та кряж (лісоматеріали для виробництва пиломатеріалів та заготовок) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.04  Корок натуральний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.05  Матеріали рослинні дикорослі для плетіння (у т. ч. солома) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.06  Прокат сталевий спеціальний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.07  Прокат кольорових металів спеціальний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.08  Покриття захисні для деревини органічні, негалогеновані, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.09  Скло листове зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.10  Лаки для покриття меблів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.11  Покриття захисні для деревини органохлоровані зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.12  Покриття захисні для деревини органометалеві зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.13  Покриття захисні для деревини неорганічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.14  Креозот зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.15  Клеї зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.16  Фарби зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.17  Речовини інші (у т. ч. зв'язувальні) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.18  Пластмаси та плівки декоративні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.19  Матеріали оббивні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.20  Оксид миш'яку зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.21  Хлорид ртуті зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.2.22  Етилмеркурфосфат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.3  Відходи виробів комплектувальних 
2000.1.3.01  Вироби комплектувальні металеві, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.3.02  Вироби комплектувальні пластмасові, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.1.3.03  Вироби комплектувальні інші, які не можуть бути використані за призначенням 
2000.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших 
2000.2.2  Відходи механооброблення 
2000.2.2.01  Відходи деревини кускові 
2000.2.2.02  Обапіл (крім шпального) 
2000.2.2.03  Рейки 
2000.2.2.04  Обрізки 
2000.2.2.05  Олівці 
2000.2.2.06  Відструги та вирізки 
2000.2.2.07  Шпон-розривина 
2000.2.2.08  Відходи технологічні м'які 
2000.2.2.09  Стружка деревна 
2000.2.2.10  Ламань сірникова 
2000.2.2.11  Крихта шпона сірникового 
2000.2.2.12  Відсіви щепи технологічної 
2000.2.2.13  Відсіви крихти коркової 
2000.2.2.14  Крихта і ламань соломи та матеріалів для плетіння інших 
2000.2.2.15  Залишки кори, придатної для екстрактів дубильних 
2000.2.2.16  Залишки кори для використання в сільському господарстві 
2000.2.2.17  Тирса деревинна 
2000.2.2.18  Залишки оброблення пластмаси 
2000.2.2.19  Залишки оброблення прокату сталевого спеціального 
2000.2.2.20  Залишки оброблення прокату кольорових металів спеціального 
2000.2.2.21  Залишки плит деревностружкових та деревноволокнистих без покриття 
2000.2.2.22  Залишки плит деревностружкових та деревноволокнистих з покриттям 
2000.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2000.2.9.01  Викиди, які містять динітрофенол 
2000.2.9.02  Викиди, які містять пентахлорфенол 
2000.2.9.03  Викиди під час виробництва деревини та виробів з деревини та корку інші 
2000.3  Відходи кінцевої продукції виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших 
2000.3.1  Продукція бракована 
2000.3.1.01  Деревина пиляна чи стругана некондиційна 
2000.3.1.02  Заготовки з деревини, кряж шпальний некондиційні 
2000.3.1.03  Панелі та плити некондиційні 
2000.3.1.04  Шпон, фанера листова некондиційні 
2000.3.1.05  Вироби столярні та теслярські з деревини для споруд некондиційні 
2000.3.1.06  Будинки збірні дерев'яні некондиційні 
2000.3.1.07  Тара дерев'яна некондиційна 
2000.3.1.08  Вироби з корку, соломи та матеріалів для плетіння некондиційні 
2000.3.1.09  Деревина, просочена інжекційним способом, некондиційна 
2000.3.1.10  Деревина, просочена чи оброблена іншим способом, некондиційна 
2000.3.1.11  Деревина, оброблена фарбою, некондиційна 
2000.3.1.12  Деревина, оброблена протравою, креозотом чи консервантами іншими, некондиційна 
2000.3.1.13  Деревина, частково просочена інжекційним чи іншим способом, некондиційна 
2000.3.1.14  Блоки паркетні, панелі, клепка та фрізи некондиційні 
2000.3.1.15  Вовна деревна, борошно деревне некондиційні 
2000.3.1.16  Шпали для залізничних або трамвайних колій некондиційні 
2000.3.1.17  Стовпи дерев'яні некондиційні 
2000.3.1.18  Деревина пресована некондиційна 
2000.3.1.19  Опалубка дерев'яна для бетонних будівельних робіт некондиційна 
2000.3.1.20  Барабани кабельні некондиційні 
2000.3.1.21  Бочки, чани тощо дерев'яні, їх деталі некондиційні 
2000.3.1.22  Вироби з деревини інші (інструменти, ручки для інструментів, копилі взуттєві, посуд столовий) некондиційні 
2000.3.1.23  Інтарсія та елементи з деревини інкрустаційні некондиційні 
2000.3.1.24  Вироби з корку натурального некондиційні 
2000.3.1.25  Вироби з матеріалів для плетіння некондиційні 
2000.3.1.26  Стільці та частини до них некондиційні 
2000.3.1.27  Меблі офісні та магазинні некондиційні 
2000.3.1.28  Меблі кухонні некондиційні 
2000.3.1.29  Меблі інші некондиційні 
2000.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2000.3.2.01  Деревина та вироби з деревини та корку, вироби з соломи та матеріалів інших, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2009  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших, які надаються за місцем утворення відходів 
2009.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших 
2009.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва деревини та виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших 

 

А.15 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ЦЕЛЮЛОЗИ, ПАПЕРУ ТА ВИРОБІВ ПАПЕРОВИХ (група 21)

До групи 21 включено відходи, що утворюються під час виробництва целюлози, паперу та паперових виробів. Цю діяльність класифіковано у групах 21.1, 21.2 КВЕД.

До групи 21 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва целюлози, паперу та виробів паперових (211);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва целюлози, паперу та виробів паперових (2119).

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

21  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ЦЕЛЮЛОЗИ ПАПЕРУ ТА ВИРОБІВ ПАПЕРОВИХ 
211  Відходи виробництва целюлози, паперу та виробів паперових 
2111  Відходи виробництва целюлози 
2111.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва целюлози 
2111.1.2  Відходи матеріалів та речовин хімічних 
2111.1.2.01  Деревина порід хвойних зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2111.1.2.02  Деревина порід нехвойних зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2111.1.2.03  Матеріали целюлозовмісні волокнисті інші зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2111.1.2.04  Луги сульфітні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2111.1.2.05  Луги сульфатні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2111.1.2.06  Матеріали інші, які використовуються під час виробництва целюлози, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2111.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва целюлози 
2111.2.6  Відходи промивання та очищення 
2111.2.6.01  Осад та шлам зеленого лугу (оброблення чорного лугу) 
2111.2.6.02  Шлам розчину вибілювального від процесів оброблення гіпохлоритом та хлорування 
2111.2.6.03  Шлам розчину вибілювального від процесів вибілювання інших 
2111.2.6.04  Шлам, утворений під час облагороджування макулатури у процесі рециркуляції паперу 
2111.2.6.05  Шлам волоконний 
2111.2.6.06  Шлам паперовий 
2111.2.6.07  Шлам лігнін 
2111.2.6.08  Скоп (волокно, накопичуване на спорудах очисних) 
2111.2.6.09  Шлам каустизаційний 
2111.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2111.2.9.01  Залишки сортування целюлози невибіленої 
2111.2.9.02  Залишки виробництва целюлози інші 
2111.2.9.03  Напівфабрикати власного виробництва целюлози або залишки незакінченого виробництва целюлози, не придатні для використання за призначенням 
2111.3  Відходи кінцевої продукції виробництва целюлози 
2111.3.1  Продукція бракована 
2111.3.1.01  Целюлоза з деревини, розчинні сорти, некондиційна 
2111.3.1.02  Целюлоза з деревини нітронна чи сульфатна, крім розчинних сортів, некондиційна 
2111.3.1.03  Целюлоза з деревини сульфітна, крім розчинних сортів, некондиційна 
2111.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2111.3.2.01  Целюлоза, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2112  Відходи виробництва паперу та картону, виробів паперових та з картону 
2112.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва паперу та картону, виробів паперових та з картону 
2112.1.1  Відходи сировини 
2112.1.1.01  Целюлоза зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2112.1.1.02  Макулатура оброблена зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2112.1.1.03  Макулатура необроблена зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2112.1.1.04  Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2112.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва паперу та картону, виробів паперових та з картону 
2112.2.6  Відходи промивання та очищення 
2112.2.6.01  Відходи очищення вод стічних 
2112.2.6.02  Відходи очищення у процесі рециркуляції паперу та картону 
2112.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2112.2.9.01  Обрізки та залишки паперу та картону 
2112.2.9.02  Напівфабрикати власного виробництва паперу та картону, виробів паперових та з картону або залишки незакінченого виробництва паперу та картону, виробів паперових та з картону, не придатні для використання за призначенням 
2112.3  Відходи кінцевої продукції виробництва паперу та картону, виробів з паперу та картону 
2112.3.1  Продукція бракована 
2112.3.1.01  Папір електропровідний некондиційний 
2112.3.1.02  Крафт-папір некондиційний 
2112.3.1.03  Папір крейдований некондиційний 
2112.3.1.04  Папір композитний некондиційний 
2112.3.1.05  Папір копіювальний некондиційний 
2112.3.1.06  Папір туалетний, серветки тощо некондиційні 
2112.3.1.07  Папір газетний некондиційний 
2112.3.1.08  Картон некондиційний 
2112.3.1.09  Папір для шпалер некондиційний 
2112.3.1.10  Папір гофрований некондиційний 
2112.3.1.11  Папір та картон багатошарові некондиційні 
2112.3.1.12  Папір пакувальний для харчової промисловості некондиційний 
2112.3.1.13  Папір пакувальний, крім паперу для харчової промисловості, некондиційний 
2112.3.1.14  Папір цигарковий некондиційний 
2112.3.1.15  Папір та картон фільтрувальні некондиційні 
2112.3.1.16  Папір та картон покрівельні некондиційні 
2112.3.1.17  Пергамент рослинний, папір жиронепроникний, калька, пергамін та папір світлопроникний інший некондиційні 
2112.3.1.18  Папір та картон з покриттям поверхневим пластмасовим некондиційні 
2112.3.1.19  Папір та картон інші, вата целюлозна та полотно з целюлози м'якої некондиційні 
2112.3.1.20  Картон гофрований некондиційний 
2112.3.1.21  Тара з паперу та картону гофрованих некондиційна 
2112.3.1.22  Мішки та пакети з паперу некондиційні 
2112.3.1.23  Папір туалетний та вироби з паперу господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення некондиційні 
2112.3.1.24  Товари канцелярські з паперу некондиційні 
2112.3.1.25  Покриття для підлоги на основі паперовій чи картонній некондиційні 
2112.3.1.26  Етикетки (ярлики) картонні чи паперові некондиційні 
2112.3.1.27  Блоки фільтрувальні, плити та пластини з маси паперової некондиційні 
2112.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2112.3.2.01  Папір та картон, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2112.3.2.02  Вироби паперові та з картону, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2119  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва целюлози, паперу та виробів паперових, які надаються за місцем утворення відходів 
2119.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва целюлози, паперу та виробів паперових 
2119.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва целюлози, паперу та виробів паперових 

 

А.16 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНОЇ ТА ТИРАЖУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ З ЗАПИСОМ (група 22)

До групи 22 включено відходи, що утворюються під час виробництва продукції друкованої та тиражування носіїв інформації з записом. Цю діяльність класифіковано у групах 22.1, 22.2, 22.3 КВЕД.

До групи 22 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва книг, газет та продукції друкованої іншої, від надання послуг, пов'язаних з друкуванням (221);

- відходи, які утворюються під час тиражування (репродукування) носіїв інформації з записом (222);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції друкованої та тиражування носіїв інформації з записом (2229).

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

22  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНОЇ ТА ТИРАЖУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ З ЗАПИСОМ 
221  Відходи виробництва книг, газет та продукції друкованої іншої, від надання послуг, пов'язаних з друкуванням 
2210  Відходи виробництва книг, газет та продукції друкованої іншої, від надання послуг, пов'язаних з друкуванням 
2210.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва книг, газет та продукції друкованої іншої, від надання послуг, пов'язаних з друкуванням 
2210.1.2  Відходи матеріалів 
2210.1.2.01  Залишки паперу 
2210.1.2.02  Залишки картону 
2210.1.2.03  Залишки матеріалів текстильних 
2210.1.2.04  Залишки фарб, які містять розчинники галогеновані 
2210.1.2.05  Залишки фарб, які не містять розчинників галогенованих 
2210.1.2.06  Залишки фарб, виготовлених на водяній основі 
2210.1.2.07  Фарба друкарська затверділа 
2210.1.2.08  Залишки тонера поліграфічного (у т. ч. натрони) 
2210.1.2.09  Залишки клею 
2210.1.2.10  Залишки матеріалів поліграфічних інших 
2210.1.2.11  Залишки плівки полівінілхлоридної 
2210.1.2.12  Залишки плівки іншої 
2210.1.2.13  Залишки матеріалів для виготовлення форм друкарських 
2210.1.2.14  Залишки матеріалів для виготовлення пластин чи циліндрів друкарських та елементів друкарських інших 
2210.1.2.15  Залишки виробів (матеріалів витратних), призначених для комплектування множильної техніки 
2210.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва книг, газет та іншої друкованої продукції, від надання послуг, пов'язаних з друкуванням 
2210.2.1  Відходи механооброблення 
2210.2.1.01  Відходи механооброблення друкарських форм, друкарських пластин чи циліндрів та інших друкарських елементів 
2210.2.6  Відходи промивання та очищення 
2210.2.6.01  Шлам фарб, які містять розчинники галогеновані 
2210.2.6.02  Шлам фарб, які не містять розчинників галогенованих 
2210.2.6.03  Шлам водяний, який містить фарбу 
2210.2.6.04  Відходи рідкі водяні, які містять фарбу 
2210.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2210.2.9.01  Обрізки паперу 
2210.2.9.02  Обрізки картону 
2210.2.9.03  Обрізки плівки полівінілхлоридної 
2210.2.9.04  Обрізки плівки іншої 
2210.2.9.05  Обрізки матеріалів текстильних 
2210.3  Відходи кінцевої продукції виробництва книг, газет та продукції друкованої іншої, від надання послуг, пов'язаних з друкуванням 
2210.3.1  Продукція бракована 
2210.3.1.01  Книги та ноти некондиційні 
2210.3.1.02  Атласи, карти географічні та продукція аналогічна некондиційна 
2210.3.1.03  Газети, журнали некондиційні 
2210.3.1.04  Картки поштові, картки вітальні, картини, календарі тощо некондиційні 
2210.3.1.05  Марки, гербовий папір, бланки чеків, банкноти некондиційні 
2210.3.1.06  Продукція друкована інша некондиційна 
2210.3.1.07  Зошити, щоденники, альбоми некондиційні 
2210.3.1.08  Картини, плакати та фотографічні зображення друковані некондиційні 
2210.3.1.09  Форми друкарські некондиційні 
2210.3.1.10  Пластини чи циліндри друкарські та елементи друкарські інші некондиційні 
2210.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2210.3.2.01  Продукція друкована, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2210.3.2.02  Форми друкарські, пластини чи циліндри друкарські та елементи друкарські інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
222  Відходи, які утворюються під час тиражування (репродукування) носіїв інформації з записом 
2220  Відходи, які утворюються під час тиражування (репродукування) носіїв інформації з записом 
2220.1  Відходи вхідних компонентів, які утворюються під час тиражування (репродукування) носіїв інформації з записом 
2220.1.3  Відходи виробів комплектувальних 
2220.1.3.01  Заготовки платівок зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2220.1.3.02  Компакт-диски зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2220.1.3.03  Стрічки магнітні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2220.1.3.04  Компакт-касети зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2220.1.3.05  Відеокасети зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2220.1.3.06  Диски магнітні гнучкі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2220.1.3.07  Диски оптичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх задишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2220.1.3.08  Касети з дисками оптичними зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2220.3  Відходи кінцевої продукції, які утворюються під час тиражування (репродукування) носіїв інформації з записом 
2220.3.1  Продукція бракована 
2220.3.1.01  Платівки з записом некондиційні 
2220.3.1.02  Компакт-диски з записом некондиційні 
2220.3.1.03  Стрічки магнітні з записом некондиційні 
2220.3.1.04  Компакт-касети з записом некондиційні 
2220.3.1.05  Відеокасети з записом некондиційні 
2220.3.1.06  Диски магнітні гнучкі з записом некондиційні 
2220.3.1.07  Диски оптичні з постійною пам'яттю некондиційні 
2220.3.1.08  Касети з дисками оптичними з записом некондиційні 
2220.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2220.3.2.01  Носії інформації з записом, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2229  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції друкованої та тиражування носіїв інформації з записом, які надаються за місцем утворення відходів 
2229.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва продукції друкованої та тиражування носіїв інформації з записом 
2229.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва продукції друкованої та тиражування носіїв інформації з записом 

 

А.17 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА КОКСУ, ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ПАЛИВА ЯДЕРНОГО (група 23)

До групи 23 включено відходи, що утворюються під час виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та палива ядерного. Цю діяльність класифіковано у групах 23.1, 23.2, 23.3 КВЕД.

До групи 23 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва коксу (коксу, газу коксового неочищеного, кам'яновугільної та лігнітової смол) (231); 

(абзац в редакції наказу Державного комітету України по
 стандартизації, метрології та сертифікації від 30.03.2000 р. N 252,
наказу Державного комітету України з питань технічного
 регулювання та споживчої політики від 22.01.2008 р. N 18)

- відходи виробництва продукції нафтоперероблення (232);

- відходи виробництва палива ядерного (233);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва коксу, які надаються за місцем утворення відходів (2319);

(абзац із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
 від 30.03.2000 р. N 252,
наказом Державного комітету України з питань технічного 
 регулювання та споживчої політики від 22.01.2008 р. N 18)

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами перероблення нафтопродуктів, які надаються за місцем утворення відходів (2329);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами палива ядерного та джерел іонізівного випромінювання, які надаються за місцем утворення відходів (2339).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 23, класифікуються таким чином:

- відходи інших вхідних компонентів угруповання 233, крім тих, що подано (класифіковано) у відповідних структурних елементах угруповання 2330.1, також подано у відповідних структурних елементах угруповання 2320.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

23  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА КОКСУ, ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ПАЛИВА ЯДЕРНОГО 
231  Відходи виробництва коксопродуктів 
2310  Відходи виробництва коксопродуктів 
2310.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва коксопродуктів 
2310.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва коксопродуктів 
2310.2.3  Відходи фізико-хімічної обробки 
2310.2.3.01  Розчини водні, які містять хімічні речовини, відпрацьовані в процесі виробництва нафталіну 
2310.2.3.02  Каталізатори, відпрацьовані в процесах коксохімічного виробництва 
2310.2.3.03  Позицію скасовано 
2310.2.3.04  Шлам карбонатний від процесу одержання розчину гідроксиду натрію при виробництві фенолів 
2310.2.6  Відходи від допоміжних процесів, у тому числі промивання та очищення, складування 
2310.2.6.01  Залишки від очищення сховищ, апаратів, газопроводів, інших трубопроводів і устаткування коксохімічного виробництва 
2310.2.6.02  Позицію скасовано 
2310.2.7  Відходи біологічної обробки стічних вод коксохімічного виробництва 
2310.2.7.01  Мул активний надлишковий 
2310.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2310.2.9.01  Позицію скасовано
2310.2.9.02  Позицію скасовано
2310.2.9.03  Позицію скасовано
2310.2.9.04  Позицію скасовано
2310.2.9.05  Позицію скасовано
2310.2.9.06  Позицію скасовано 
2310.2.9.07  Позицію скасовано 
2310.2.9.08  Позицію скасовано
2310.2.9.09  Напівфабрикати власного виробництва коксопродуктів або залишки незакінченного виробництва коксопродуктів, не придатні для використання за призначенням 
2310.2.9.10  Позицію скасовано 
2310.2.9.11  Футеровка та цегла кислототривкі відпрацьовані 
2310.2.9.12  Насадки відпрацьовані 
2310.2.9.13  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів коксохімічного виробництва 
2310.3  Відходи кінцевої продукції виробництва коксопродуктів 
2310.3.1  Продукція бракована 
2310.3.1.01  Продукція виробництва коксопродуктів некондиційна 
2310.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2310.3.2.01  Продукція виробництва коксопродуктів, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2310.3.8  Позицію скасовано 
2310.3.8.01  Позицію скасовано 
2319  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами коксохімічного виробництва, які надаються за місцем утворення відходів 
2319.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами коксохімічного виробництва 
2319.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами коксохімічного виробництва 
232  Відходи виробництва продукції нафтоперероблення 
2320  Відходи виробництва продукції нафтоперероблення 
2320.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва продукції нафтоперероблення 
2320.1.1  Відходи матеріалів основних 
2320.1.1.01  Хімікати неорганічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2320.1.1.02  Хімікати органічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2320.1.1.03  Речовини хімічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2320.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва продукції нафтоперероблення 
2320.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2320.2.9.01  Позицію скасовано
2320.2.9.02  Нафтошлами механічного очищення стічних вод 
2320.2.9.03  Шлам, що утворюється під час роботи установок, механізмів та внаслідок ремонтних робіт 
2320.2.9.04  Шлам парових котлів 
2320.2.9.05  Шлам опріснювача 
2320.2.9.06  Кислота сірчана відпрацьована 
2320.2.9.07  Луги від лужного оброблення нафти відпрацьовані 
2320.2.9.08  Гудрони кислі з устатковання виробництва рідких парафінів 
2320.2.9.09  Гудрони кислі виробництва сульфонатних присадок 
2320.2.9.10  Гудрони кислі очищення масел 
2320.2.9.11  Гудрон кислий, який містить сірчану кислоту, нафтопродукти 
2320.2.9.12  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2320.2.9.13  Каталізатори інші відпрацьовані 
2320.2.9.14  Адсорбент відпрацьований виробництва бутадієну та ізопрену 
2320.2.9.15  Глини фільтрувальні відпрацьовані від процесу регенерування нафтового масла 
2320.2.9.16  Розчини процесу регенерування нафтового масла 
2320.2.9.17  Залишки анодні нафтового коксу чи бітуму 
2320.2.9.18  Смоли легкі та тяжкі, що утворюються у процесі виробництва бутадієну та ізопрену 
2320.2.9.19  Позицію скасовано
2320.2.9.20  Позицію скасовано
2320.2.9.21  Сполуки високомолекулярні вуглеводні асфальтосмолисті, що утворюються у процесі виробництва нафтового бітуму 
2320.2.9.22  Флотоконцентрат (піна), що утворюється під час процесу очищення стоків нафтоперероблення 
2320.2.9.23  Осад на дні резервуара 
2320.2.9.24  Осад киснево-алкільний 
2320.2.9.25  Вибризки нафти, нафтопродуктів 
2320.2.9.26  Рідини, які містять нафтопродукти 
2320.2.9.27  Шлам каталізаторний, який містить оксид хрому, виробництва ізопрену 
2320.2.9.28  Шлам регенерації солярового масла 
2320.2.9.29  Відходи регенерації емульсій та рідин змащувально-охолоджувальних, які містять ефірно-екстраговані речовини 
2320.2.9.30  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять тетраетилсвинець 
2320.2.9.31  Напівфабрикати власного виробництва продукції перероблення нафтопродуктів або залишки незакінченого виробництва продукції перероблення нафтопродуктів, не придатні для використання за призначенням 
2320.3  Відходи кінцевої продукції перероблення нафтопродуктів 
2320.3.1  Продукція бракована 
2320.3.1.01  Продукція нафтоперероблення некондиційна 
2320.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2320.3.2.01  Продукція нафтоперероблення, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2329  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами перероблення нафтопродуктів, які надаються за місцем утворення відходів 
2329.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами перероблення нафтопродуктів 
2329.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами перероблення нафтопродуктів 
233  Відходи виробництва палива ядерного 
2330  Відходи виробництва палива ядерного та джерел іонізівного випромінювання 
2330.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва палива ядерного та джерел іонізівного випромінювання 
2330.1.0.01  Ампули з неіржавної сталі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.02  Стакани з алюмінію високої чистоти зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.03  Контейнери захисні з чавуну зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.04  Контейнери захисні із свинцю зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.05  Екрани захисні із свинцю зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.06  Екрани захисні із заліза зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.07  Екрани захисні з гафнію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.08  Екрани захисні з чавуну зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.09  Екрани захисні з бетону зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.10  Заготовки радіоактивних ізотопів високої хімічної чистоти з торію, нептунію, які є джерелом альфа-випромінювання, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.11  Заготовки радіоактивних ізотопів високої хімічної чистоти з елементів I - VIII груп періодичної системи, які є джерелом бета-випромінювання, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.12  Заготовки радіоактивних ізотопів високої хімічної чистоти з кобальту, цезію, іридію, тулію, європію, які є джерелом гамма-випромінювання, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.1.0.13  Заготовки радіоактивних ізотопів високої хімічної чистоти з радію, полонію, які є джерелом нейтронного випромінювання, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2330.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва палива ядерного та джерел іонізівного випромінювання 
2330.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2330.2.9.01  Шлами виробництва палива ядерного 
2330.2.9.02  Матеріали фільтрувальні відпрацьовані, які не підлягають дезактивації 
2330.2.9.03  Арматура та частини устатковання відпрацьовані, які не підлягають дезактивації 
2330.2.9.04  Сальники та прокладки, які не підлягають дезактивації 
2330.2.9.05  Матеріал обтирочний, який не підлягає дезактивації 
2330.2.9.06  Розчини рідкі скидні різного хімічного складу, що утворюються під час перероблення уранових концентратів 
2330.2.9.07  Хвости водні, які містять уран та утворюються під час перероблення уранових концентратів 
2330.2.9.08  Сброси газові, які містять гексафторид урану та аерозолі, що утворюються під час перероблення уранових концентратів 
2330.2.9.09  Метал, стружка, забруднені ураном у процесі виробництва тепловидільних елементів 
2330.2.9.10  Розчини кислот (азотної, фтористоводневої) слабкі, які містять розчинений уран, що утворюються у процесі виробництва тепловидільних елементів 
2330.2.9.11  Залишки перероблення руд радіоактивні 
2330.2.9.12  Напівфабрикати власного виробництва палива ядерного та джерел іонізівного випромінювання або залишки незакінченого виробництва палива ядерного та джерел іонізівного випромінювання, не придатні для використання за призначенням 
2330.3  Відходи кінцевої продукції виробництва палива ядерного та джерел іонізівного випромінювання 
2330.3.1  Продукція бракована 
2330.3.1.01  Паливо ядерне некондиційне 
2330.3.1.02  Джерела іонізівного випромінювання некондиційні 
2339  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами палива ядерного та джерел іонізівного випромінювання, які надаються за місцем утворення відходів 
2339.1  Послуги щодо поводження з відходами виробництва палива ядерного та джерел іонізівного випромінювання, які підлягають переробленню у вторинні ресурси 
2339.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва палива ядерного та джерел іонізівного випромінювання, які підлягають знешкодженню 

 

(розділ А.17 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
 від 30.03.2000 р. N 252,
наказом Державного комітету України з питань технічного
 регулювання та споживчої політики від 22.01.2008 р. N 18)

А.18 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ХІМІКАЛІЙ, ПРОДУКЦІЇ ХІМІЧНОЇ ТА ВОЛОКНА ШТУЧНОГО (група 24)

До групи 24 включено відходи, які утворюються у процесі виробництва хімікалій, продукції хімічної та волокна штучного. Цю діяльність класифіковано у групах 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7 КВЕД.

До групи 24 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва хімікалій основних (241);

- відходи виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої (242);

- відходи виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики (243);

- відходи виробництва препаратів хімічних, медичних, фармацевтичних та продуктів рослинних лікарських (244);

- відходи виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних, засобів ароматизувальних та дезодорузальних та належностей туалетних інших (245);

- відходи виробництва продукції хімічної іншої (246);

- відходи виробництва волокон штучних (247);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва хімікалій основних, які надаються за місцем утворення відходів (2419);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої, які надаються за місцем утворення відходів (2429);

- послуги спеціалізовані щодо поводженні з відходами виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики, які надаються за місцем утворення відходів (2439);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами препаратів хімічних, медичних, фармацевтичних та продуктів рослинних лікарських, які надаються за місцем утворення відходів (2449);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних, засобів ароматизувальних та дезодорувальних та належностей туалетних інших, які надаються за місцем утворення відходів (2459);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції хімічної іншої, які надаються за місцем утворення відходів (2469);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва волокон штучних, які-надаються за місцем утворення відходів (2479).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до груші 24, класифікуються таким чином:

- відходи вхідних компонентів угруповань 241, 242, 243, 244, 246, 247 подано (класифіковано) у відповідних структурних елементах угруповань 2320, 2412;

- для угруповань 2413, 2414, 2416, 2417, 2420, 2430, 2441, 2452, 2461, 2462, 2470, 2464, 2465 подано додаткові види відходів вхідних компонентів, які є характерними для відповідного виду виробництва.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

24  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ХІМІКАЛІЙ, ПРОДУКЦІЇ ХІМІЧНОЇ ТА ВОЛОКНА ШТУЧНОГО 
241  Відходи виробництва хімікалій основних 
2411  Відходи виробництва газів промислових 
2411.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва газів промислових 
2411.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва газів промислових 
2411.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2411.2.9.01  Шлам, який містить ртуть та утворюється у процесі очищення природного газу 
2411.2.9.02  Кислота сірчана, відпрацьована у процесі виробництва водню 
2411.2.9.03  Каталізатори, відпрацьовані у процесі виробництва водню низькотемпературного 
2411.2.9.04  Напівфабрикати власного виробництва газів промислових або залишки незакінченого виробництва газів промислових, не придатні для використання за призначенням 
2411.3  Відходи кінцевої продукції виробництва газів промислових 
2411.3.1  Продукція бракована 
2411.3.1.01  Гази промислові некондиційні 
2411.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2411.3.2.01  Гази промислові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2412  Відходи виробництва барвників та пігментів 
2412.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва барвників та пігментів 
2412.1.1  Відходи матеріалів основних 
2412.1.1.01  Сировина мінеральна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2412.1.1.02  Гідразин та його сполуки зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2412.1.1.03  Пірен зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2412.1.1.04  Фосфору хлороксид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2412.1.1.05  Хромати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2412.1.1.06  Натрій нітрит зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2412.1.1.07  Бром зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2412.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва барвників та пігментів 
2412.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2412.2.9.01  Шлам, який містить сполуки хрому, цинку, магнію тощо 
2412.2.9.02  Шлам вугілля, що застосовується у виробництві, забруднений органічними сполуками 
2412.2.9.03  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві у процесі виробництва барвників органічних 
2412.2.9.04  Кислота сірчана відпрацьована 
2412.2.9.05  Кальцій сірчанокислий (сульфат кальцію) відпрацьований 
2412.2.9.06  Тіосульфат натрію відпрацьований 
2412.2.9.07  Каталізатори, що містять благородні метали, відпрацьовані у процесі виробництва барвників органічних 
2412.2.9.08  Каталізатори інші, відпрацьовані у процесі виробництва барвників органічних 
2412.2.9.09  Залишки кубові галогеновані, що утворюються у процесі виробництва барвників органічних 
2412.2.9.10  Залишки кубові інші, що утворюються у процесі виробництва барвників органічних 
2412.2.9.11  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані, відпрацьовані у процесі виробництва барвників органічних  
2412.2.9.12  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші, відпрацьовані у процесі виробництва барвників органічних  
2412.2.9.13  Залишки, що утворюються у процесі очищення печей, у яких, виробляють оксид хрому зеленого 
2412.2.9.14  Залишки, які містять похідні аніліну, піридин, виробництва барвників органічних 
2412.2.9.15  Залишок смолистий, який містить цинк, дифеніламін, виробництва барвників на основі дифеніламіну 
2412.2.9.16  Осмол, який містить метанол, аміни, похідні аніліну, виробництва барвників анілінових 
2412.2.9.17  Осмоли в суміші з вугіллям та барвниками 
2412.2.9.18  Залишки гіпсу виробництва діоксиду титану 
2412.2.9.19  Рідини промивальні та розчини маточні водні, відпрацьовані у процесі виробництва барвників органічних 
2412.2.9.20  Розчинники, рідини промивальні та розчини маточні органічні галогеновані, відпрацьовані у процесі виробництва барвників органічних 
2412.2.9.21  Розчинники, рідини промивальні та розчини маточні органічні інші, відпрацьовані у процесі виробництва барвників органічних 
2412.2.9.22  Відходи, які містять барвники, розчинники виробництва барвників 
2412.2.9.23  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нітроаніліни 
2412.2.9.26  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять тетраетилсвинець 
2412.2.9.27  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять м-хлоранілін 
2412.2.9.28  Напівфабрикати власного виробництва барвників та пігментів або залишки незакінченого виробництва барвників та пігментів, не придатні для використання за призначенням 
2412.3  Відходи кінцевої продукції виробництва барвників та пігментів 
2412.3.1  Продукція бракована 
2412.3.1.01  Барвники та пігменти некондиційні 
2412.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2412.3.2.01  Барвники та пігменти, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2413  Відходи виробництва хімікатів основних неорганічних 
2413.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва хімікатів основних неорганічних 
2413.1.1  Відходи матеріалів основних 
2413.1.1.01  Фосфор жовтий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2413.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва хімікатів основних неорганічних 
2413.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2413.2.9.01  Шлам, який містить фторорганічні сполуки, що утворюється у процесі виробництва кислоти бромістоводневої 
2413.2.9.02  Шлам содового виробництва 
2413.2.9.03  Шлам сірки, що утворюється у процесі виробництва сірководню 
2413.2.9.04  Шлам, що утворюється у процесі виробництва кислоти ортофосфорної термічної 
2413.2.9.05  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2413.2.9.06  Шлак шламовий фосфатний 
2413.2.9.07  Шлам селено-ртутний у сірчано-кислотному виробництві 
2413.2.9.08  Недогарки колчеданні зволожені, що утворюються під час сірчано-кислотного виробництва 
2413.2.9.09  Недогарки колчеданні (піритні) 
2413.2.9.10  Кислота сірчана, відпрацьована у процесі виробництва гідрату окису калія 
2413.2.9.11  Кислота сірчана, відпрацьована у процесі виробництва олеума 
2413.2.9.12  Кислота сірчиста відпрацьована 
2413.2.9.13   Кислота хлористоводнева відпрацьована 
2413.2.9.14  Кислота фтористоводнева відпрацьована 
2413.2.9.15  Кислота метафосфорна та кислота ортофосфорна відпрацьовані 
2413.2.9.16  Кислота азотна та кислота азотиста відпрацьовані 
2413.2.9.17  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2413.2.9.18  Каталізатор, який містить оксид ванадію, відпрацьований 
2413.2.9.19  Розчин маточний, який містить натрій вуглекислий (карбонат натрію), що утворюється у процесі виробництва натрію вуглекислого безводного 
2413.2.9.20  Розчин маточний, який містить натрій вуглекислий (карбонат натрію), що утворюється у процесі виробництва натрію вуглекислого кристалічного 
2413.2.9.21  Натрій сірчанокислий (сульфіт натрію), відпрацьований у процесі виробництва сульфіту натрію безводного 
2413.2.9.22  Розчин маточний, який містить натрій сірчанокислий (сульфіт натрію), що утворюється у процесі виробництва сульфіту натрію безводного 
2413.2.9.23  Натрій сірчанокислий (сульфіт натрію) - продукт відстою, що утворюється у процесі виробництва сульфіту натрію безводного 
2413.2.9.24  Розчин гідроксиду кальцію відпрацьований 
2413.2.9.25  Натрій сульфат технічний, відпрацьований у процесі виробництва соляної кислоти 
2413.2.9.26  Натрій сульфат, відпрацьований у процесі виробництва біхромату натрію 
2413.2.9.27  Розчин кальцію хлористого (хлорид кальцію), відпрацьований у процесі виробництва соди кальцинованої 
2413.2.9.28  Розчини соляні, які містять сульфати, сульфіти чи сульфіди, відпрацьовані 
2413.2.9.29  Солі тверді, які містять сульфати, сульфіти чи сульфіди, відпрацьовані 
2413.2.9.30  Розчини соляні, які містять хлориди, фториди, галіди, відпрацьовані 
2413.2.9.31  Солі тверді, які містять хлориди, фториди та інші галогеновані тверді солі, відпрацьовані 
2413.2.9.32  Розчини соляні, які містять нітрати та зв'язані з ними сполуки, відпрацьовані 
2413.2.9.33  Солі тверді, які містять нітриди, відпрацьовані 
2413.2.9.34  Солі тверді, які містять аміак, відпрацьовані 
2413.2.9.35  Розчини соляні, які містять фосфати та зв'язані з ними тверді солі, відпрацьовані 
2413.2.9.36  Фосфати та зв'язані з ними тверді солі відпрацьовані 
2413.2.9.37  Солі та розчини, які містять ціаніди, відпрацьовані 
2413.2.9.38  Солі та розчини, які містять органічні сполуки, відпрацьовані 
2413.2.9.39  Солі металів інші відпрацьовані 
2413.2.9.40  Оксиди металів відпрацьовані 
2413.2.9.41  Вугілля активоване відпрацьоване у процесі виробництва хлору 
2413.2.9.42  Фосфогіпс від процесів перероблення фосфору 
2413.2.9.43  Ртуть на графіті, що утворюється у процесі виробництва соди каустичної 
2413.2.9.44  Відходи системи конденсації хлоридів, які містять оксиди титану, ванадію 
2413.2.9.45  Відходи солей кадмію, нікелю, свинцю, ванадію, хрому, олова, йоду, міді у виробництві реактивів 
2413.2.9.46  Шлами марганцеві виробництва електролітичного діоксиду марганцю 
2413.2.9.47  Каталізатор, який містить ванадій, відпрацьований 
2413.2.9.48  Каталізатор, який містить оксид хрому, відпрацьований 
2413.2.9.49  Шлам нейтралізації фтор-газів, який містить фтористі солі, виробництва фтористих солей 
2413.2.9.50  Кремнегель, який містить фтористі солі 
2413.2.9.51  Відходи, які містять купорос залізний, виробництва діоксиду титану 
2413.2.9.52  Каталізатор, який містить сполуки кобальту, цинку, нікелю, відпрацьований 
2413.2.9.53  Каталізатори інші відпрацьовані 
2413.2.9.54  Шлам, який містить фосфор, від очищення кислоти фосфорної термічної 
2413.2.9.55  Суспензія, яка містить фосфор, від очищення газу у виробництві фосфору 
2413.2.9.56  Матеріали, які містять ртуть, відпрацьовані у процесі виробництва напівпровідників 
2413.2.9.57  Матеріали обтирочні, які містять ртуть, свинець, виробництва напівпровідників 
2413.2.9.58  Відходи, які містять ртуть, свинець, інші виробництва напівпровідників 
2413.2.9.59  Відходи, які містять хром, ванадій, від очищення стічних вод виробництва напівпровідників 
2413.2.9.60  Залишки кубові, які містять моносилани, трихлорсилани, виробництва рідкісних металів 
2413.2.9.61  Відходи забрудненого чотирихлористого вуглецю виробництва реактивного чотирихлористого вуглецю 
2413.2.9.62  Кислота соляна (абгазна) 
2413.2.9.63  Відходи виробництва галогенів 
2413.2.9.64  Сорбент з домішками арсину та фосфіну виробництва спеціальних газових сумішей 
2413.2.9.65  Водень фосфористий (фосфін) - побічний продукт, який утворюється у процесі виробництва білого та червоного фосфору 
2413.2.9.66  Пил, який містить кадмій виробництва карбонату кадмію 
2413.2.9.67  Пил, який містить талій бромід, талій йодіт виробництва талію броміду, талію йодіту 
2413.2.9.68  Пил, який містить амоній хлорплатинат виробництва реактивів для аналітичної хімії 
2413.2.9.69  Напівфабрикати власного виробництва хімікатів основних неорганічних або залишки незакінченого виробництва хімікатів основних неорганічних, не придатні для використання за призначенням 
2413.3  Відходи кінцевої продукції виробництва хімікатів основних неорганічних 
2413.3.1  Продукція бракована 
2413.3.1.01  Хімікати основні неорганічні некондиційні 
2413.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2413.3.2.01  Хімікати основні неорганічні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2414  Відходи виробництва хімікатів основних органічних 
2414.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва хімікатів основних органічних 
2414.1.1  Відходи матеріалів основних 
2414.1.1.01  Диметилвінілетинілкарбінол зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.1.1.02  Диметилсульфат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.1.1.03  Метилвінілкетон зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.1.1.04  Пірен зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.1.1.05  Селену діоксид згіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.1.1.06  Хлорангідрид трихлороцтової кислоти зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.1.1.07  Хромати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.1.1.08  Малонодинітрил зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.1.1.09  Алілціанід зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.1.1.10  Бензилціанід зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.1.1.11  Диметилсульфат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2414.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва хімікатів основних органічних 
2414.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2414.2.9.01  Шлам, який містить трихлоретилен, що утворюється у процесі виробництва трихлоретилену 
2414.2.9.02  Шлам, який містить перхлоретилен, що утворюється у процесі виробництва перхлоретилену 
2414.2.9.03  Шлам, який містить фенол 
24142.9.04  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2414.2.9.05  Шлами інші 
2414.2.9.06  Кислота сірчана, відпрацьована у процесі виробництва етилу хлористого, ефіру метилового 
2414.2.9.07  Кислота сірчана промивна закріплена, що утворюється у процесі виробництва дифенілол пропану 
2414.2.9.08  Кислота соляна, відпрацьована у процесі виробництва метилетилкетону 
2414.2.9.09  Шар водний дикарбонових кислот, що утворюється у процесі виробництва капролактаму 
2414.2.9.10  Розчини кислі відпрацьовані інші 
2414.2.9.11  Каталізатор, відпрацьований у процесі виробництва 1,1,1-трихлоретану 
2414.2.9.12  Каталізатор нікель-хромовий, відпрацьований у процесі виробництва капролактаму 
2414.2.9.13  Каталізатор, який містить оксид хрому, відпрацьований у процесі виробництва етилену 
2414.2.9.14  Каталізатор, який містить оксид нікелю, відпрацьований у процесі виробництва бутадієну  
2414.2.9.15  Осад натрію сірчанокислого (сульфат натрію), що утворюється у процесі виробництва фенолу 
2414.2.9.16  Осад кальцію сірчанокислого (сульфат кальцію) від стоків виробництва хімікатів основних органічних, забруднених смолами 
2414.2.9.17  Осад міді сірчанокислої (сульфат міді) від очищення стоків виробництва хімікатів основних органічних, забруднених хлористою міддю 
2414.2.9.18  Розчин маточний, який містить амоній кислий (бісульфат амонію), що утворюється у процесі виробництва кислоти метакрилової 
2414.2.9.19  Сульфат натрію гранульований, що утворюється у процесі виробництва кислот жирних синтетичних 
2414.2.9.20  Натрій сірчистий (сульфід натрію), відпрацьований у процесі виробництва тіоди-феноламіну 
2414.2.9.21  Шлак, який містить натрій хлористий (хлорид натрію), що утворюється у процесі виробництва тетраетилсвинцю 
2414.2.9.22  Кремній чотирихлористий (хлорид кремнію), відпрацьований у процесі виробництва фенілтрихлорсилану 
2414.2.9.23  Солі та їхні розчини інші відпрацьовані 
2414.2.9.24  Залишки кубові дистиляції виробництва ацетальдегіду з етилену 
2414.2.9.25  Залишки кубові дистиляції хлористого бензилу 
2414.2.9.26  Залишки кубові ректифікації стиролу 
2414.2.9.27  Залишки кубові ректифікації сирого бензолу, які містять бензол 
2414.2.9.28  Залишки кубові кінцевого очищення акрилонітрилу 
2414.2.9.29  Залишки кубові виробництва фенолу та ацетону кумольним способом 
2414.2.9.30  Залишки кубові виробництва гексаметендіаміну 
2414.2.9.31  Залишки кубові виробництва ацетатних розчинників (оцтова кислота) 
2414.2.9.32  Залишки кубові виробництва моноетаноламіну 
2414.2.9.33  Залишки кубові виробництва масляного альдегіду 
2414.2.9.34  Залишки кубові виробництва бутилових спиртів 
2414.2.9.35  Залишки кубові виробництва метилхлорсиланів 
2414.2.9.36  Залишки кубові та тяжкі спільного виробництва три- та перхлоретиленів 
2414.2.9.37  Рідина кубова відгоночної колони стоків виробництва акрілонітрилу 
2414.2.9.38  Залишки легкі дистиляції виробництва фталевого ангідриду та нафталіну 
2414.2.9.39  Залишки дистиляції виробництва нітробензолу у процесі нітровання бензолу 
2414.2.9.40  Залишки центрифугування виробництва діізоціанатів 
2414.2.9.41  Залишки кубові та залишки від реакцій інші 
2414.2.9.42  Фракція органічна, що утворюється у процесі виробництва фенолацетату 
2414.2.9.43  Фракція головна, що утворюється у процесі виробництва бутилових спиртів 
2414.2.9.44  Фракція спиртова та масла, що утворюються у процесі виробництва капролактаму 
2414.2.9.45  Фракція спиртова метанольна, що утворюється у процесі виробництва метанолу 
2414.2.9.46  Фракція важка, що утворюється у процесі виробництва кислоти оцтової 
2414.2.9.47  Фракція важка, що утворюється у процесі виробництва ацетилену 
2414.2.9.48  Фракція легка, що утворюється у процесі виробництва кислоти оцтової та ангідриду оцтового 
2414.2.9.49  Фракція ацетальдегідна від процесів регенерації метанолу 
2414.2.9.50  Фракція ароматичних вуглеводнів 
2414.2.9.51  Фракції інші 
2414.2.9.52  Смола фенольна, що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом 
2414.2.9.53  Смола піролізна, що утворюється у процесі виробництва спирту етилового 
2414.2.9.54  Смолка кисла сульфатних відділень 
2414.2.9.55  Осмол, який містить диметилацеамід, виробництва диметилацеаміду 
2414.2.9.56  Осмоли, які містять дихлорценоли, виробництва метанолу 
2414.2.9.57  Осмол від процесів регенерації диметилформаміду 
2414.2.9.58  Осмол, який містить бензил хлористий, виробництва бензилу хлористого 
2414.2.9.59  Стоки сульфатні, які утворюються у процесі виробництва кислот жирних синтетичних 
2414.2.9.60  Стоки лужні виробництва капролактаму 
2414.2.9.61  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2414.2.9.62  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2414.2.9.63  Головки ефірів та спиртів, що утворюються у процесі виробництва метилетилкетону 
2414.2.9.64  Вода фенольна виробництва фенолу кумольним методом 
2414.2.9.65  Суміш паливна виробництва фенолу га ацетону 
2414.2.9.66  Суміш сурми з солями фтору, що утворюється у процесі виробництва хладонів 
2414.2.9.67  Полімери терпеневі та каніфольноекстрактові, що утворюються у процесі виробництва камфори 
2414.2.9.68  Пек поліфеніловий 
2414.2.9.69  Відгін метамольний, що утворюється у процесі виробництва полівінілового спирту 
2414.2.9.70  Осмол, який містить гексахлорбензол, виробництва перхлорвуглеводнів 
2414.2.9.71  Відходи, які містять порофор, виробництва кислот хлорорганічних 
2414.2.9.72  Осмол, який містить хлорнафталін, виробництва головаксу 
2414.2.9.73  Осмол броморганічного синтезу, який містить броморганічні сполуки 
2414.2.9.74  Осмол, який містить фталевий ангідрид, виробництва фталевого ангідриду 
2414.2.9.75  Осмол, який містить параметоксифенол, виробництва параметоксифенолу 
2414.2.9.76  Осмол, який містить диметилформамід, виробництва індикатора метилового червоного 
2414.2 9.77  Кислота сірчана відпрацьована виробництва дитолілметану 
2414.2.9.78  Відходи, які містять хлорпарафін, виробництва хлорпарафіну 
2414.2.9.79  Відходи, які містять хлорорганічні сполуки, виробництва кислоти хлорвалеріанової 
2414.2.9.80  Розчин піридину у воді 
2414.2.9.81  Рідина зі шламом, яка містить алюміній хлористий з домішкою ацетофенону, яка утворюється у процесі виробництва ацетофенону реактивного 
2414.2.9.82  Емульсія, яка містить фторорганічні сполуки і утворюється у процесі виробництва комплексонів фосфорорганічних 
2414.2.9.83  Відходи, які містять дибензиламін, виробництва етилбензиламіну 
2414.2.9.84  Розчини водні фенолу та формальдегіду виробництва смол фенольних 
2414.2.9.85  Відходи, які містять солі нікелю, міді, кобальту, виробництва кислоти нітрилаксилової 
2414.2.9.86  Відходи, які містять сульфокислоти, виробництва сульфокислот 
2414.2.9.87  Відходи, які містять ацетофенол, які утворюються у процесі виробництва хімічних реактивів 
2414.2.9.88  Відходи, які містять діоксан, гептан, які утворюються у процесі виробництва хімічних реактивів 
2414.2.9.89   Відходи, які містять фосфіти, виробництва гіпофосфітів 
2414.2.9.90  Відходи виробництва речовин та продуктів, що містять поліхлоровані біфеніли та поліхлоровані терфеніли, полібромовані біфеніли 
2414.2.9.91  Відходи виробництва хлорфторпохідних насичених вуглеводнів 
2414.2.9.92  Відходи виробництва метилхлороформу 
2414.2.9.93  Кислота сірчана відпрацьована виробництва алкілування 
2414.2.9.94  Шлами оброблення стоків, що утворюються у процесі виробництва креозоту 
2414.2.9.95  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять бензальхлорид (дихлорметилбензол) 
2414.2.9.96  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять вінілхлорид 
2414.2.9.97  Каталізатор, який містить карбонилгідрат кобальту, відпрацьований 
2414.2.9.98  Напівфабрикати власного виробництва хімікатів основних органічних або залишки незакінченого виробництва хімікатів основних органічних, не придатні для використання за призначенням 
2414.3  Відходи кінцевої продукції виробництва хімікатів основних органічних 
2414.3.1  Продукція бракована 
2414.3.1.01  Діетилперфторадіпат некондиційний 
2414.3.1.02  Хімікати основні органічні інші некондиційні 
2414.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2414.3.2.01  Хімікати основні органічні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2415  Відходи виробництва добрив та сполук азотних 
2415.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва добрив та сполук азотних 
2415.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва добрив та сполук азотних 
2415.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2415.2.9.01  Шлам магнезитовий, що утворюється у процесі виробництва селітри 
2415.2.9.02  Стоки шламові від синтезу аміаку 
2415.2.9.03  Шлами інші 
2415.2.9.04  Кислота сірчана, відпрацьована у процесі виробництва аміаку, селітри аміачної 
2415.2.9.05  Кислота кремнефтористоводнева, відпрацьована у процесі виробництва простого суперфосфату 
2415.2.9.06  Розчини кислі інші відпрацьовані 
2415.2.9.07  Каталізатор, відпрацьований у процесі виробництва аміаку 
2415.2.9.08  Каталізатори інші відпрацьовані 
2415.2.9.09  Натрій хлористий технічний, відпрацьований у процесі виробництва хлористого калію 
2415.2.9.10  Розсіл, який містить натрій хлористий (хлорид натрію), яка утворюється у процесі виробництва селітри калієвої 
2415.2.9.11  Шлам соляного розчину, який містить сульфат натрію 
2415.2.9.12  Кальцій сірчанокислий (сульфат кальцію), відпрацьований у процесі виробництва добрив фосфорних 
2415.2.9.13  Калій хлористий (хлорид калію), відпрацьований у процесі виробництва селітри калієвої 
2415.2.9.14  Солі та їхні розчини інші відпрацьовані 
2415.2.9.15  Залишки кубові від розгонки моноетаноламіну під час виробництва аміаку 
2415.2.9.16  Залишки кубові інші 
2415.2.9.17  Вода аміачна карбонізована, що утворюється у процесі виробництва аміаку та карбаміду 
2415.2.9.18  Каталізатор, який містить сульфід нікелю, відпрацьований 
2415.2.9.19  Азоту діоксид - побічний продукт виробництва аміаку 
2415.2.9.20  Азоту оксид - побічний продукт виробництва кислоти азотної 
2415.2.9.21  Напівфабрикати власного виробництва добрив та сполук азотних або залишки незакінченого виробництва добрив та сполук азотних, не придатні для використання за призначенням 
2415.3  Відходи кінцевої продукції виробництва добрив та сполук азотних 
2415.3.1  Продукція бракована 
2415.3.1.01  Добрива та сполуки азотні некондиційні 
2415.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2415.3.2.01  Добрива та сполуки азотні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2416  Відходи виробництва пластмас у первинних формах 
2416.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва пластмас у первинних формах 
2416.1.1  Відходи матеріалів основних 
2416.1.01  Полімери природні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.02  Полімери синтетичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.03  Графіт зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.04  Дибутилфталат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.05  Трикрезилфосфат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.06  Масла нафтові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.07  Аміни ароматичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.08  Феноли зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.09  Воски зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.10  Похідні бензофенолу зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.11  Кадмій стеарат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.12  Азопігменти зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.13  Пігменти фталоцианітові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.14  Пігменти поліциклічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.15  Охра зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.16  Крейда зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.17  Сурік зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.18  Ультрамарін зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.19  Сажа зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.20  Динітрил перфторрадипінової кислоти зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.21  Динітрил перфторглутаревої кислоти зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.22  Кислота тримелітова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.23  Метилізоціанат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.24  Метилендихлорид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.25  Перфторізобутилен зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.26  Фенілендіаміни зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.27  Фосфору хлороксид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.28  Циклопентадіенілтрикарбоніл марганцю зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.1.1.29  Фенілізоціанат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2416.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва пластмас у первинних формах 
2416.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2416.2.9.01  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2416.2.9.02  Кислота соляна, відпрацьована у процесі виробництва полівінілхлориду 
2416.2.9.03  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2416.2.9.04  Каталізатори інші відпрацьовані 
2416.2.9.05  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 
2416.2.9.06  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 
2416.2.9.07  Залишки кубові й залишки від реакцій галогеновані 
2416.2.9.08  Залишки кубові й залишки від реакцій інші 
2416.2.9.09  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2416.2.9.10  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2416.2.9.11  Рідини промивальні, розчини маточні водні відпрацьовані 
2416.2.9.12  Нагар 
2416.2.9.13  Матеріали термодеструктуровані 
2416.2.9.14  Маси прогінні під час переходу з одного виду сировини на інший 
2416.2.9.15  Розсипи гранул забруднені 
2416.2.9.16  Облой, литники, витоки із форм 
2416.2.9.17  Просипки матеріалів 
2416.2.9.18  Відходи, які містять полівінілтриметилсилан, хлорбензол, виробництва полівінілтриметилсилану 
2416.2.9.19  Відходи, які містять полівінілтриметилсилан, циклогексан, виробництва полівінілтриметилсилану 
2416.2.9.20  Напівфабрикати власного виробництва смол поліефірних або залишки незакінченого виробництва смол поліефірних, не придатні для використання за призначенням 
2416.2.9.21  Кислота сірчана, відпрацьована у процесі виробництва полівінілхлориду 
2416.2.9.22  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять вінілхлорид 
2416.2.9.23  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять ціанід водню 
2416.2.9.24  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексаметилендіамін (1,6-Діаміногексан) 
2416.2.9.25  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексаметилендіізоціанат (десмодур) 
2416.2.9.26  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять терефталеву кислоту 
2416.2.9.27  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нітроаніліни 
2416.2.9.28  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять толуілендіізоціанат 
2416.2.9.29  Напівфабрикати власного виробництва пластмас у первинних формах або залишки незакінченого виробництва пластмас у первинних формах, не придатні для використання за призначенням 
2416.3  Відходи кінцевої продукції виробництва пластмас у первинних формах 
2416.3.1  Продукція бракована 
2416.3.1.01  Поліетилен низької щільності (високого тиску) некондиційний 
2416.3.1.02  Поліетилен низького тиску некондиційний 
2416.3.1.03  Полівінілхлорид суспензійний некондиційний 
2416.3.1.04  Полівінілхлорид емульсійний некондиційний 
2416.3.1.05  Сополімер вінілхлориду з вінілацетатом некондиційний 
2416.3.1.06  Поліметилметакрилат некондиційний 
2416.3.1.07  Пенопласт полівініловий плиточний некондиційний 
2416.3.1.08  Пенопласт полістирольний плиточний некондиційний 
2416.3.1.09  Полівінілхлорид некондиційний 
2416.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2416.3.2.01  Пластмаси у первинних формах, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2417  Відходи виробництва каучуку синтетичного у первинних формах 
2417.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва каучуку синтетичного у первинних формах 
2417.1.1  Відходи матеріалів основних 
2417.1.1.01  Динітрил перфторрадипінової кислоти зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2417.1.1.02  Динітрил перфторглутаревої кислоти зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2417.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва каучуку синтетичного у первинних формах 
2417.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2417.2.9.01  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2417.2.9.02  Суміш вуглеводнева 
2417.2.9.03  Залишки кубові ректифікації розчинника 
2417.2.9.04  Залишки кубові інші 
2417.2.9.05  Фракція ароматичних вуглеводнів 
2417.2.9.06  Крихта каучукова 
2417.2.9.07  Крихта полімерна латексна 
2417.2.9.08  Крихта полімерна нітрильна 
2417.2.9.09  Крихта інша 
2417.2.9.10  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 
2417.2.9.11  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 
2417.2.9.12  Каталізатори, що містять благородні метали, відпрацьовані 
2417.2.9.13  Каталізатори інші відпрацьовані 
2417.2.9.14  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2417.2.9.15  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2417.2.9.16  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексаметилендіамін (1,6-Діаміногексан) 
2417.2.9.17  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять хлоропрен 
2417.2.9.18  Напівфабрикати власного виробництва каучуку синтетичного у первинних формах або залишки незакінченого виробництва каучуку синтетичного у первинних формах, не придатні для використання за призначенням 
2417.3  Відходи кінцевої продукції виробництва каучуку синтетичного у первинних формах 
2417.3.1  Продукція бракована 
2417.3.1.01  Каучук синтетичний у первинних формах некондиційний 
2417.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2417.3.2.01  Каучук синтетичний у первинних формах, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2419  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва хімікалій основних, які надаються за місцем утворення відходів 
2419.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва хімікалій основних 
2419.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва хімікалій основних 
242  Відходи виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої 
2420  Відходи виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої 
2420.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої 
2420.1.1  Відходи матеріалів основних 
2420.1.1.01  Ізопропілхлоркарбонат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2420.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої 
2420.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2420.2.9.01  Шлами від оброблення стоків під час виробництва хлордану 
2420.2.9.02  Суміш з домішком інсектицидів 
2420.2.9.03  Шлами від оброблення стоків під час виробництва дисульфотону 
2420.2.9.04  Шлами від оброблення стоків під час виробництва токсафену 
2420.2.9.05  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2420.2.9.06  Кислота сірчана очищена, відпрацьована у процесі виробництва ДДТ та хлоралю 
2420.2.9.07  Кислота соляна, відпрацьована у процесі виробництва хлорофосу 
2420.2.9.08  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2420.2.9.09  Каталізатори інші відпрацьовані 
2420.2.9.10  Напівпродукти сольові, які утворюються у процесі виробництва гербіцидів 
2420.2.9.11  Залишки кубові, які містять хлорфеноксиоцтову кислоту, виробництва амінної солі 2,4-Д (пестицид) 
2420.2.9.12  Залишки на фільтрі у процесі фільтрації гексахлорциклопентадієну виробництва хлордану 
2420.2.9.13  Залишки дистиляційні у процесі відділення толуолу виробництва дисульфотону 
2420.2.9.14  Залишки кубові та залишки від реакцій інші 
2420.2.9.15  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 
2420.2.9.16  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 
2420.2.9.17  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2420.2.9.18  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2420.2.9.19  Ртуть на активованому вугіллі виробництва гранозану 
2420.2.9.21  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять ціанід водню 
2420.2.9.22  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексахлорциклогексан (гексахлоран) 
2420.2.9.23  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексахлорциклопентадієн 
2420.2.9.24  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять 0,0-Диметил-0-/4-нітрофеніл/тіофосфат (метафос) 
2420.2.9.25  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять динітро-о-крезол 
2420.2.9.26  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять 3,4-Дихлорпропіонанілід (пропанід) 
2420.2.9.27  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять трихлорфенолят міді 
2420.2.9.28  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять метилбромід 
2420.2.9.29  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нафтохінони 
2420.2.9.30  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять пентахлорфенол 
2420.2.9.31  1-феніл-3,5-дихлор-піридазон-6-напівпродукт виробництва піраміну 
2420.2.9.32  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять м-хлоранілін 
2420.2.9.33  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять етиленімін (азирідин) 
2420.2.9.34  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять етилмеркурхлорид (гранозан) 
2420.2.9.35  Напівфабрикати власного виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої або залишки незакінченого виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої, не придатні для використання за призначенням 
2420.3  Відходи кінцевої продукції виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої 
2420.3.1  Продукція бракована 
2420.3.1.01  1,2,3,4,7,7-Гексахлорбіцикло/2.2.1/гептен-5,6-біс оксиметилен сульфіт (тіодан) некондиційний 
2420.3.1.02  Гексахлорбутадієн (перхлордивініл) некондиційний 
2420.3.1.03  1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагідро-1,4-ендо, екзо-5,8-диметанонафталін (альдрін) некондиційний 
2420.3.1.04  гамма-Гексахлорциклогексан (гамма-гексахлоран) некондиційний 
2420.3.1.05  1,2,3,4,10,10-Гексахлор-6,7-епокси-1,4,5,8-диендометилен-1,4,4а,5,6,7,8,8а-ок- тагідронафталін (дільдрин) некондиційний 
2420.3.1.06  Гептахлор некондиційний 
2420.3.1.07  Гліфтор некондиційний 
2420.3.1.08  0,0-Диметил-S-Етилмеркаптоетилдитіофосфат (екатін, М-81) некондиційний 
2420.3.1.09  4,6-Динітро-2-втор-бутилфенол (діносеб) некондиційний 
2420.3.1.10  4,6-Динітро-2-ізопропілфенол (ізофен) некондиційний 
2420.3.1.11  0,0-Діетил-0-(4-нітрофеніл)-тіофосфат (тіофос) некондиційний 
2420.3.1.12  Меркаптофрс некондиційний 
2420.3.1.13  Меркуран некондиційний 
2420.3.1.14  Метилізотіоціанат некондиційний 
2420.3.1.15  Метилмеркаптофос некондиційний 
2420.3.1.16  1-Метил-2/3-піриділ/-піролідинсульфат (нікотин сульфат) некондиційний 
2420.3.1.17  Метилхромформіат некондиційний 
2420.3.1.18  0-Метил-0-етил-нітрофенілтіофосфат (метилетилтіофос) некондиційний 
2420.3.1.19  Сполуки миш'яку неорганічні (гідроарсеніт натрію, метаарсеніт кальцію, метаарсеніт-ацетат міді, оксид миш'яку, ортоарсенат кальцію) некондиційні 
2420.3.1.20  Метилдитіокарбамат натрію (карбатіон) некондиційний 
2420.3.1.21  Октаметилтетрамід пірофосфорної кислоти (октаметил) некондиційний 
2420.3.1.22  Окгахлорендометилентетрагідроіндан (хлориндан) некондиційний 
2420.3.1.23  Пентахлорфенолят натрію некондиційний 
2420.3.1.24  3-/2-Піперидил/-піридин (анабазін основа) некондиційний 
2420.3.1.25  3-/2-Піперидил/ піперідину сульфат (анабазін сульфат) некондиційний 
2420.3.1.26  S-Пропіл-0-феніл-0-етилтиофосфат (гетерофос) некондиційний 
2420.3.1.27  Сполуки ртуті неорганічні (сулема, ціанід ртуті) некондиційні 
2420.3.1.28  2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазін (ціанурхлорид) некондиційний 
2420.3.1.29  3-/1-Феніл-2-ацетил-етил/-4-оксикумарін (зоокумарін) некондиційний 
2420.3.1.30  Фосфор жовтий некондиційний 
2420.3.1.31  Хлорхолінхлорид некондиційний 
2420.3.1.32  Етиленмеркурфосфат некондиційний 
2420.3.1.33  Біхромати некондиційні 
2420.3.1.34  0,0-Диметил-/4-нітро-3-метилфеніл/тіофосфат (метилнітрофос) некондиційний 
2420.3.1.35  Пестициди та продукція агрохімічна інша некондиційні 
2420.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2420.3.2.01  Пестициди та продукція агрохімічна інша, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2429  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої, які надаються за місцем утворення відходів 
2429.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої 
2429.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва пестицидів та продукції агрохімічної іншої 
243  Відходи виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики 
2430  Відходи виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики 
243.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики 
2430.1.1  Відходи матеріалів основних 
2430.1.1.01  Біхромати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2430.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики 
2430.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2430.2.9.01  Шлам, який містить хром 
2430.2.9.02  Шлам, який містить цинк 
2430.2.9.03  Шлам, який містить метали інші 
2430.2.9.04  Шлам від фарб, які містять розчинники галогеновані, що утворюється у процесі виробництва фарб друкарських 
2430.2.9.05  Шлам від фарб, які не містять розчинники галогеновані, що утворюється у процесі виробництва фарб друкарських 
2430.2.9.06  Шлам водний, який містить фарбу та утворюється у процесі виробництва фарб друкарських 
2430.2.9.07  Шлам водний, який містить лак 
2430.2.9.08  Відходи рідкі водяні, які містять фарбу та утворюються у процесі виробництва фарб друкарських 
2430.2.9.09  Залишки поліграфічного тонеру 
2430.2.9.10  Залишки від печей, в яких виробляється оксид хрому зеленого 
2430.2.9.11  Розчинники, які не містять галогенів (у т. ч. ксилол, нітробензол, толуол, дисульфід вуглецю, ізобутанол, ацетон), відпрацьовані 
2430.2.9.12  Розчинники, які не містять галогенів, інші відпрацьовані 
2430.2.9.13  Розчинники, які містять галогени, відпрацьовані 
2430.2.9.14  Суміш етилацетатна, що утворюється у процесі виробництва лаку 
2430.2.9.15  Суміш толуолу та води, що утворюється у процесі виробництва лаків кремнійорганічних, емалей, рідин 
2430.2.9.16  Ксилол дистилат, відпрацьований у процесі виробництва лаку 
2430.2.9.17  Спирт бутиловий, відпрацьований у процесі виробництва лаків кремнійорганічних 
2430.2.9.18  Смоли в суміші з толуолом, фенолом, водою, що утворюються у процесі виробництва лаків, фарб 
2430.2.9.19  Залишки плівки лаків та емалей 
2430.2.9.20  Осад від хлорид-натрієвих стічних вод, що утворюється у процесі виробництва смол епоксидних лакових 
2430.2.9.21  Відходи, які містять сполуки свинцю, хрому, цинку, розчинник, виробництва лаків, емалей 
2430.2.9.22  Відходи, які містять азбест, масла, бітум, виробництва мастик 
2430.2.9.23  Відходи, які містять хлорфенол, виробництва плівки лакованої 
2430.2.9.24  Відходи, які містять кислоту трихлороцтову, ацетон, толуол, виробництва плівки лакованої 
2430.2.9.25  Суміш дифенілоксиду з дифенілами виробництва плівки лакованої 
2430.2.9.26  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять динітрофенол 
2430.2.9.27  Напівфабрикати власного виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики або залишки незакінченого виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики, не придатні для використання за призначенням 
2430.3  Відходи кінцевої продукції виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики 
2430.3.1  Продукція бракована 
2430.3.1.01  Фарби, лаки та покриття аналогічні некондиційні 
2430.3.1.02  Фарби друкарські та мастика некондиційні 
2430.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2430.3.2.01  Фарби, лаки та покриття аналогічні, фарби друкарські та мастика, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2439  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики, які надаються за місцем утворення відходів 
2439.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики 
2439.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва фарб, лаків та покриттів аналогічних, фарби друкарської та мастики 
244  Відходи виробництва препаратів хімічних, медичних, фармацевтичних та продуктів рослинних лікарських 
2441  Відходи виробництва препаратів фармацевтичних головних 
2441.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва препаратів фармацевтичних головних 
2441.1.1  Відходи матеріалів основних 
2441.1.1.01  Бром зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2441.1.1.02  Гідразин та його сполуки зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2441.1.1.03  Диборан зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2441.1.1.04  Изопропілхлоркарбонат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2441.1.1.05  Фосфору хлороксид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2441.1.1.06  Біхромати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням  
2441.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва препаратів фармацевтичних головних 
2441.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2441.2.9.01  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2441.2.9.02  Пил лінітелу 
2441.2.9.03  Кислота оцтова, відпрацьована у процесі виробництва аспірину 
2441.2.9.04  Вугілля відпрацьоване після очищення глюкози та сорбіту 
2441.2.9.05  Матеріали (коріння алтею тощо) відпрацьовані 
2441.2.9.06  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2441.2.9.07  Каталізатори інші відпрацьовані 
2441.2.9.08  Залишки кубові виробництва лінітолу 
2441.2.9.09  Залишки кубові процесів органічного синтезу (бензогексонію, анаприліну) 
2441.2.9.10  Залишки кубові та залишки від реакцій інші 
2441.2.9.11  Розчинники, які не містять галогенів (у т. ч. ацетон, толуол, дисульфід водню), відпрацьовані 
2441.2.9.12  Розчинники, які не містять галогенів, інші відпрацьовані 
2441.2.9.13  Розчинники, які містять галогени, відпрацьовані 
2441.2.9.14  Розчини виробництва адреналіну гідротартрату 
2441.2.9.15  Розчини (основи) виробництва анаприліну 
2441.2.9.16  Розчини (основи) виробництва адроксону 
2441.2.9.17  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2441.2.9.18  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2441.2.9.19  Рідини промивальні водяні відпрацьовані 
2441.2.9.20  Відходи виробництва ліків нових 
2441.2.9.21  Відходи виробництва ліків експериментальних 
2441.2.9.22  Відходи виробництва антибіотиків (у т. ч. оксациліну, рифампіцину, стрептоміцину, гентоміцину тощо) 
2441.2.9.23  Відходи виробництва інсуліну 
2441.2.9.24  Відходи виробництва галантоміну 
2441.2.9.25  Відходи виробництва тестостеронів (у т. ч. метилтестостерону, метилгідротестостеронів тощо) 
2441.2.9.26  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять галантомін 
2441.2.9.27  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять кислоту тіогліколеву 
2441.2.9.28  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нафтохінони 
2441.2.9.29  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять етиленамін (азирідин) 
2441.2.9.30  Напівфабрикати власного виробництва препаратів фармацевтичних головних або залишки незакінченого виробництва препаратів фармацевтичних головних, не придатні для використання за призначенням 
2441.3   Відходи кінцевої продукції виробництва препаратів фармацевтичних головних 
2441.3.1  Продукція бракована 
2441.3.1.01  Ліки нові некондиційні 
2441.3.1.02  Ліки експериментальні некондиційні 
2441.3.1.03  Антибіотики (у т. ч. оксацилін, рифампіцин, стрептоміцин, гентоміцин тощо) некондиційні 
2441.3.1.04  Інсулін некондиційний 
2441.3.1.05  Галантомін некондиційний 
2441.3.1.06  Тестостерони (у т. ч. метилтестостерон, метилгідротестостерон тощо) некондиційні 
2441.3.1.07  Оксацилін некондиційний 
2441.3.1.08  Стрептоміцин некондиційний 
2441.3.1.09  2-Трифторметил-10/3(4-метил-1-піперазиніл) пропіл/-фенотіазин дигідрохлорид (трифтазін) некондиційний 
2441.3.1.10  6-//n-Амінобензолсульфамідо/-3-метоксипіридазин (сульфапіридазин) некондиційний 
2441.3.1.11  Препарати фармацевтичні головні інші некондиційні 
2441.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2441.3.2.01  Препарати фармацевтичні головні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2442  Відходи виробництва препаратів фармацевтичних 
2442.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва препаратів фармацевтичних 
2442.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва препаратів фармацевтичних 
2442.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2442.2.9.01  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2442.2.9.02  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 
2442.2.9.03  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 
2442.2.9.04  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2442.2.9.05  Каталізатори інші відпрацьовані 
2442.2.9.06  Залишки кубові та залишки від реакцій галогеновані 
2442.2.9.07  Залишки кубові та залишки від реакцій інші 
2442.2.9.08  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2442.2.9.10  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2442.2.9.11  Рідини промивальні, розчини маточні водні відпрацьовані 
2442.2.9.12  Міцелій грибковий дезактивований, що утворюється у процесі виробництва пеніциліну 
2442.2.9.13  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гігроміцин Б 
2442.2.9.14  Напівфабрикати власного виробництва препаратів фармацевтичних або залишки незакінченого виробництва препаратів фармацевтичних, не придатні для використання за призначенням 
2442.3  Відходи кінцевої продукції виробництва препаратів фармацевтичних 
2442.3.1  Продукція бракована 
2442.3.1.01  Феноболін некондиційний 
2442.3.1.02  4-//n-Амінобензолсульфамідо/ метоксипіримідин (сульфамонометаксин) некондиційний 
2442.3.1.03  2,6-Диметокси-4-/n-амшобензосульфамідо/ піримідин (сульфадиметоксин) некондиційний 
2442.3.1.04  Препарати фармацевтичні інші некондиційні 
2442.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2442.3.2.01  Препарати фармацевтичні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2449  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва препаратів хімічних, медичних, фармацевтичних та продуктів рослинних лікарських, які надаються за місцем утворення відходів 
2449.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва препаратів хімічних, медичних, фармацевтичних та продуктів рослинних лікарських 
2449.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва препаратів хімічних, медичних, фармацевтичних та продуктів рослинних лікарських 
245  Відходи виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних, засобів ароматизувальних та дезодорувальних та належностей туалетних інших 
2451  Відходи виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних 
2451.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних 
2451.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних 
2451.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2451.2.9.01  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2451.2.9.02  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 
2451.2.9.03  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 
2451.2.9.04  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2451.2.9.05  Каталізатори інші відпрацьовані 
2451.2.9.06  Залишки кубові та залишки від реакцій галогеновані 
2451.2.9.07  Залишки кубові та залишки від реакцій інші 
2451.2.9.08  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2451.2.9.09  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2451.2.9.10  Рідини промивальні, розчини маточні водні відпрацьовані 
2451.2.9.11  Відходи, які містять гас, спирти, сольвент, виробництва товарів побутової хімії 
2451.2.9.12  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять n-Бензохінон 
2451.2.9.13  Напівфабрикати власного виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних або залишки незакінченого виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних, не придатні для використання за призначенням 
2451.3  Відходи кінцевої продукції виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних 
2451.3.1  Продукція бракована 
2451.3.1.01  Гліцерин некондиційний 
2451.3.1.02  Мила та детергенти некондиційні 
2451.3.1.03  Препарати очищувальні та полірувальні некондиційні 
2451.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2451.3.2.01  Гліцерин, мила та детергенти, препарати очищувальні та полірувальні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2452  Відходи виробництва продукції парфумерної та препаратів косметичних 
2452.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва продукції парфумерної та препаратів косметичних 
2452.1.1  Відходи матеріалів основних 
2452.1.1.01  Диборан зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2452.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва продукції парфумерної та препаратів косметичних 
2452.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2452.2.9.01  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2452.2.9.02  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 
2452.2.9.03  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 
2452.2.9.04  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2452.2.9.05  Каталізатори інші відпрацьовані 
2452.2.9.06  Залишки кубові та залишки від реакцій галогеновані 
2452.2.9.07  Залишки кубові та залишки від реакцій інші 
2452.2.9.08  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2452.2.9.09  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2452.2.9.10  Рідини промивальні, розчини маточні водні відпрацьовані 
2452.2.9.11  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять кислоту тіогликолеву 
2452.2.9.12  Напівфабрикати власного виробництва продукції парфумерної та препаратів косметичних або залишки незакінченого виробництва продукції парфумерної та препаратів косметичних, не придатні для використання за призначенням 
2452.3  Відходи кінцевої продукції виробництва продукції парфумерної та препаратів косметичних 
2452.3.1  Продукція бракована 
2452.3.1.01  Продукція парфумерна та препарати косметичні некондиційні 
2452.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2452.3.2.01  Продукція парфумерна та препарати косметичні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2459  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних, засобів ароматизувальних та дезодорувальних та належностей туалетних інших, які надаються за місцем утворення відходів 
2459.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних, засобів ароматизувальних та дезодорувальних та належностей туалетних інших 
2459.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва гліцерину, мила та детергентів, препаратів очищувальних та полірувальних, засобів ароматизувальних та дезодорувальних та належностей туалетних інших 
246  Відходи виробництва продукції хімічної іншої 
2461  Відходи виробництва речовин вибухових 
2461.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва речовин вибухових 
2461.1.1  Відходи матеріалів основних 
2461.1.1.01  Солі барію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2461.1.1.02  Калій фторат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2461.1.1.03  Сплави сурми зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2461.1.1.04  Перхлорати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2461.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва речовин вибухових 
2461.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2461.2.9.01  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2461.2.9.02  Кислота сірчана відпрацьована 
2461.2.9.03  Розчини кислі інші відпрацьовані 
2461.2.9.04  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 
2461.2.9.05  Розчинники, які не містять галогенів (у т. ч. діетиловий спирт, ацетон), відпрацьовані 
2461.2.9.06  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 
2461.2.9.07  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2461.2.9.08  Каталізатори інші відпрацьовані 
2461.2.9.09  Залишки кубові та залишки від реакцій галогеновані 
2461.2.9.10  Залишки кубові та залишки від реакцій інші 
2461.2.9.11  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2461.2.9.12  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2461.2.9.13  Рідини промивальні, розчини маточні водні відпрацьовані 
2461.2.9.14  Стоки рожево-червоні виробництва тринітротолуолу 
2461.2.9.15  Напівфабрикати власного виробництва речовин вибухових або залишки незакінченого виробництва речовин вибухових, не придатні для використання за призначенням 
2461.3  Відходи кінцевої продукції виробництва речовин вибухових 
2461.3.1  Продукція бракована 
2461.3.1.01  Речовини вибухові аміачно-селітряні з тротилом некондиційні 
2461.3.1.02  Речовини вибухові високобризантні некондиційні 
2461.3.1.03  Речовини вибухові ініціювальні некондиційні 
2461.3.1.04  Речовини вибухові перхлоратні некондиційні 
2461.3.1.05  Речовини вибухові інші некондиційні 
2461.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2461.3.2.01  Речовини вибухові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2462  Відходи виробництва клеїв та желатинів 
2462.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва клеїв та желатинів 
2462.1.1  Відходи матеріалів основних 
2462.1.1.01  Диметилвінілетинілкарбінол зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2462.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва клеїв та желатинів 
2462.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2462.2.9.01  Шлам від клеїв та герметиків, який містить розчинники галогеновані 
2462.2.9.02  Шлам від клеїв та герметиків, який не містить розчинники галогеновані 
2462.2.9.03  Шлам водяний, який містить клеї та герметики 
2462.2.9.04  Рідини, які містять хлорбензол, триізоціанід, трифенілметан, що утворюються у процесі виробництва клею 
2462.2.9.05  Відходи рідкі водяні, які містять клеї та герметики, інші 
2462.2.9.06  Відходи смолисті, які містять смолу епоксидну, каучук, отверджувач, наповнювач 
2462.2.9.07  Трикрезилфосфат, каніфоль, полівінілхлорид відпрацьовані, що утворюються у процесі виробництва клею синтетичного 
2462.2.9.08  Напівфабрикати власного виробництва клеїв та желатинів або залишки незакінченого виробництва клеїв та желатинів, не придатні для використання за призначенням 
2462.3  Відходи кінцевої продукції виробництва клеїв та желатинів 
2462.3.1  Продукція бракована 
2462.3.1.01  Клеї та желатини некондиційні 
2462.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2462.3.2.01  Клеї та желатини, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2463  Відходи виробництва масел ефірних 
2463.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва масел ефірних 
2463.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва масел ефірних 
2463.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2463.2.9.01  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2463.2.9.02  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 
2463.2.9.03  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 
2463.2.9.04  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
24.63.2.9.05  Каталізатори інші відпрацьовані 
2463.2.9.06  Залишки кубові та залишки від реакцій галогеновані 
2463.2.9.07  Залишки кубові та залишки від реакцій інші 
2463.2.9.08  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2463.2.9.09  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2463.2.9.10  Рідини промивальні, розчини маточні водні відпрацьовані 
2463.2.9.11  Напівфабрикати власного виробництва масел ефірних або залишки незакінченого виробництва масел ефірних, не придатні для використання за призначенням 
2463.3  Відходи кінцевої продукції виробництва масел ефірних 
2463.3.1  Продукція бракована 
2463.3.1.01  Масла ефірні некондиційні 
2463.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2463.3.2.01  Масла ефірні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2464  Відходи виробництва матеріалів хімічних фотографічних 
2464.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва матеріалів хімічних фотографічних 
2464.1.1  Відходи матеріалів основних 
2464.1.1.01  Калій бромід зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2464.1.1.02  Калій йодид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2464.1.1.03  Бромід натрію зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2464.1.1.04  Срібло металеве зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2464.1.1.05  Фенілендіаміни зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2464.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва матеріалів хімічних фотографічних 
2464.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів  
2464.2.9.01  Шлам, який містить срібло 
2464.2.9.02  Матеріали, які містять срібло та його сполуки, відпрацьовані 
2464.2.9.03  Залишки кубові дистиляції сухого плівкового фоторезисту 
2464.2.9.04  Суміш ацетон-метанольна, що утворюється у процесі виробництва кінофотоматеріалів 
2464.2.9.05  Розчинники, які не містять галогенів (у т. ч. метилетил- та метилізобутилкетони), відпрацьовані 
2464.2.9.06  Відходи, які містять срібло, одержані у процесі очищення відходів фотографічного виробництва на підприємстві 
2464.2.9.07  Напівфабрикати власного виробництва матеріалів хімічних фотографічних або залишки незакінченого виробництва матеріалів хімічних фотографічних, не придатні для використання за призначенням 
2464.3  Відходи кінцевої продукції виробництва матеріалів хімічних фотографічних 
2464.3.1  Продукція бракована 
2464.3.1.01  Розчини для проявлення та розчини речовин, які прискорюють процес проявлення, виготовлені на водяній основі, некондиційні 
2464.3.1.02  Розчини для проявлення офсетних фотографічних пластин, виготовлені на водяній основі, некондиційні 
2464.3.1.03  Розчини для проявлення, виготовлені на основі розчинника, некондиційні 
2464.3.1.04  Розчини закріплювальні некондиційні 
2464.3.1.05  Розчини вибілювальні та розчини, які закріплюють вибілювання, некондиційні 
2464.3.1.06  Плівка фотографічна та папір, які містять срібло чи сполуки срібла, некондиційні 
2464.3.1.07  Плівка фотографічна та папір, які не містять срібло чи сполуки срібла, некондиційні 
2464.3.1.08  Матеріали хімічні фотографічні інші некондиційні 
2464.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2464.3.2.01  Матеріали хімічні фотографічні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2465  Відходи виробництва носіїв для аудіозапису 
2465.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва носіїв для аудіозапису 
2465.1.1  Відходи матеріалів основних 
2465.1.1.01  Стрічка ацетилцелюлозна зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2465.1.1.02  Полівінілхлорид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2465.1.1.03  Лак, який містить магнетик, зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2465.1.1.04  Наповнювач магнітний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2465.1.1.05  Оксиди залізу зіпсовані, забруднені або неідентифікованї, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2465.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва носіїв для аудіозапису 
2465.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2465.2.9.01  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2465.2.9.02  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 
2465.2.9.03  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 
2465.2.9.04  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2465.2.9.05  Каталізатори інші відпрацьовані 
2465.2.9.06  Залишки кубові та залишки від реакцій галогеновані 
2465.2.9.07  Залишки кубові та залишки від реакцій інші 
2465.2.9.08  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2465.2.9.09  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2465.2.9.10  Рідини промивальні, розчини маточні водні відпрацьовані 
2465.2.9.11  Триацетат целюлози, відпрацьований у процесі виробництва плівки з магнітним прошарком 
2465.2.9.12  Напівфабрикати власного виробництва носіїв для аудіозапису або залишки незакінченого виробництва носіїв для аудіозапису, не придатні для використання за призначенням 
2465.3  Відходи кінцевої продукції виробництва носіїв для аудіозапису 
2465.3.1  Продукція бракована 
2465.3.1.01  Носії для аудіозапису некондиційні 
2465.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2465.3.2.01  Носії для аудіозапису, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2466  Відходи виробництва продукції хімічної іншої, н. в. і. у. 
2466.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва продукції хімічної іншої, н. в. і. у. 
2466.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва продукції хімічної іншої, н. в. і. у. 
2466.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2466.2.9.01  Шлами виробництва присадок, які містять порошок фільтрувальний, масло технічне 
2466.2.9.02  Шлами антидетонаційних присадок з додатком свинцю 
2466.2.9.03  Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві 
2466.2.9.04  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 
2466.2.9.05  Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 
2466.2.9.06  Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 
2466.2.9.07  Каталізатори інші відпрацьовані 
2466.2.9.08  Залишки кубові та залишки від реакцій галогеновані 
2466.2.9.09  Залишки кубові та залишки від реакцій інші 
2466.2.9.10  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані відпрацьовані 
2466.2.9.11  Таблетки фільтрувальні, абсорбенти інші відпрацьовані 
2466.2.9.12  Рідини промивальні, розчини маточні водяні відпрацьовані 
2466.2.9.13  Відходи виробництва присадок, які містять "червоне масло", фторборну кислоту, генпан, смолу 
2466.2.9.14  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять тетраетилсвинець 
2466.2.9.15  Напівфабрикати власного виробництва продукції хімічної іншої, н. в. і. у., або залишки незакінченого виробництва продукції хімічної іншої, н. в. і. у., не придатні для використання за призначенням 
2466.3  Відходи кінцевої продукції виробництва продукції хімічної іншої, н. в. і. у. 
2466.3.1  Продукція бракована 
2466.3.1.01  Продукція хімічна інша, н. в. і. у., некондиційна 
2466.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2466.3.2.01  Продукція хімічна інша, н. в. і. у., забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2469  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва продукції хімічної іншої, які надаються за місцем утворення відходів 
2469.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва продукції хімічної іншої 
2469.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва продукції хімічної іншої 
247  Відходи виробництва волокон штучних 
2470  Відходи виробництва волокон штучних 
2470.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва волокон штучних 
2470.1.0.01  Кислота тримелітова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2470.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва волокон штучних 
2470.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2470.2.9.01  Сульфат натрію кристалічний, відпрацьований у процесі виробництва віскози 
2470.2.9.02  Натрій сірчанокислий (сульфат натрію), відпрацьований у процесі виробництва віскозних кручених ниток 
2470.2.9.03  Залишок кубовий, що утворюється у процесі виробництва поліефірного волокна 
2470.2.9.04  Розчин капролактаму в дистиляційній воді (лактамна вода), що утворюється у процесі виробництва ниток капронових текстильних 
2470.2.9.05  Концентрат олігомерно-лактамний, що утворюється у процесі виробництва волокон та ниток капронових 
2470.2.9.06  Суміш етиленгліколю з полікапроамідом, що утворюється у процесі виробництва волокон синтетичних 
2470.2.9.07  Фракція легка регенерації етиленгліколю, що утворюється у процесі виробництва волокон поліефірних 
2470.2.9.08  Відходи, які містять триетиленгліколь, виробництва волокон поліуретанових 
2470.2.9.09  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексаметилендіамін (1,6-Діаміногексан) 
2470.2.9.10  Напівфабрикати власного виробництва волокон штучних або залишки незакінченого виробництва волокон штучних, не придатні для використання за призначенням 
2470.3  Відходи кінцевої продукції виробництва волокон штучних 
2470.3.1  Продукція бракована 
2470.3.1.01  Волокна штучні некондиційні 
2470.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2470.3.2.01  Волокна штучні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2479  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва волокон штучних, які надаються за місцем утворення відходів 
2479.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва волокон штучних 
2479.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва волокон штучних 

 

А.19 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ ГУМОВИХ ТА ПЛАСТМАСОВИХ (група 25)

До групи 25 включено відходи, що утворюються у процесі виробництва гумових та пластмасових. Цю діяльність класифіковано у групах 25.1, 25.2 КВЕД.

До групи 25 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва виробів гумових (251);

- відходи виробництва виробів пластмасових (252);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів гумових, які надаються за місцем утворення відходів (2519);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів пластмасових, які надаються за місцем утворення відходів (2529).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 25, класифікуються таким чином:

- відходи вхідних компонентів угруповань 252 подано (класифіковано) у відповідних структурних елементах угруповань 2320, 2412;

- відходи інших вхідних компонентів угруповання 251, крім тих, що подано у відповідних структурних елементах угруповання 2511.1, також подано у відповідних структурних елементах угруповань 2320, 2412.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

25  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ ГУМОВИХ ТА ПЛАСТМАСОВИХ 
251  Відходи виробництва виробів гумових 
2511  Відходи виробництва покришок та камер гумових, пневматичних шин з відновленим протектором з гуми 
2511.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва покришок та камер гумових, пневматичних шин з відновленим протектором з гуми 
2511.1.1  Відходи матеріалів основних 
2511.1.1.01  Каучуки зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2511.1.2  Відходи матеріалів допоміжних 
2511.1.2.02  Матеріали армовані зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2511.1.2.03  Інгредієнти зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2511.1.2.04  Клей з минулим терміном зберігання 
2511.1.2.05  Телур зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2511.1.3  Відходи напівфабрикатів та виробів комплектувальних 
2511.1.3.01  Вироби комплектувальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 
2511.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва покришок та камер гумових, пневматичних шин з відновленим протектором з гуми 
2511.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2511.2.9.01  Залишки гумових сумішей, що утворюються у процесі очищення підготовчого обладнання 
2511.2.9.02  Суміші підвулканізовані гумові 
2511.2.9.03  Обрізки прогумованих вулканізованих тканин 
2511.2.9.04  Пруг прогумованих невулканізованих тканин 
2511.2.9.05  Залишки прогумованих невулканізованих тканин 
2511.2.9.06  Полотна та бинти прокладочні відпрацьовані 
2511.2.9.07  Обрізки від розкрою текстильних тканин 
2511.2.9.08  Клей підвулканізований 
2511.2.9.09  Випресовки від ебонітових виробів 
2511.2.9.10  Автопокришки сирі браковані у технологічних процесах 
2511.2.9.11  Стрічки ободні браковані у технологічних процесах 
2511.2.9.12  Гума підгоріла 
2511.2.9.13  Кислота сірчана відпрацьована 
2511.2.9.14  Кислота азотна відпрацьована 
2511.2.9.15  Кислота ортофосфорна відпрацьована 
2511.2.9.16  Розчини кислі інші відпрацьовані 
2511.2.9.17  Пил, який містить n-Метилуретан-бензолсульфогідрозин (порофор ЧХЗ-5) 
2511.2.9.18  Напівфабрикати власного виробництва покришок та камер гумових, пневматичних шин з відновленим протектором з гуми або залишки незакінченого виробництва покришок та камер гумових, пневматичних шин з відновленим протектором з гуми, не придатні для використання за призначенням 
2511.3  Відходи кінцевої продукції виробництва покришок та камер гумових, пневматичних шин з відновленим протектором з гуми 
2511.3.1  Продукція бракована 
2511.3.1.01  Покришки та камери гумові, пневматичні шини з відновленим протектором з гуми некондиційні 
2511.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2511.3.2.01  Покришки та камери гумові, пневматичні шини з відновленим протектором з гуми, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2512  Відходи виробництва виробів гумових інших 
2512.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів гумових інших 
2512.1.0.01  Фенілендіаміни зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2512.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів гумових інших 
2512.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2512.2.9.01  Випресовки від вулканізації фермових гумово-технічних виробів 
2512.2.9.02  Плутанка металевої проволоки 
2512.2.9.03  Арматура гнута 
2512.2.9.04  Гума дроблена 
2512.2.9.05  Обрізки труб, трубок, шлангів з вулканізованої гуми 
2512.2.9.06  Обрізки рукавів з металоопліткою та з металонавивкою 
2512.2.9.07  Обрізки конвейерних стрічок з металотросом 
2512.2.9.08  Гума підгоріла 
2512.2.9.09  Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нафтохінони 
2512.2.9.10  Напівфабрикати власного виробництва виробів гумових інших або залишки незакінченого виробництва виробів гумових інших, не придатні для використання за призначенням 
2512.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів гумових інших 
2512.3.1  Продукція бракована 
2512.3.1.01  Вироби гумові інші некондиційні 
2512.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2512.3.2.01  Вироби гумові інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2519  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів гумових, які надаються за місцем утворення відходів 
2519.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва виробів гумових 
2519.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва виробів гумових 
252  Відходи виробництва виробів пластмасових 
2521  Відходи виробництва пластин, листів, труб та профілів пластмасових 
2521.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва пластин, листів, труб та профілів пластмасових 
2521.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва пластин, листів, труб та профілів пластмасових 
2521.2.1  Відходи механооброблення 
2521.2.1.01  Стружка від оброблення склопластиків 
2521.2.1.02  Пил від оброблення склопластиків 
2521.2.1.03  Стружка від оброблення деревношаруватого пластика 
2521.2.1.04  Рідини мастильно-охолоджувальні, які містять галогени (неемульговані), відпрацьовані у процесі формування та оброблення поверхні пластмас 
2521.2.1.05  Рідини мастильно-охолоджувальні, які не містять галогенів (неемульговані), відпрацьовані у процесі формування та оброблення поверхні пластмас 
2521.2.1.06  Емульсії для машинного оброблення, які містять галогени, відпрацьовані у процесі формування та оброблення поверхні пластмас 
2521.2.1.07  Емульсії для машинного оброблення, які не містять галогенів, відпрацьовані у процесі формування та оброблення поверхні пластмас 
2521.2.1.08  Рідини мастильно-охолоджувальні синтетичні, відпрацьовані у процесі формування та оброблення поверхні пластмас 
2521.2.1.09  Шлам, що утворюється у процесі машинного оброблення поверхні пластмас 
2521.2.1.10  Маси воскові та мастила, відпрацьовані у процесі формування та оброблення поверхні пластмас 
2521.2.1.11  Матеріал абразивний, який використовується у процесі дробоструминного оброблення, відпрацьований у процесі формування та оброблення поверхні пластмас 
2521.2.1.12  Шлам, що утворюється у процесі шліфування, хонінгування та притирання поверхні пластмас 
2521.2.1.13  Шлам полірувальний, що утворюється у процесі формування та оброблення поверхні пластмас 
2521.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2521.2.9.01  Обрізки, куски труб, стержнів, листів тощо жорсткого полівінілхлориду на тканинній основі 
2521.2.9.02  Суміш з домішком сполук свинцю, сурми, кадмію, що утворюються у процесі виробництва полівінілхлоридної плівки та пластикатів 
2521.2.9.03  Рідини промивальні водяні, що утворюються у процесі водяного та парового знежирення пластмасової поверхні 
2521.2.9.04  Відходи, що утворюються у процесі знежирення парою пластмасової поверхні 
2521.2.9.05  Напівфабрикати власного виробництва пластин, листів, труб та профілів пластмасових або залишки незакінченого виробництва пластин, листів, труб та профілів пластмасових, не придатні для використання за призначенням 
2521.3  Відходи кінцевої продукції виробництва пластин, листів, труб та профілів пластмасових 
2521.3.1  Продукція бракована 
2521.3.1.01  Пластини, листи, труби та профілі пластмасові некондиційні 
2521.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2521.3.2.01  Пластини, листи, труби та профілі пластмасові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2522  Відходи виробництва тари пакувальної пластмасової 
2522.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва тари пакувальної пластмасової 
2522.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва тари пакувальної пластмасової 
2522.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2522.2.9.01  Обрізки, висічки, стрічки та інші відходи плівкових та неплівкових поліетиленів низької та високої щільності 
2522.2.9.02  Напівфабрикати власного виробництва тари пакувальної пластмасової або залишки незакінченого виробництва тари пакувальної пластмасової, не придатні для використання за призначенням 
2522.3  Відходи кінцевої продукції виробництва тари пакувальної пластмасової 
2522.3.1  Продукція бракована 
2522.3.1.01  Тара пакувальна пластмасова некондиційна 
2522.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2522.3.2.01  Тара пакувальна пластмасова, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2523  Відходи виробництва матеріалів будівельних з пластмас (пластику) 
2523.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва матеріалів будівельних з пластмас (пластику) 
2523.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва матеріалів будівельних з пластмас (пластику) 
2523.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2523.2.9.01  Обрізки лінолеуму, погонажних виробів, плиток для покриття підлоги та інше з жорсткого полівінілхлориду без тканинної основи 
2523.2.9.02  Обрізки лінолеуму полівінілхлоридного на теплоізолювальній основі 
2523.2.9.03  Обрізки лінолеуму алкідного 
2523.2.9.04  Лінолеум немірний 
2523.2.9.05  Напівфабрикати власного виробництва матеріалів будівельних з пластмас (пластику) або залишки незакінченого виробництва матеріалів будівельних з пластмас (пластику), не придатні для використання за призначенням 
2523.3  Відходи кінцевої продукції виробництва матеріалів будівельних з пластмас (пластику) 
2523.3.1  Продукція бракована 
2523.3.1.01  Матеріали будівельні з пластмас (пластику), некондиційні 
2523.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2523.3.2.01  Матеріали будівельні з пластмас (пластику), забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2524  Відходи виробництва виробів пластмасових інших 
2524.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів пластмасових інших 
2524.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів пластмасових інших 
2524.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2524.2.9.01  Облой, злитки, обрізки полістиролу удароміцного і загального призначення та його сополімерів 
2524.2.9.02  Обрізки, висічки, заправочні кінці, смуги пластифікованого полівінілхлориду на тканинній основі 
2524.2.9.03  Обривки, кінці проводів, кабелів ізольованих від струмопровідних жил та відходи інші пластифікованого полівінілхлориду без тканинної основи 
2524.2.9.04  Напівфабрикати власного виробництва виробів пластмасових інших або залишки незакінченого виробництва виробів пластмасових інших, не придатні для використання за призначенням 
2524.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів пластмасових інших 
2524.3.1  Продукція бракована 
2524.3.1.01  Вироби пластмасові інші некондиційні 
2524.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2524.3.2.01  Вироби пластмасові, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2529  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів пластмасових, які надаються за місцем утворення відходів 
2529.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва виробів пластмасових 
2529.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва виробів пластмасових 

 

0 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ІНШОЇ З НЕРУДНИХ МІНЕРАЛІВ (група 26)

До групи 26 включено відходи, що утворюються у процесі виробництва продукції іншої з нерудних мінералів. Цю діяльність класифіковано у групах 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 КВЕД.

До групи 26 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва скла та виробів із скла (261);

- відходи виробництва виробів керамічних невогнетривких (небудівельних) та виробів керамічних вогнетривких (262);

- відходи виробництва черепиці та плитки керамічних (263);

- відходи виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини (264);

- відходи виробництва цементу, вапна та гіпсу (265);

- відходи виробництва виробів з бетону, гіпсу та цементу (266);

- відходи виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього (267);

- відходи виробництва виробів інших з нерудних мінералів (268);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва скла та виробів зі скла, які надаються за місцем утворення відходів (2619);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів керамічних невогнетривких (небудівельних) та виробів керамічних вогнетривких, які надаються за місцем утворення відходів (2629);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва черепиці та плитки керамічних, які надаються за місцем утворення відходів (2639);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини, які надаються за місцем утворення відходів (2649);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва цементу, вапна та гіпсу, які надаються за місцем утворення відходів (2659);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів з бетону, гіпсу та цементу, які надаються за місцем утворення відходів (2669);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього, які надаються за місцем утворення відходів (2679);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів інших з нерудних мінералів, які надаються за місцем утворення відходів (2689).

Відходи, подібні або суміжні за походженням, що входять до групи 26, класифікуються таким чином:

- відходи вхідних компонентів угруповань 2611 - 2615 подано (класифіковано) у відповідних структурних елементах угруповання 2611;

- для угруповання 2614 подано додаткові види відходів вхідних компонентів, які є характерними для відповідного виду виробництва;

- відходи вхідних компонентів угруповань 2621, 2622 подано у відповідних структурних елементах угруповання 2621;

- відходи вхідних компонентів угруповань 2623 - 2626, 263, 264 подано у відповідних структурних елементах угруповання 2623;

- відходи вхідних компонентів угруповань 2664, 2665 подано у відповідних структурних елементах угруповання 2663;

- відходи вхідних компонентів угруповання 2666 подано у відповідних структурних елементах угруповань 2662, 2663.

КОД 

Назва класифікаційного угруповання 

26  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ІНШОЇ З НЕРУДНИХ МІНЕРАЛІВ 
261  Відходи виробництва скла та виробів із скла 
2611  Відходи виробництва скла листового 
2611.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва скла листового 
2611.1.1  Відходи сировини 
2611.1.1.01  Пісок кварцевий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.1.1.02  Луги зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.1.1.03  Карбонати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.1.1.04  Глиноземи зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.1.1.05  Сполуки ванадію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.1.1.06  Сполуки вісмуту зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.1.1.07  Сполуки калію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.1.1.08  Сполуки миш'яку зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.1.1.09  Сполуки натрію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.1.1.10  Фториди зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.1.1.11  Телур зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2611.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва скла листового 
2611.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2611.2.9.01  Пил топкового газу 
2611.2.9.02  Частинки тверді інші та пил інший 
2611.2.9.03  Відходи тверді процесу очищення газу 
2611.2.9.04  Шлам, що утворюється у процесі очищення газу 
2611.2.9.05  Футерування та вогнетриви відпрацьовані 
2611.2.9.06  Склобій скла листового 
2611.2.9.07  Склобій скла армованого 
2611.2.9.08  Склобій скла неармованого безбарвного 
2611.2.9.09  Склобій скла неармованого кольорового 
2611.2.9.10  Напівфабрикати власного виробництва скла листового або залишки незакінченого виробництва скла листового, не придатні для використання за призначенням 
2611.3  Відходи кінцевої продукції виробництва скла листового 
2611.3.1  Продукція бракована 
2611.3.1.01  Скло листове некондиційне 
2611.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2611.3.2.01  Скло листове, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2612  Відходи виробництва скла листового формованого чи обробленого 
2612.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва скла листового формованого чи обробленого 
2612.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва скла листового формованого чи обробленого 
2612.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2612.2.9.01  Склобій від розкрою листів до позначених розмірів, борти стрічок скла, обрізки під час розкрою фігурних виробів 
2612.2.9.02  Напівфабрикати власного виробництва скла листового формованого чи обробленого або залишки незакінченого виробництва скла листового формованого чи обробленого, не придатні для використання за призначенням 
2612.3  Відходи кінцевої продукції виробництва скла листового формованого чи обробленого 
2612.3.1  Продукція бракована 
2612.3.1.01  Скло листове формоване чи оброблене некондиційне 
2612.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2612.3.2.01  Скло листове формоване чи оброблене, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2613  Відходи виробництва скла порожнистого, у т. ч. тари скляної звичайної та кислототривкої 
2613.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва скла порожнистого, у т. ч. тари скляної звичайної та кислототривкої 
2613.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва скла порожнистого, у т. ч. тари скляної звичайної та кислототривкої 
2613.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2613.2.9.01  Склобій тарний 
2613.2.9.02  Склобій пляшковий 
2613.2.9.03  Напівфабрикати власного виробництва скла порожнистого, у т. ч. тари скляної звичайної та кислототривкої, або залишки незакінченого виробництва скла порожнистого, у т. ч. тари скляної звичайної та кислототривкої, не придатні для використання за призначенням 
2613.3  Відходи кінцевої продукції виробництва скла порожнистого, у т. ч. тари скляної звичайної та кислототривкої 
2613.3.1  Продукція бракована 
2613.3.1.01  Скло порожнисте, у т. ч. тара скляна звичайна та кислототривка, некондиційне 
2613.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2613.3.2.01  Скло порожнисте, у т. ч. тара скляна звичайна та кислототривка, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2614  Відходи виробництва скловолокна 
2614.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва скловолокна 
2614.1.1  Відходи матеріалів основних 
2614.1.1.01  Наповнювачі (у т. ч. полімерні) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2614.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва скловолокна 
2614.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2614.2.9.01  Обрізки склотканини 
2614.2.9.02  Напівфабрикати власного виробництва скловолокна або залишки незакінченого виробництва скловолокна, не придатні для використання за призначенням 
2614.3  Відходи кінцевої продукції виробництва скловолокна 
2614.3.1  Продукція бракована 
2614.3.1.01  Матеріали скловмісні волокнисті некондиційні 
2614.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2614.3.2.01  Скловолокна, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2615  Відходи виробництва скла обробленого іншого, у т. ч. скляного технічного посуду 
2615.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва скла обробленого іншого, у т. ч. скляного технічного посуду 
2615.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва скла обробленого іншого, у т. ч. скляного технічного посуду 
2615.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2615.2.9.01  Склобій свинцевого кришталю безбарвного 
2615.2.9.02  Склобій свинцевого кришталю забарвленого 
2615.2.9.03  Склобій скла накладного 
2615.2.9.04  Склобій скла термостійкого 
2615.2.9.05  Склобій скла хімічностійкого 
2615.2.9.06  Напівфабрикати власного виробництва скла обробленого іншого, у т. ч. скляного технічного посуду або залишки незакінченого виробництва скла обробленого іншого, у т. ч. скляного технічного посуду, не придатні для використання за призначенням 
2615.3  Відходи кінцевої продукції виробництва скла обробленого іншого, у т. ч. скляного технічного посуду 
2615.3.1  Продукція бракована 
2615.3.1.01  Скло оброблене, у т. ч. скляний технічний посуд, некондиційне 
2615.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2615.3.2.01  Скло оброблене, у т. ч. скляний технічний посуд, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2619  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва скла та виробів із скла, які надаються за місцем утворення відходів 
2619.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва скла та виробів із скла 
2619.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва скла та виробів із скла 
262  Відходи виробництва виробів керамічних невогнетривких (небудівельних) та виробів керамічних вогнетривких 
2621  Відходи виробництва виробів керамічних побутових та господарсько-декоративних 
2621.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів керамічних побутових та господарсько-декоративних 
2621.1.1  Відходи сировини 
2621.1.1.01  Глина зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2621.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів керамічних побутових та господарсько-декоративних 
2621.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2621.2.9.01  Бій виробів керамічних 
2621.2.9.02  Уламки фарфору, фаянсу 
2621.2.9.03  Шлам водяний, який містить керамічний матеріал 
2621.2.9.04  Суспензії водяні, які містять керамічний матеріал 
2621.2.9.05  Напівфабрикати власного виробництва керамічних побутових та господарсько-декоративних виробів або залишки незакінченого виробництва керамічних побутових та господарсько-декоративних виробів, не придатні для використання за призначенням 
2621.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів керамічних побутових та господарсько-декоративних 
2621.3.1  Продукція бракована 
2621.3.1.01  Вироби керамічні побутові та господарсько-декоративні некондиційні 
2621.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2621.3.2.01  Вироби керамічні побутові та господарсько-декоративні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2622  Відходи виробництва виробів санітарно-технічних з кераміки 
2622.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів санітарно-технічних з кераміки 
2622.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів санітарно-технічних з кераміки 
2622.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2622.2.9.01  Бій фаянсу сантехнічного 
2622.2.9.02  Бій труб керамічних каналізаційних 
2622.2.9.03  Напівфабрикати власного виробництва виробів санітарно-технічних з кераміки або залишки незакінченого виробництва виробів санітарно-технічних з кераміки, не придатні для використання за призначенням 
2622.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів санітарно-технічних з кераміки 
2622.3.1  Продукція бракована 
2622.3.1.01  Вироби санітарно-технічні з кераміки некондиційні 
2622.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2622.3.2.01  Вироби санітарно-технічні з кераміки, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2623  Відходи виробництва ізоляторів керамічних та арматури ізоляційної 
2623.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва ізоляторів керамічних та арматури ізоляційної 
2623.1.1  Відходи матеріалів основних 
2623.1.1.01  Глина вогнетривка зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.02  Каоліни зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.03  Породи полевошпатові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.04  Матеріали кварцові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.05  Тальк зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.06  Доломіт зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.07  Мармур зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.08  Матеріали сировинні літійвмісні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.09  Матеріали сировинні цинковмісні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.10  Волластоніт зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.11  Діоксид титану зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.12  Діоксид цирконію зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.13  Оксиди для забарвлення зіпсовані, забруднені або неідентифіковані їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.14  Компаунди термопластичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.15  Смоли синтетичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.16  Розчинники органічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.17  Масла рослинні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.18  Масло нафтове трансформаторне зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.19  Декстрин зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.20  Спирт полівініловий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.1.1.21  Домішки органічні (спирти одноатомні, спирти багатоатомні) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2623.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва ізоляторів керамічних та арматури ізоляційної 
2623.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2623.2.9.01  Бій ізоляторів керамічних 
2623.2.9.02  Фуси, які містять фенол, що утворюються у процесі переробки сланців 
2623.2.9.03  Напівфабрикати власного виробництва ізоляторів керамічних та арматури ізоляційної або залишки незакінченого виробництва ізоляторів керамічних та арматури ізоляційної, не придатні для використання за призначенням 
2623.3  Відходи кінцевої продукції виробництва ізоляторів керамічних та арматури ізоляційної 
2623.3.1  Продукція бракована 
2623.3.1.01  Ізолятори керамічні та арматура ізоляційна некондиційні 
2623.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2623.3.2.01  Ізолятори керамічні та арматура ізоляційна, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2624  Відходи виробництва посуду керамічного технічного та виробів інших 
2624.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва посуду керамічного технічного та виробів інших 
2624.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва посуду керамічного технічного та виробів інших 
2624.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2624.2.9.01  Бій виробів керамічних технічних 
2624.2.9.02  Напівфабрикати власного виробництва посуду керамічного технічного та виробів інших або залишки незакінченого виробництва посуду керамічного технічного та виробів інших, не придатні для використання за призначенням 
2624.3  Відходи кінцевої продукції виробництва посуду керамічного технічного та виробів інших 
2624.3.1  Продукція бракована 
2624.3.1.01  Посуд керамічний технічний та вироби інші некондиційні 
2624.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2624.3.2.01  Посуд керамічний технічний та вироби інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2625  Відходи виробництва виробів керамічних, н. в. і. у. 
2625.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів керамічних, н. в. і. у. 
2625.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів керамічних, н. в. і. у. 
2625.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2625.2.9.01  Бій виробів керамічних, н. в. і. у. 
2625.2.9.02  Напівфабрикати власного виробництва виробів керамічних або залишки незакінченого виробництва виробів керамічних, не придатні для використання за призначенням 
2625.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів керамічних, н. в. і. у. 
2625.3.1  Продукція бракована 
2625.3.1.01  Вироби керамічні, н. в. і. у., некондиційні 
2625.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2625.3.2.01  Вироби керамічні, н. в. і. у., забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2626  Відходи виробництва виробів керамічних вогнетривких 
2626.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів керамічних вогнетривких 
2626.2  Відходи виробничо-технологічні виробів керамічних вогнетривких 
2626.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2626.2.9.01  Бій виробів керамічних вогнетривких 
2626.2.9.02  Пил матеріалів та виробів вогнетривких 
2626.2.9.03  Напівфабрикати власного виробництва виробів керамічних вогнетривких або залишки незакінченого виробництва виробів керамічних вогнетривких, не придатні для використання за призначенням 
2626.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів керамічних вогнетривких 
2626.3.1  Продукція бракована 
2626.3.1.01  Вироби керамічні вогнетривкі, некондиційні 
2626.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2626.3.2.01  Вироби керамічні вогнетривкі, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2629  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів керамічних невогнетривких (небудівельних) та виробів керамічних вогнетривких, які надаються за місцем утворення відходів 
2629.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва виробів керамічних невогнетривких (небудівельних) та виробів керамічних вогнетривких 
2629.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва виробів керамічних невогнетривких (небудівельних) та виробів керамічних вогнетривких 
263  Відходи виробництва черепиці та плитки керамічних 
2630  Відходи виробництва черепиці та плитки керамічних 
2630.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва черепиці та плитки керамічних 
2630.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва черепиці та плитки керамічних 
2630.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2630.2.9.01  Бій черепиці 
2630.2.9.02  Бій плиток керамічних глазурованих 
2630.2.9.03  Бій плиток керамічних неглазурованих 
2630.2.9.04  Напівфабрикати власного виробництва черепиці та плитки керамічних або залишки незакінченого виробництва черепиці та плитки керамічних, не придатні для використання за призначенням 
2630.3  Відходи кінцевої продукції виробництва черепиці та плитки керамічних 
2630.3.1  Продукція бракована 
2630.3.1.01  Листи черепиці, некондиційні 
2630.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2630.3.2.01  Листи черепиці, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2639  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва черепиці та плитки керамічних, які надаються за місцем утворення відходів 
2639.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва черепиці та плитки керамічних 
2539.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва черепиці та плитки керамічних 
264  Відходи виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини 
2640  Відходи виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини 
2640.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини 
2640.2  Відходи виробничо-технологічні цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини 
2640.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2640.2.9.01  Бій плитки 
2640.2.9.02  Бій цегли 
2640.2.9.03  Недопал цегли 
2640.2.9.04  Перепал цегли 
2640.2.9.05  Цегла з тріщинами 
2640.2.9.06  Половняк цегли керамічної 
2640.2.9.07  Половняк цегли силікатної 
2640.2.9.08  Пил топкового газу 
2640.2.9.9  Частинки тверді інші та пил інший 
2640.2.9.10  Шлам, що утворюється у процесі очищення газу 
2640.2.9.11  Форми відбраковані 
2640.2.9.12  Футерування та вогнетриви відпрацьовані 
2640.2.9.13  Напівфабрикати власного виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини або залишки незакінченого виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини, не придатні для використання за призначенням 
2640.3  Відходи кінцевої продукції виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини 
2640.3.1  Продукція бракована 
2640.3.1.01  Цегла, плитки та продукція будівельна з випаленої глини некондиційні 
2640.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2640.3.2.01  Цегла, плитки та продукція будівельна з випаленої глини, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2649  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини, які надаються за місцем утворення відходів 
2649.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини 
2649.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва цегли, плитки та продукції будівельної з випаленої глини 
265  Відходи виробництва цементу, вапна та гіпсу 
2651  Відходи виробництва цементу 
2651.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва цементу 
2651.1.1  Відходи сировини 
2651.1.1.01  Суміш сировинна (вапна та глини, або боксита та вапна) зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2651.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва цементу 
2651.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2651.2.9.01  Відсів цементу 
2651.2.9.02  Пил цементний з печей, які обертаються 
2651.3  Відходи кінцевої продукції виробництва цементу 
2651.3.1  Продукція бракована 
2651.3.1.01  Цемент некондиційний 
2651.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2651.3.2.01  Цемент, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2652  Відходи виробництва вапна  
2652.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва вапна  
2652.1.1  Відходи сировини  
2652.1.1.01  Вапняки зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням  
2652.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва вапна 
2652.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2652.2.9.01  Суміш вапна гашеного з водою (тісто вапняне, молоко вапняне) 
2652.2.9.02  Недопал 
2652.2.9.03  Перепал 
2652.2.9.04  Відсів вапняковий, у т. ч. вапняково-сірчаний та вапняково-магнієвий 
2652.3  Відходи кінцевої продукції виробництва вапна 
2652.3.1  Продукція бракована 
2652.3.1.01  Вапно некондиційне 
2652.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2652.3.2.01  Вапно, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2653  Відходи виробництва гіпсу, у т. ч. фосфогіпсу рядового та кондиційного 
2653.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва гіпсу, у т. ч. фосфогіпсу рядового та кондиційного 
2653.1.1  Відходи сировини 
2653.1.1.01  Гіпс двоводний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2653.1.1.02  Сповільнювачі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2653.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва гіпсу, у т. ч. фосфогіпсу рядового та кондиційного 
2653.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2653.2.9.01  Відсів гіпсовий 
2653.3  Відходи кінцевої продукції виробництва гіпсу, у т. ч. фосфогіпсу рядового та кондиційного 
2653.3.1  Продукція бракована 
2653.3.1.01  Гіпс (у т. ч. фосфогіпс) некондиційний 
2653.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2653.3.2.01  Гіпс (у т. ч. фосфогіпс), забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2659  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва цементу, вапна та гіпсу, які надаються за місцем утворення відходів 
2659.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва цементу, вапна та гіпсу 
2659.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва цементу, вапна та гіпсу 
266  Відходи виробництва виробів з бетону, гіпсу та цементу 
2661  Відходи виробництва виробів з бетону для будівництва 
2661.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів з бетону для будівництва 
2661.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів з бетону для будівництва 
2661.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2661.2.9.01  Бій виробів бетонних 
2661.2.9.02  Залишки замісів бетонних 
2661.2.9.03  Напівфабрикати власного виробництва виробів з бетону для будівництва або залишки незакінченого виробництва виробів з бетону для будівництва, не придатні для використання за призначенням 
2661.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів з бетону для будівництва 
2661.3.1  Продукція бракована 
2661.3.1.01  Вироби бетонні (конструкції) та деталі некондиційні 
2661.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2661.3.2.01  Вироби бетонні (конструкції) та деталі, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2662  Відходи виробництва виробів з гіпсу 
2662.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів з гіпсу 
2662.1.1  Відходи сировини 
2662.1.1.01  Гіпс зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2662.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів з гіпсу 
2662.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2662.2.9.01  Бій виробів гіпсових 
2662.2.9.02  Залишки сумішей гіпсових 
2662.2.9.03  Напівфабрикати власного виробництва виробів з гіпсу або залишки незакінченого виробництва виробів з гіпсу, не придатні для використання за призначенням 
2662.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів з гіпсу 
2662.3.1  Продукція бракована 
2662.3.1.01  Вироби з гіпсу некондиційні 
2662.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2662.3.2.01  Вироби з гіпсу, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2663  Відходи виробництва бетону товарного 
2663.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва бетону товарного 
2663.1.1  Відходи сировини 
2663.1.1.01  Цемент зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2663.1.1.02  Пісок зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2663.1.1.03  Гравій зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2663.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва бетону товарного 
2663.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2663.2.9.01  Розчини промивні, які містять глинисті та інші домішки, від процесу промивання гравію 
2663.3  Відходи кінцевої продукції виробництва бетону товарного 
2663.3.1  Продукція бракована 
2663.3.1.01  Бетон товарний некондиційний 
2663.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2663.3.2.01  Бетон товарний, забруднений радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2664  Відходи виробництва розчинів будівельних 
2664.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва розчинів будівельних 
2664.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва розчинів будівельних 
2664.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2664.2.9.01  Відсів піску 
2664.3  Відходи кінцевої продукції виробництва розчинів будівельних 
2664.3.1  Продукція бракована 
2664.3.1.01  Розчини будівельні некондиційні 
2664.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2664.3.2.01  Розчини будівельні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2665  Відходи виробництва виробів з азбоцементу 
2665.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів з азбоцементу 
2665.1.1  Відходи сировини 
2665.1.1.01  Азбест зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2665.1.1.02  Наповнювачі рослинні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2665.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів з азбоцементу 
2665.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2665.2.9.01  Стружка азбоцементна 
2665.2.9.02  Обрізки азбоцементні 
2665.2.9.03  Бій виробів азбоцементних (листів, труб) 
2665.2.9.04  Напівфабрикати власного виробництва виробів з азбоцементу або залишки незакінченого виробництва виробів з азбоцементу, не придатні для використання за призначенням 
2665.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів з азбоцементу 
2665.3.1  Продукція бракована 
2665.3.1.01  Вироби з азбоцементу некондиційні 
2665.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2665.3.2.01  Вироби з азбоцементу, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2666  Відходи виробництва виробів інших з гіпсу, бетону та цементу 
2666.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів інших з гіпсу, бетону та цементу 
2666.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів інших з гіпсу, бетону та цементу 
2666.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2666.2.9.01  Бій виробів з гіпсу 
2666.2.9.02  Бій виробів з бетону 
2666.2.9.03  Залишки сумішей гіпсових 
2666.2.9.04  Залишки сумішей бетонних 
2666.2.9.05  Напівфабрикати власного виробництва виробів інших з гіпсу, бетону та цементу або залишки незакінченого виробництва виробів інших з гіпсу, бетону та цементу, не придатні для використання за призначенням 
2666.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів інших з гіпсу, бетону та цементу 
2666.3.1  Продукція бракована 
2666.3.1.01  Вироби інші з гіпсу, бетону та цементу некондиційні 
2666.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2666.3.2.01  Вироби інші з гіпсу, бетону та цементу, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2669  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів з бетону, гіпсу та цементу, які надаються за місцем утворення відходів 
2669.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва виробів з бетону, гіпсу та цементу 
2669.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва виробів з бетону, гіпсу та цементу 
267  Відходи виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього 
2670  Відходи виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього 
2670.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього 
2670.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього 
2670.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2670.2.9.01  Дріб'язок кварциту 
2670.2.9.02  Пил вапна 
2670.2.9.03  Пил від процесів оброблення каменю 
2670.2.9.04  Крихта каменю 
2670.2.9.05  Напівфабрикати власного виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього або залишки незакінченого виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього, не придатні для використання за призначенням 
2670.3  Відходи кінцевої продукції виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього 
2670.3.1  Продукція бракована 
2670.3.1.01  Камінь для пам'ятників та будівництва і вироби з нього некондиційні 
2670.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2670.3.2.01  Камінь для пам'ятників та будівництва і вироби з нього, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2679  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього, які надаються за місцем утворення відходів 
2679.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього 
2679.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва каменю для пам'ятників та будівництва і виробів з нього 
268  Відходи виробництва виробів інших з нерудних мінералів 
2681  Відходи виробництва виробів абразивних 
2681.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів абразивних 
2681.1.1  Відходи матеріалів основних 
2681.1.1.01  Зерна абразивів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2681.1.1.02  Зв'язка неорганічна (керамічна) зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2681.1.1.03  Зв'язка органічна (бакелітова, вулканітова) зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2681.1.1.04  Зв'язка металева з порошку олова, алюмінію та наповнювачів зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2681.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів абразивних 
2681.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2681.2.9.01  Шлами абразивні 
2681.2.9.02  Пил полірувальних кругів 
2681.2.9.03  Напівфабрикати власного виробництва виробів абразивних або залишки незакінченого виробництва виробів абразивних, не придатні для використання за призначенням 
2681.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів абразивних 
2681.3.1  Продукція бракована 
2681.3.1.01  Вироби абразивні некондиційні 
2681.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2681.3.2.01  Вироби абразивні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2682  Відходи виробництва виробів інших з нерудних мінералів, н. в. і. у. 
2682.1  Відходи вхідних компонентів для виробництва виробів інших з нерудних мінералів, н. в. і. у. 
2682.1.1  Відходи матеріалів основних 
2682.1.1.01  Суміш механічна твердих вуглеродистих матеріалів та зв'язувальних матеріалів для виробництва графіту зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
2682.2  Відходи виробничо-технологічні виробництва виробів інших з нерудних мінералів, н. в. і. у. 
2682.2.9  Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 
2682.2.9.01  Залишки розчину асфальтового 
2682.2.9.02  Відсів щебеню 
2682.2.9.03  Пил шліфувальний, що утворюється у процесі виробництва виробів азбестових технічних 
2682.2.9.04  Обрізки тканин азбестових 
2682.2.9.05  Залишки пароніту 
2682.2.9.06  Напівфабрикати власного виробництва виробів інших, з нерудних мінералів, н. в. і. у., або залишки незакінченого виробництва виробів інших з нерудних мінералів, н. в. і. у., не придатні для використання за призначенням 
2682.3  Відходи кінцевої продукції виробництва виробів інших з нерудних мінералів, н. в. і. у. 
2682.3.1  Продукція бракована 
2682.3.1.01  Вироби інші з нерудних мінералів некондиційні 
2682.3.2  Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2682.3.2.01  Вироби інші з нерудних мінералів, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами 
2689  Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва виробів інших з нерудних мінералів, які надаються за місцем утворення відходів 
2689.1  Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва виробів інших з нерудних мінералів 
2689.2  Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва виробів інших з нерудних мінералів 

 

А.21 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛІВ ОСНОВНИХ (група 27)

До групи 27 включено відходи, що утворюються у процесі виробництва металів основних. Цю діяльність класифіковано у групах 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5 КВЕД.

До групи 27 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва чавуну, сталі та феросплавів (271);

- відходи виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних (272);

- відходи виробництва металів благородних та кольорових (273);

- відходи проц